اهداف و چشم انداز

هدف
نشریه توسعه کارآفرینی یک فصلنامه علمی، با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که با هدف ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنان، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. 
 
 محورهای موضوعی فصلنامه توسعه کارآفرینی
 •  ارائه مدل بومی کاربردی برای توسعه کارآفرینی در ایران با عنایت به برنامه چشم انداز بیست ساله ، برنامه های پنجساله و قوانین و مقررات دولتی در ایران ؛
 •  محیط کنونی کسب و کار ، بین المللی شدن کسب و کارها و مهارت های کسب و کار ؛
 •  آسیب شناسی مراحل تأسیس و رشد شرکت های نوپا و زود بازده در ایران ؛
 • ارائه راهکارها به منظور تدوین برنامه های اثربخش کسب و کار ( BP ) و ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران ؛
 •  نظریه پردازی ، روش شناسی و سنخ شناسی در کارآفرینی ؛
 • تببین انواع کارآفرینی و زمینه های رشد و توسعه آنها ؛
 •  تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی ؛
 •  کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک ، متوسط و زودبازده ؛
 •  بررسی ارتباط فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با کسب و کارهای کارآفرینانه ؛
 •  مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی ؛
 •  بررسی ارتباط بین موضوعات رفتار سازمانی با ابعاد مختلف کارآفرینی از طریق مطالعات میدانی ؛
 •  روندهای کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ؛
 • نقش دولت در توسعه کارآفرینی ؛
 •  پرداختن به حوزه های مختلف کارآفرینی همچون : کارآفرینی اجتماعی ، مدنی ، سازمانی و شرکتی ، محیطی ، سیاسی ، روستایی ، اقلیت ها ، زنان و غیره ؛
 •  تأثیر کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ؛
 •  بررسی میزان کارآفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی ایران ؛
 •  بررسی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان در ایران ؛
 • نیازسنجی آموزش کارآفرینی در رشته های مختلف صنعتی ، خدماتی و کشاورزی ؛
 • بررسی موانع کارآفرینی در ایران ؛
 • بررسی ارتباط بین مفاهیم و ابعاد کارآفرینی با حوزه های مطالعاتی سایر علوم ( جامع شناسی ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، مدیریت ، روانشناسی ، فنی-مهندسی و غیره ) که در ماهیت میان رشته ای بودن کارآفرینی ایفای نقش می کنند ؛
 •  پژوهش های موردی به منظور مستندسازی تجربیات کارآفرینان ایرانی ؛
 •  بررسی علل ناکارآمدی و ارائه راهکارها به منظور تقویت مراکز رشد و انکوبا تورهای کارآفرینی ؛
 • بررسی موانع ساختاری ، رفتاری و محیطی کارآفرینی در ایران ؛
 •  بررسی روشها و فرصت های خوداشتغالی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران ؛
 •  ارزیابی و تحلیل اثربخشی تسهیلات دولتی در جهت حمایت از کارآفرینان ؛
 • بررسی وضعیت کارآفرینی ایرانیان خارج از کشور ؛
 •  بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران ؛
 •  ارائه الگوهای کاربردی برای تأسیس مراکز مشاوره فنی ، حقوقی ، مدیریتی ، مالی برای کارآفرینان ایرانی ؛
 •  بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و توسعه کسب و کارهای خانگی و خانوادگی ؛
 •  بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات با کارآفرینی و راهکارهای توسعه و کسب و کارهای اینترنتی ؛