داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "توسعه کارآفرینی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در پابلونز

 

داوران فعال سال 1400

نام و نام خانوادگی

سمت / سازمان

لینک عضویت داوران در سامانه Publons

شناسه پژوهشگر(orcid)

امامی، امیر

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1103397

0000-0002-2680-8628

آقاجانی، حسنعلی   

استاد دانشگاه مازندران، مازندران، ایران        

https://www.webofscience.com/wos/author/record/182372

000-0003-3993-345X

طالبی، کامبیز

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1708688

0000-0002-2448-6581

کریمی، آصف      

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران    

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1995663

0000-0003-2680-5061

جعفری صادقی، وحید

دانشیار دانشگاه Northumbria، نیوکاسل، انگلستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2157576 

 0000-0003-3083-6119

خواجه ئیان، داتیس

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

 0000-0001-9913-3732

کچوئی، رضا

استادیار دانشگاه Deakin، استرالیا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1608681

 0000-0002-9868-349X

ابوالفتحی، نیلوفر

استادیار دانشگاه، National University of Singapore، سنگاپور

 

 0000-0002-6849-8154

شریف زاده، محمدشریف

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/672633

 0000-0002-7923-0225

محمدکاظمی، رضا

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2246799/reza-mohammadkazemi/ 

0000-0002-5442-7857

عزیزی، محمد

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1845200

0000-0003-4399-6605

ضیاء، بابک        

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2105216

0000-0003-0827-0323

چیت ساز، احسان

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1448236

0000-0002-9656-418X

سلام زاده، آیدین

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/wos-op/review/author/rdLKIO7y/

 0000-0001-6808-1327

اکبری، مرتضی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1983693

0000-0001-5215-3349

داوری، علی

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران       

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2475214

0000-0002-3304-8970

زالی، محمد رضا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2476680

 0000-0002-9293-7954

داتیس خواجه ئیان

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

 0000-0001-9913-3732

باقری، افسانه

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1002215

0000-0002-2986-8001

عربیون، ابوالقاسم

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2508471 

 0000-0002-6542-0933

سخدری، کمال

دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2011804

 0000-0003-3869-9577

محسن نظری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4951190/mohsen-nazari

 0000-0003-2861-2052

یدالهی فارسی، جهانگیر

استاد دانشکده کارآفرنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

0000-0002-7941-9175