دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1391، صفحه 7-203 (16) 
تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

صفحه 47-66

10.22059/jed.2012.28540

علی¬ مبینی¬دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ منصور دهقان نجم‌آبادی


ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

صفحه 125-144

10.22059/jed.2012.28544

علی‌اصغر فانی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ محسن ابراهیمی