بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه واگنینگن هلند

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه واگنینگن هلند

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه واگنینگن هلند

چکیده

کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند. بر اساس مطالعات انجام شده، "قصد کارآفرینی" یکی از مهم‌ترین پیش بینی کننده‌های رفتار کارآفرینی یک فرد در آینده می‌باشد. پژوهش درباره عواملی که بر قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر می‌گذارد و باعث تشویق آنها به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید می‌شود، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. از جمله عوامل مهم موثر بر قصدکارآفرینی، عوامل فرهنگی و محیطی می‌باشند که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از دانشجویان چهار دانشکده کشاورزی بودند که در درس کارآفرینی ثبت نام کرده بودند. در جامعه مورد تحقیق، 183 پرسش‌نامه تکمیل و جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها، مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت از طرف خانواده و آشنایان و حمایت دانشگاهی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر مثبت معنادرای دارد. ولیکن نتایج به دست آمده نشان داد که فردگرایی، جمع‌گرایی، حمایت و موانع محیطی درک شده، اثر مستقیم معناداری بر قصدکارآفرینی دانشجویان ندارند. در انتها نیز نتایج حاصله، مورد بحث و مقایسه قرار گرفته و بر اساس آنها، پیشنهادهای کاربردی و مرتبط با ادامه و پیگیری پژوهش‌های مشابه در آینده، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

نویسندگان [English]

  • سعید کریمی 1
  • ‌هارم بیمنز 2
  • محمد چیذری 3
  • مارتین مولدر 4
چکیده [English]

کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند. بر اساس مطالعات انجام شده، "قصد کارآفرینی" یکی از مهم‌ترین پیش بینی کننده‌های رفتار کارآفرینی یک فرد در آینده می‌باشد. پژوهش درباره عواملی که بر قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر می‌گذارد و باعث تشویق آنها به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید می‌شود، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. از جمله عوامل مهم موثر بر قصدکارآفرینی، عوامل فرهنگی و محیطی می‌باشند که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از دانشجویان چهار دانشکده کشاورزی بودند که در درس کارآفرینی ثبت نام کرده بودند. در جامعه مورد تحقیق، 183 پرسش‌نامه تکمیل و جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها، مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت از طرف خانواده و آشنایان و حمایت دانشگاهی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر مثبت معنادرای دارد. ولیکن نتایج به دست آمده نشان داد که فردگرایی، جمع‌گرایی، حمایت و موانع محیطی درک شده، اثر مستقیم معناداری بر قصدکارآفرینی دانشجویان ندارند. در انتها نیز نتایج حاصله، مورد بحث و مقایسه قرار گرفته و بر اساس آنها، پیشنهادهای کاربردی و مرتبط با ادامه و پیگیری پژوهش‌های مشابه در آینده، ارایه شده است.