داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "توسعه کارآفرینی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در پابلونز

 

داوران فعال سال 1400

نام و نام خانوادگی

سمت / سازمان

لینک عضویت داوران در سامانه Publons

امامی، امیر

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1103397

آقاجانی، حسنعلی   

استاد دانشگاه مازندران، مازندران، ایران        

https://www.webofscience.com/wos/author/record/182372

طالبی، کامبیز

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1708688

کریمی، آصف      

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران    

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1995663

جعفری صادقی، وحید

دانشیار دانشگاه Northumbria، نیوکاسل، انگلستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2157576 

خواجه ئیان، داتیس

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

کچوئی، رضا

استادیار دانشگاه Deakin، استرالیا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1608681

ابوالفتحی، نیلوفر

استادیار دانشگاه، National University of Singapore، سنگاپور

 

شریف زاده، محمدشریف

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/672633

راشکی، مریم

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

 

صادقی، حسین

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

 

مدرسی، میثم

استادیاردانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

عبدلی، طیبه

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

حسینی، سید رسول

استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 

محمدکاظمی، رضا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2246799/reza-mohammadkazemi/ 

شریف زاده، محمدشریف

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/672633

عزیزی، محمد

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1845200

ضیاء، بابک        

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2105216

ممیز، آیت الله

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

چیت ساز، احسان

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1448236

امیری، صبا

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سلام زاده، آیدین

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/wos-op/review/author/rdLKIO7y/

وکیلی، یوسف

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

 

اکبری، مرتضی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1983693

داوری، علی

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران       

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2475214

مقیمی اسفند آبادی، حسین

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 

نوروزی، حسین

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

 

طغرایی، محمدتقی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

کلابی، امیر

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

فیض، داوود

دانشیار دانشگاه سمنان

 

مطیعی، محسن

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

هاشم آقازاده

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

زالی، محمد رضا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2476680

داتیس خواجه ئیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

ایمانی پور، نرگس

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

مرادی، محمد علی

دانشیار دانشکده کارآفرینی تهران

 

محسن نظری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4951190/mohsen-nazari/

استی، زهرا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

باقری، افسانه

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1002215

چیت سازان، هستی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

حجازی، سیدرضا  

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران       

 

نیک رفتار، طیبه

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

عربیون، ابوالقاسم

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2508471 

سخدری، کمال

دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2011804

سیدامیری، نادر

دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

کنعانی، مهدی

دکترای مدیریت و پژوهشگر حوزه کارآفرینی

 

افشم، نسترن

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

آیینی، زینب

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

بامشاد، وحیده

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

تقوایی، سمیه

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

ثابت، محمد جواد

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

عبدلی محمدآبادی، طیبه

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

غفوریان، فاطمه

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

فرامرزی، ملیحه

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

نوری، پوریا

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران