بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت- سیاست‌گذاری در بخش عمومی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش‌ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه‌ها، کشورها و دولت‌ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه‌های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطه‌ی بین مولفه‌های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانک‌های خصوصی، نشان‌دهنده‌ی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش‌گام بودن رابطه معنی‌داری وجود دارد. میزان هم‌بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به‌دست آمده از این تحقیق ارایه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

نویسندگان [English]

  • جهانگیر یدالهی فارسی 1
  • امید عزیزی زیارت 2
  • حمزه خواستار 3
چکیده [English]

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش‌ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه‌ها، کشورها و دولت‌ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه‌های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطه‌ی بین مولفه‌های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانک‌های خصوصی، نشان‌دهنده‌ی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش‌گام بودن رابطه معنی‌داری وجود دارد. میزان هم‌بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به‌دست آمده از این تحقیق ارایه شده‌اند.