بخشنامه دریافت هزینه مقالات

عطف به «آیین‌نامه تعییـن هزینه پردازش مقـاله در نشـریات علمی دسترسی باز» به شـماره ابلاغ 162229 مـورخ 1400/02/01 و نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف، مستدعی است دستور فرمایید دفتر مجلات آن دانشکده / دانشکدگان مبلغ ۲ میلیون ریال در بخش داوری و ۴ میلیون ریال در بخش انتشار از نویسندگان محترم مقالات اخذ نمایند. شایان ذکر است ثبت هزینه در سایت مجلات الزامی است و بایستی دریافت وجه صرفاً از طریق سامانه مجلات صورت گیرد.

تصویر بخشنامه