فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - واژه نامه اختصاصی