بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت- سیاست‌گذاری در بخش عمومی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش‌ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه‌ها، کشورها و دولت‌ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه‌های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطه‌ی بین مولفه‌های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانک‌های خصوصی، نشان‌دهنده‌ی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش‌گام بودن رابطه معنی‌داری وجود دارد. میزان هم‌بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به‌دست آمده از این تحقیق ارایه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship (Case Study Private Banks Located in the City of TEHRAN)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Yadollahi Farsi 1
  • Omid Azizi Ziarat 2
  • Hamze Khastar 3
1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

 
Organizational entrepreneurship is considered to be a factor which has the highest impact on the success and growth of enterprises, entities, governments and countries. Equally important, an appropriate organizational structure is also regarded as a major component which aims at creating entrepreneurship inside an organization intra-organizational entrepreneurship. In the present research, the relationship between the components of organizational structure including formality, complexity and concentration and the organizational entrepreneurship has been sensibly examined and, in term of research tools, a number of questionnaires containing 25 survey questions with a validity factor of (0.94) have been designed for analysis. The results obtained from the questionnaires distributed among the sample focus group of 106 directors of head offices of banks prove that there is a significant relationship between the organizational structure dimensions namely formality, complexity and concentration and the organizational entrepreneurship dimensions such as innovation, risk-taking and pioneering action. More notably, the correlation coefficient between the variables of the organizational structure and dimensions of organizational entrepreneurship has come up to pint (0.526) for formality, (0.215) for complexity and (0.501) for concentration. In conclusion, the findings of this study along with some recommendations have been presented accordingly.