اهداف و چشم انداز

اهداف

نشریه توسعه کارآفرینی با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان  حوزه های کارآفرینی و کسب وکار به صورت فصلنامه توسط دانشگاه تهران منتشر می­گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. 

 

 محورهای موضوعی فصلنامه توسعه کارآفرینی


 ارائه مدل بومی کاربردی برای توسعه کارآفرینی در ایران با عنایت به برنامه چشم انداز بیست ساله ، برنامه های پنجساله و قوانین و مقررات دولتی در ایران ؛

 محیط کنونی کسب و کار ، بین المللی شدن کسب و کارها و مهارت های کسب و کار ؛
 آسیب شناسی مراحل تأسیس و رشد شرکت های نوپا و زود بازده در ایران ؛
 ارائه راهکارها به منظور تدوین برنامه های اثربخش کسب و کار ( BP ) و ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران ؛
 نظریه پردازی ، روش شناسی و سنخ شناسی در کارآفرینی ؛
 تببین انواع کارآفرینی و زمینه های رشد و توسعه آنها ؛
 تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی ؛
 کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک ، متوسط و زودبازده ؛
 بررسی ارتباط فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با کسب و کارهای کارآفرینانه ؛
 مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی ؛
 بررسی ارتباط بین موضوعات رفتار سازمانی با ابعاد مختلف کارآفرینی از طریق مطالعات میدانی ؛
 روندهای کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ؛
 نقش دولت در توسعه کارآفرینی ؛
 پرداختن به حوزه های مختلف کارآفرینی همچون : کارآفرینی اجتماعی ، مدنی ، سازمانی و شرکتی ، محیطی ، سیاسی ، روستایی ، اقلیت ها ، زنان و غیره ؛
 تأثیر کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ؛
 بررسی میزان کارآفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی ایران ؛
 بررسی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان در ایران ؛
 نیازسنجی آموزش کارآفرینی در رشته های مختلف صنعتی ، خدماتی و کشاورزی ؛
 بررسی موانع کارآفرینی در ایران ؛
 بررسی ارتباط بین مفاهیم و ابعاد کارآفرینی با حوزه های مطالعاتی سایر علوم ( جامع شناسی ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، مدیریت ، روانشناسی ، فنی-مهندسی و غیره ) که در ماهیت میان رشته ای بودن کارآفرینی ایفای نقش می کنند ؛
 پژوهش های موردی به منظور مستندسازی تجربیات کارآفرینان ایرانی ؛
 بررسی علل ناکارآمدی و ارائه راهکارها به منظور تقویت مراکز رشد و انکوبا تورهای کارآفرینی ؛
 بررسی موانع ساختاری ، رفتاری و محیطی کارآفرینی در ایران ؛
 بررسی روشها و فرصت های خوداشتغالی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران ؛
 ارزیابی و تحلیل اثربخشی تسهیلات دولتی در جهت حمایت از کارآفرینان ؛
 بررسی وضعیت کارآفرینی ایرانیان خارج از کشور ؛
 بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران ؛
 ارائه الگوهای کاربردی برای تأسیس مراکز مشاوره فنی ، حقوقی ، مدیریتی ، مالی برای کارآفرینان ایرانی ؛
 بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و توسعه کسب و کارهای خانگی و خانوادگی ؛
 بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات با کارآفرینی و راهکارهای توسعه و کسب و کارهای اینترنتی ؛