داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "توسعه کارآفرینی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در پابلونز

طالبی، کامبیز استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رجب زاده، علی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
خنیفر، حسین استاد دانشگاه تهران
کچوئی، رضا استاد دانشگاه دکین
کرد نائیج، اسدالله استاد دانشگاه شیراز
آقاجانی، حسنعلی استاد دانشگاه مازندران
رضایی زاده، مرتضی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
کریمی، آصف  استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
مهربان پور، محمدرضا استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
علم بیگی، امیر استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
حجازی، سیدرضا استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ضیاء، بابک استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ممیز، آیت الله استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
میگون پوری، محمد رضا استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
چیت ساز، احسان استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابراهیم بای سلامی، غلامحیدر استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تقی زاده یزدی، محمد رضا استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
خواجه ئیان، داتیس استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سلام زاده، آیدین استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وکیلی، یوسف استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
نوروزی، حسین استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
محمدزاده، یوسف استادیار دانشگاه ارومیه
طغرایی، محمدتقی استادیار دانشگاه اصفهان
کلابی، امیر استادیار دانشگاه تربیت مدرس
امامی، امیر استادیار دانشگاه خوارزمی
شهریاری، سلطانعلی استادیار دانشگاه خوارزمی
امیری، صبا استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
راشکی، مریم استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
خراسانی، اباصلت استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عزیزی، شهریار استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مدرسی، میثم استادیار گروه آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان
صفری، علی استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
احمدی زاد، آرمان استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
زیودار، مهدی استادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفری سرشت، داود استادیاردانشگاه بوعلی سینا همدان
افتخار، نیره دانشگاه تهران
زالی، محمد رضا دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
اکبری، مرتضی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
الیاسی، قنبر دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ایمانی پور، نرگس دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پاداش، حمید دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
قاسمیه، رحیم دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران
مرادی، محمد علی دانشیار دانشکده کارآفرینی تهران
احمدپور داریانی، محمود دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آراستی، زهرا دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
باقری، افسانه دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
چیت سازان، هستی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
داوری، علی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عزیزی، محمد دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مبارکی، محمد حسن دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مبینی، علی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدکاظمی، رضا دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
نیک رفتار، طیبه دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عربیون، ابوالقاسم دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
جعفری صادقی، وحید دانشیار دانشگاه Northumbria
گلرد، پروانه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
حسینی نیا، غلام حسین دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سرداری، احمد دانشیار دانشگاه شاهد
شریف زاده، محمدشریف دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبد الله زاده، غلامحسین دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شیرخدایی، میثم دانشیار دانشگاه مازندران
رضوانی، مهران دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زارعی، بهروز دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سخدری، کمال دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ید اللهی، جهانگیر دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سجادی، سید مجتبی دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سیدامیری، نادر دانشیاردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آقازاده، هاشم دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران
کنعانی، مهدی دکترای مدیریت و پژوهشگر حوزه کارآفرینی
اصغریان، احسان دکتری تحلیل بازاریابی دانشگاه لینکوپینگ سوئد
وفایی، وجیهه دکتری کارآفرینی  دانشگاه تهران
برادران، محمد صادق دکتری  کارآفرینی دانشگاه تهران
افشم، نسترن دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
آیینی، زینب دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
بامشاد، وحیده دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
تقوایی، سمیه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
ثابت، محمد جواد دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
خراسانچی، فاطمه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
خسروی، نگار دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
شفیعیان، امیرحسین دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
عبدلی محمدآبادی، طیبه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
غفوریان، فاطمه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
فرامرزی، ملیحه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
کرمانشاه، فیروزه دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
مافی، بهاره دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
مرادی، مسعود دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
مهرابی، روزا دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
نوبری، نیلوفر دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
نوتاش، هادی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
نوری، پوریا دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
هندیجانی فرد، مرتضی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
علیزاده، مهدی دکتری کارآفرینی و پژوهشگر حوزه کارآفرینی
فرحزادی، سیدهادی دکتری مدیریت دانشگاه تهران