اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جهانگیر یدالهی فارسی

دکتری مدیریت رئیس دانشکده کارآفرینی

ent.ut.ac.ir/~jfarsi
jfarsiut.ac.ir
88225026

h-index: 15  

سردبیر

کامبیز طالبی

دکتری مدیریت صنعتی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~ktalebi
ktalebiut.ac.ir

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

مهران رضوانی

بازاریابی کارآفرینانه دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی

m.rezvaniut.ac.ir
61119225

h-index: 11  

محمدرضا زالی

‎‏مدیریت سیستم ها دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~mrzali
mrzaliut.ac.ir
61119331

h-index: 12  

سید مجتبی سجادی

مهندسی صنایع دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~msajadi
msajadiut.ac.ir

h-index: 7  

رضا محمدکاظمی

دکترای مدیریت وبرنامه ریزی-تربیت بدنی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~r_mkazemi
r_mkazemiut.ac.ir
61119243

h-index: 7  

علی اسدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد تمام و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت روستایی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aasadi
aasadiut.ac.ir

مجتبی امیری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mamiry
mamiryut.ac.ir

h-index: 2  

سید حمید خداداد حسینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir
82884674

کرامت الله زیاری

جغرافیای انسانی و شهری استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/en/~zayyari
zayyariut.ac.ir

h-index: 7  

آرش شاهین

مهندسی صنایع استاد تمام دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/sp-6642
shahinase.ui.ac.ir

محمد شریف شریف زاده

مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sharifzadehgau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالله صوفی

اقتصاد دانشیار دانشگاه ویسکانسین آمریکا

www.uwplatt.edu/profile/soofi
soofiuwplatt.edu

اعضای هیات تحریریه

نظام الدین فقیه

استاد دانشگاه شیراز

faghihnezamyahoo.com
61119230

علی نقی مصلح شیرازی

مدیریت و کارآفرینی استاد تمام دانشگاه شیراز

an_moslehyahoo.com

h-index: 7  

مدیر داخلی

سوده قوامی

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه تهران

sghavamiut.ac.ir
88225020

دبیر تخصصی

حسین مقیمی اسفندآبادی

دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشجوی دکتری

jedut.ac.ir
88225004