شماره‌های پیشین نشریه

 

اطلاعیه 

بر اساس مصوبه مورخ 97/9/19 هیات رییسه محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 97/11/01 مبلغ 1/000/000 ریال جهت انجام  مراحل داوری مقالات و پس از پذیرش مقاله، مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه ویراستاری علمی، ادبی  و انتشار دریافت خواهد شد.


 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "راهنمای نویسندگان" و "فرآیند پذیرش مقالات"  را مطالعه نمایید . مقالات ارسالی دقیقاً طبق راهنما تدوین شوند. در غیر این صورت، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1398، صفحه 481-600