اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جهانگیر یدالهی فارسی

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران استاد و رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~jfarsi
jfarsiut.ac.ir
88225026
0000-0002-7941-9175

h-index: 17  

سردبیر

علی مبینی دهکردی

دکتری علوم دفاعی استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~mobini
mobiniut.ac.ir
0000-0003-0838-4945

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

کامبیز طالبی

دکتری مدیریت صنعتی ، دانشگاه پونا هند استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ktalebiut.ac.ir
0000-0002-2448-6581

h-index: 19  

حسنعلی آقاجانی

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

h-index: 17  

مجتبی امیری

دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mamiryut.ac.ir
0000-0003-0211-2981

h-index: 13  

وحید خاشعی

دکتری مدیریت بازرگانی، شهید بهشتی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

khasheiatu.ac.ir
0000-0001-8536-9867

سید حمید خداداد حسینی

دکتری مدیریت بازرگانی، ملبورن استرالیا استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir
0000-0001-7435-3632

h-index: 15  

فریبرز رحیم نیا

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه سالفورد انگلستان استاد دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

r-niaum.ac.ir
0000-0001-9680-6735

h-index: 20  

مهران رضوانی

دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

m.rezvaniut.ac.ir
61119225
0000-0002-2609-0433

h-index: 14  

محمدرضا زالی

دکتری ‏مدیریت سیستم ها، دانشگاه تهران دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

mrzaliut.ac.ir
61119331
0000-0002-9293-7954

h-index: 17  

کرامت الله زیاری

دکتری برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

zayyariut.ac.ir
0000-0001-9135-4768

h-index: 12  

بابک سهرابی

دکتری مدیریت، دانشگاه لنکستر انگلستان استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

bsohrabiut.ac.ir
0000-0001-6188-2607

h-index: 23  

رضا شافعی

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

r.shafeiuok.ac.ir
0000-0002-5601-6891

h-index: 9  

سید کمیل طیبی

دکتری,اقتصاد کاربردی,ولونگونگ,استرالیا استاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

sk.tayebiase.ui.ac.ir
0000-0002-3047-7497

h-index: 9  

نظام الدین فقیه

دکترای مدیریت صنعتی و مهندسی سیستم، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

faghihnezamyahoo.com
0000-0003-4914-4999

h-index: 12  

داوود فیض

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

feiz1353semnan.ac.ir
0000-0002-5535-4370

h-index: 12  

ناصر معصومی

دکتری برق و کامپیوتر از دانشگاه واترلو، کانادا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

nmasoumiut.ac.ir
0000-0002-9985-2603

h-index: 17  

سید محمد مقیمی

دکتری مدیریت از دانشگاه تهران استاد دانشکده مدیریت

www.prof-moghimi.ir/index.htm
moghimiut.ac.ir
0000-0002-9866-2170

h-index: 17  

علی نقی مصلح شیرازی

دکتری مدیریت از انگلستان استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

an_moslehyahoo.com

h-index: 7  

کاظم یاوری

دکتری اقتصاد توسعه و بین‌الملل، دانشگاه تورنتو کانادا استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

kyavariyazd.ac.ir
0000-0002-6195-2481

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بهمن ابراهیمی

دکتری مدیریت از دانشگاه ایالتی جورجیا استاد دانشکده کسب وکار دنیل، دانشگاه دنور، کلرادو، آمریکا

ebrahimidu.edu
0000-0003-1318-8172

h-index: 17  

عبدالله صوفی

دکتری اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید دانشیار دانشگاه ویسکانسین آمریکا

soofiuwplatt.edu
0000-0002-9740-8146

h-index: 19  

ایرج هشی

دکتری اقتصاد از دانشگاه keele انگلستان استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشر

i.hashistaffs.ac.uk
0000-0002-0084-8605

h-index: 25  

کارشناس نشریه

سوده قوامی

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه تهران

sghavamiut.ac.ir
88225020