فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - کاربران