به اطلاع کلیه نویسندگان گرامی می رساند، کلیه ی مراحل مربوط به دریافت، داوری و ... مقالات از طریق پروفایل نویسنده در سایت نشریه قابل مشاهده و پی گیری می باشد.
در صورت ضرورت پی گیری موارد استثنا،خواهشمند است از طریق ایمیل jed@ut.ac.ir اقدام فرمایید.

اطلاعیه 

بر اساس مصوبه مورخ 97/9/19 هیات رییسه محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 97/11/01 مبلغ 1/000/000 ریال جهت انجام  مراحل داوری مقالات و پس از پذیرش مقاله، مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه ویراستاری علمی، ادبی  و انتشار دریافت خواهد شد.


 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "راهنمای نویسندگان" و "فرآیند پذیرش مقالات"  را مطالعه نمایید . مقالات ارسالی دقیقاً طبق راهنما تدوین شوند. در غیر این صورت، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1399، صفحه 273-460