بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب‌وکار جدید، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

عدم اطلاع از متغیرهایی که توضیح‌دهنده‌ی رشد اقتصادی هستند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به‌درستی رشد اقتصادی را توضیح دهد، شرایط عدم اطمینان مدل را باعث می‌شوند. در این تحقیق، به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر میزان اثر گذاری کارآفرینی در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته شده است و روش میانگین‌‌گیری بیزی مدل به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای فرض عدم‌ اطمینان مدل استفاده شد و با برآورد 43 میلیون رگرسیون و میانگین‌‌گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از: تورم، نیروی کار، سرمایه‌گذاری دولت، کارآفرینی، صادرات، مخارج بهداشتی دولت، سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می‌دهد که کارآفرینی در کنار وجود 27 متغیر دیگر اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است. این نتیجه نشان می‌دهد که می‌بایست به ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی در کشور در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی توجه ویژه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

نویسندگان [English]

  • مریم کاظمی ترقبان 1
  • محمدحسن مبارکی 2
چکیده [English]

عدم اطلاع از متغیرهایی که توضیح‌دهنده‌ی رشد اقتصادی هستند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به‌درستی رشد اقتصادی را توضیح دهد، شرایط عدم اطمینان مدل را باعث می‌شوند. در این تحقیق، به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر میزان اثر گذاری کارآفرینی در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته شده است و روش میانگین‌‌گیری بیزی مدل به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای فرض عدم‌ اطمینان مدل استفاده شد و با برآورد 43 میلیون رگرسیون و میانگین‌‌گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از: تورم، نیروی کار، سرمایه‌گذاری دولت، کارآفرینی، صادرات، مخارج بهداشتی دولت، سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می‌دهد که کارآفرینی در کنار وجود 27 متغیر دیگر اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است. این نتیجه نشان می‌دهد که می‌بایست به ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی در کشور در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی توجه ویژه‌ای شود.