فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - پیوندهای مفید