شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

جو سازمانی با ابعادی تعیین‌کننده در سازمان (مانند ساختار سازمانی، ارتباطات، پاداش، تعهد سازمانی، ریسک‌پذیری و کار گروهی) از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوآوری
به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش شناسایی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی- هم‌بستگی می‌باشد و از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان شاغل در صف و ستاد بانک ملت شهر تهران هستند که حجم نمونه 357 نفر محاسبه شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی استاندارد (جو سازمانی آراباسی و پرسش‌نامه‌ی نوآوری هاگس) استفاده شد که روایی آن با تحلیل عاملی تاییدی، تایید شده است. برای تحلیل داده‌ها از هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و برای تایید مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تحقیق نشان داد اگرچه از میان هفت متغیر جو سازمانی (با بررسی ضرایب معنی‌داری برای روابط مفروض شده) تنها تاثیر چهار متغیرِ تعهد سازمانی، ریسک‌پذیری، کار گروهی و ارتباطات سازمانی بر نوآوری تأیید شد؛ اما بین جو سازمانی و نوآوری رابطه‌ی هم‌بستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

نویسندگان [English]

  • رضا محمدکاظمی 1
  • سعید جعفری مقدم 1
  • سارا سهیلی 2
چکیده [English]

جو سازمانی با ابعادی تعیین‌کننده در سازمان (مانند ساختار سازمانی، ارتباطات، پاداش، تعهد سازمانی، ریسک‌پذیری و کار گروهی) از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوآوری
به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش شناسایی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی- هم‌بستگی می‌باشد و از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان شاغل در صف و ستاد بانک ملت شهر تهران هستند که حجم نمونه 357 نفر محاسبه شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی استاندارد (جو سازمانی آراباسی و پرسش‌نامه‌ی نوآوری هاگس) استفاده شد که روایی آن با تحلیل عاملی تاییدی، تایید شده است. برای تحلیل داده‌ها از هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و برای تایید مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تحقیق نشان داد اگرچه از میان هفت متغیر جو سازمانی (با بررسی ضرایب معنی‌داری برای روابط مفروض شده) تنها تاثیر چهار متغیرِ تعهد سازمانی، ریسک‌پذیری، کار گروهی و ارتباطات سازمانی بر نوآوری تأیید شد؛ اما بین جو سازمانی و نوآوری رابطه‌ی هم‌بستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.