راهنمای نویسندگان

پژوهشگر ارجمند

از این که فصلنامه توسعه کارآفرینی را برای ارسال مقاله اتخاب کرده اید سپاسگزاریم. با مطالعه دقیق و تنظیم مقاله خود بر اساس راهنمای زیر، مطمئن خواهید شد که مقاله شما مطابق الزامات مجله توسعه کارآفرینی است و درنتیجه فرآیند ارزیابی اولیه مقاله تسریع می یابد. لذا توصیه اکید می شود به کلیه موارد مطروحه در این شیوه نامه دقت فرمایید.

 

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

 • لطفاً در مرحله ارسال اولیه چهار فایل شامل:  مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد نویسندگان را برای نشریه ارسال نمایید.

  ** دریافت قالب استاندارد نگارش مقاله
  ** دریافت فایل مشخصات نویسندگان

  ** دریافت فایل تعارض منافع
  ** دریافت فایل فرم تعهد نویسندگان 

 • مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی وشناسه ارکید آن‌ها ارسال شود.  راهنمای دریافت شناسه ارکید

 • مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

 • مقاله ارسال شده نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شود

 • دریافت مقاله فقط از طریق سایت نشریه به نشانیwww.jed.ut.ac.ir انجام می گردد.

 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

 • لطفا برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.

 • لطفاً برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد. 

 • حجم مقاله نباید از حداکثر 20 صفحه چاپی به قطع نشریه   (6000 کلمه ) تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).

 • بعد از ثبت مقاله در سامانه نشریه، جایگاه نویسنده اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد. 

 • از بیان عنوان‎هایی نظیر مرتبه علمی (استاد، دانشیار، دانشجو)، مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.

 • مقاله‌های ارسالی توسط اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آنها ارسال شود.

 • درج شناسه ارکید برای همه نویسندگان اجباری می‌باشد.

 • درج تلفن و ایمیل همة نویسندگان (تلفن و ایمیلی که پاسخگو باشند) الزامی است؛ اگر پاسخگو نباشند و به تماس‌ها و مکاتبات پاسخ ندهند، مقاله رد می‌شود.

 • ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً براساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

 • نویسندگان می توانند پنج داور متخصص در موضوع که همکار نویسندگان نبوده و مقالات مشترک در پنج سال اخیر با نویسندگان ندارند، پیشنهاد کنند. در نهایت انتخاب داور با هیئت تحریریة نشریه خواهد بود.

 

 صفحه اول و دوم مقاله: شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی مقاله حداقل 200  و حداکثر 250 کلمه باشد و در بخش انگلیسی کمتر از 450 و بیشتر از 750کلمه نباشد.چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله باید ساختاریافته بوده و شامل بخش‌های زمینه، هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. یادآوری می شود که تمام این بخش‎ها در سطر جداگانه‎ای نوشته می شود. لطفاً این موارد رعایت گردد و از اشاره به منابع و مآخذ و استفاده از پاورقی و اختصار در آن خودداری شود. * فونت و سایز چکیده فارسی: (B Mitra 11) و کلمات انگلیسی آن (Times New Roman 9)* 

کلیدواژه‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه‌اند که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک سطر و به ترتیب حروف الفبا نوشته‌ می‌شوند.  فونت و سایز کلیدواژه‌ها: (B Mitra 10 Italic) و کلمات انگلیسی آن ( Times New Roman 9 Italic)

صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل:

 مقدمه : بیان مساله، اهمیت و هدف موضوع.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن چارچوب نظری و پیشینه­ی تحقیق.

 روش‌شناسی تحقیق:روش تحقیق، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط.

 یافته‌ها: ارایه یافته ­های مختلف تحقیق.

 بحث و نتیجه‌گیری: ارایه خلاصه نتایج و نتیجه ­گیری کلی، مقایسه یافته های تحقیق با سایر پژوهش های   موجود در پیشینه تحقیق و بحث  محدودیت های تحقیق.

 پیشنهادها: ارایه پیشنهادهای اجرایی و متمرکز بر نتیجه‌گیری و ارایه تحقیق‌های آتی پیشنهادی.

فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود. (راهنمای منبع نویسی استاندارد را از اینجا دریافت نمایید)

 ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1384، ص50) یا (Williams, 2007, PP. 27-8)

 • در پایان مقاله، منابع، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول یا نام کامل مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

نمونه فارسی:

مقیمی، سیدمحمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نمونه انگلیسی:

Bygrave, William (1997). The Portable MBA in Entrepreneurship, New York: John Wiley & Sons

مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، سال /دوره(شماره ): شماره صفحات مقاله. به عنوان نمونه

وکیلی، یوسف؛ انصاری، محسن(1390)."ارزیابی روش های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده" توسعه کارآفرینی،4(3):185-204.

*********در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً (inPersian) اضافه شود.********

Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). Internationalization Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental Dynamism. Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 461-480. doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593.(In Persian).

 

نقل قول‌ها- مستقیم و غیر مستقیم- نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
مقالات برگرفته از رساله پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 پرداخت هزینه

عطف به «آیین‌نامه تعییـن هزینه پردازش مقـاله در نشـریات علمی دسترسی باز» به شـماره ابلاغ 162229 مـورخ 1400/02/01 و نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف، م ، مبلغ ۲ میلیون ریال در بخش داوری و ۴ میلیون ریال در بخش انتشار از نویسندگان محترم مقالات، فقط از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 دریافت می شود. 

 

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی شکل­‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. استفاده از داده‌های نامعتبر یا دستکاری در داده‌های پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‌نامه نشریه‌های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‌ها و نشریه‌های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

توصیه می شود قبل از ارسال مقاله بخش فرآیند پذیرش مقالات این فصلنامه را نیز مطالعه فرمایید .https://jed.ut.ac.ir/journal/process