دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1391، صفحه 7-203 (17) 
2. بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

صفحه 47-64

10.22059/jed.2012.29470

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی