تأثیر تجربه شکست کسب‌وکار و یادگیری از شکست بر انجام سرمایه‌گذاری جدید کارآفرینان – موردمطالعه استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه تهران، تهران ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی و مشاور مدیریت

چکیده

کارآفرینی مملو از شکست است، اما در اقتصادی ایران، شروع کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری جدید پس از شکست، دشوار است. ازاین‌رو، موضوع یادگیری از تجربه‌های شکست اهمیت بیشتری برای کارآفرینان ایرانی دارد. این پژوهش در تلاش است تأثیر تجربه شکست و یادگیری از شکست بر انجام سرمایه‌گذاری جدید را بررسی کند. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارآفرینان فعال استان قم در سال 1398 است که با روش نمونه‌گیری احتمالی ساده، برای کارآفرینان پرسشنامه استاندارد در طیف پنج‌گانه لیکرت ارسال شد و درنهایت 100 پرسشنامه به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS 2.0 مورد تحلیل قرار گرفت.  پرسشنامه استاندارد مذکور دارای  38 سؤال است. روایی توسط خبرگان دانشگاهی و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 748/0 مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که اکثر کارآفرینان مشارکت‌کننده، تجربه شکست داشتند و موافق هستند که با یادگیری از شکست می‌توان به انجام سرمایه‌گذاری جدید اقدام کرد. با توجه به نتایج می‌توان گفت یادگیری و تجربه شکست در کسب‌وکار کارآفرینانه بسیار درهم‌تنیده هستند و درواقع برای یادگیری کارآفرینی، تجربه شکست یک نقش اساسی دارد و پیشنهاد می‌شود که مجموعه‌ای شکست‌های متداول کارآفرینانه گردآوری و یادگیری از تجربیات نیابتی جایگزین تجربیات خودزیسته شده و در دانشگاه تدریس شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Failure Experience and Learning from Failure on New Venture Performance of Entrepreneur - Case Study of Qom Province

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Mohammad Hamid Mollaei 2
  • Behzad Mohammadian 3
  • Fatemeh Zargaran Khouzani 4
1 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 MSc. Student of Entrepreneurship Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Ph.D in Behavioral Management from the University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate in Business administration, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although entrepreneurship is fraught with failure, in an economy like Iran, starting a new venture performance after a failure is very difficult. Therefore, the issue of learning from failure is more important for Iranian entrepreneurs. This research tries to investigate the effect of failure experience and learning from failure on the performance of new investment and has been done in a quantitative, survey and descriptive method with a practical purpose. The statistical population of this research is entrepreneurs active in different industries of Qom province in 2019. By simple random sampling method, a questionnaire was sent to all entrepreneurs in likert scale and finally 100 questionnaires were analyzed by structural equation modeling method using SmartPLS 2.0 software. The standard questionnaire has 38 questions. Validity was confirmed by academic experts and reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.748. The results show that the majority of entrepreneurs have experience of failure and agree that they can start a new venture performance by learning from failure. According to the results, it can be said that learning and experience of failure in entrepreneurial business are very intertwined and in fact experience of failure plays a key role for learning entrepreneurship, but in order to develop entrepreneurial businesses and according to the Iranian economy & culture is recommended that common entrepreneurial failures should be collected, and learning from failure experience of oneself should be replaced by vicarious failure experience and be taught in university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Failure Experience
  • Entrepreneurial Failure
  • Entrepreneurial Learning
  • Learning from Failure
  • New Venture Performance
زرگران خوزانی، فاطمه، زرگران خوزانی، مجتبی (1395). آموزش ذهنیت کارآفرینی (مطالعه موردی شیوه‌های آموزش کارآفرینی در کشورهای مختلف). پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز. تهران.  مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو.
فریدونی، علیرضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ سخدری، کمال؛ عطائی، محمد (1399). تدوین مدل آینده‌پژوهانه بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد کارآفرینانه براساس وکاوی پژوهش‌های شکست کارآفرینان. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 1، 138-105.
لینچ، ریچارد (1397). مدیریت استراتژیک. ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران. تهران، نشر فوژان. چاپ اول.
نوتاش، هادی. (1392). ارائه چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی با نگاهی فرایندی. توسعه کارآفرینی، 6(4)، 131-149.
Alvarado Valenzuela, J. F., Wakkee, I., Martens, J., & Grijsbach, P. (2020). Lessons from entrepreneurial failure through vicarious learning. Journal of Small Business & Entrepreneurship, Online, 1-25. doi: 10.1080/08276331.2020.1831839.
Amalia, S. (2020) The Influence of Narcissism on Entrepreneurial Failure Mediated by Entrepreneurial Learning from Failure (The Study on Nascent Entrepreneurs in Padang). Masters thesis, Andalas University.
Arasti, Z. (2011). An empirical study on the causes of business failure in Iranian context. African Journal of Business Management, 5(17), 7488–7498. doi:10.5897/ajbm11.402
Boso, N., Adeleye, I., Donbesuur, F., & Gyensare, M. (2018). Do entrepreneurs always benefit from business failure experience? Journal of Business Research. 98, 370-379. doi:10.1016/j.jbusres.2018.01.063.
Carmeli, Abraham, and Schaubroeck, John. (2008). Organizational CrisisPreparedness: The Importance of Learning from Failures. Long Range Planning, 41, 177-196.
Cavicchioli, M., & Kocollari, U. (2021). Learning from Failure: Big Data Analysis for Detecting the Patterns of Failure in Innovative Startups. Big Data, 9(2), 79-88.
Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning 43 (2-3): 354–363. doi:10.1016/j.lrp.2009.07.010.
Cosenz, F., & Noto, G. (2018). Fostering entrepreneurial learning processes through Dynamic Start-up business model simulators. The International Journal of Management Education, 16(3), 468-482.
Fang He, V., C. Siren, S. Singh, G. Solomon, and G. von Krogh. (2018). Keep Calm and Carry on: Emotion Regulation in Entrepreneurs’ Learning from Failure. Entrepreneurship Theory and Practice 42 (4): 605–630.
Jenkins, A. S., Wiklund, J., & Brundin, E. (2014). Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience. Journal of Business Venturing, 29,17–33. doi: 10.1016/j.jbusvent.2012.10.006.
Lattacher, W. and Wdowiak, M.A. (2020), Entrepreneurial learning from failure. A systematic review, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(5). 1093-1131. doi: 10.1108/IJEBR-02-2019-0085.
Lin, S., & Wang, S. (2019). How does the age of serial entrepreneurs influence their re-venture speed after a business failure?. Small Business Economics, 52(3), 651-666.
Liu, Y., Li, Y., Hao, X., & Zhang, Y. (2019). Narcissism and learning from entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 34(3), 496-512.
Omorede, A. (2020). Managing crisis: a qualitative lens on the aftermath of entrepreneurial failure. International Entrepreneurship and Management Journal, Online, 1-28.
Politis, D., and J. Gabrielsson. (2009). Entrepreneurs’ Attitudes towards Failure: An Experiential Learning Approach. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 15 (4): 364–383.
Pretorius, M., and I. Le Roux. (2011). Successive Failure, Repeat Entrepreneurship and No Learning: A Case Study. SA Journal of Human Resource Management 9 (1): 1–13.
Sangmoon, P; Meesoon, L (2019). Success and Failure of Entrepreneurial Experience and New Venture Performance: Moderating Effect of Firm Age. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship. 14(4) 51-62.
Singh, S., P. Corner, and K. Pavlovich. (2012). Self-Stigmatisation of Entrepreneurial Failure. Paper presented at the 26th Annual ANZAM Conference Managing for Volatility and Instability.26, 1–22.
Ucbasaran, D., Shepherd, D. A., Lockett, A., & Lyon, S. J. (2013). Life after business failure. Journal of Management, 39, 163–202. doi: 10.1177/ 0149206312457823.
Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M., & Flores, M. (2010). The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism. Journal of Business Venturing, 25, 541–555. .doi:10.1016/j.jbusvent.2009.04.001.
Wei, J., Chen, Y., Zhang, J., & Gong, Y. (2019). Research on factors affecting the entrepreneurial learning from failure: an interpretive structure model. Frontiers in psychology, 10: 1-10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01304
Wilson, G. A., & Perepelkin, J. (2020). Failure learning orientation, entrepreneurial orientation, and financial performance among US biotechnology firms. Journal of Small Business Management, Publish Online: 1-19. doi: 10.1080/00472778.2020.1816434
Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2015). Rising from the ashes: Cognitive determinants of venture growth after entrepreneurial failure. Entrepreneurship Theory and Practice, 39, 209–236. doi: 10.1111/etap.12047.