درباره نشریه

    فصلنامه "توسعه کارآفرینی "با صاحب امتیازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از سال 1387 انتشار یافته است. .

 

این فصلنامه  دو زبانه (فارسی – انگلیسی) با رویکرد علمی – پژوهشی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجادارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد.  مقالات پژوهشی (Research Papers), مقالات تحلیلی یا مروری(Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.

 نشریه توسعه کارآفینی بر اساس نامه شماره 89/3/11/1231 موخ 23/5/89 کمسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی - پژوهشی می باشد.

این فصلنامه در سامانه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  به نشانی www.srlst.com و پایگاه Copernicus Index (IC)  به نشانیhttp://www.indexcopernicus.com نمایه می‌شود. 

شابا :2266-2008