فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - اصول اخلاقی انتشار مقاله