ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی نیروی انسانی، پژوهشگاه صنعت نفت

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی نیروی انسانی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

حضور در محیط متلاطم و بازار رقابتی و الزام به نوآوری، سازمان‌های پژوهشی را به‌سمت و سوی کارآفرینی سوق می‌دهد. الزام پژوهشگاه صنعت نفت به پیشگامی در حوزه فناوری و خلق ثروت از طریق توسعه و تجاری‌سازی فناوری باعث شده است که این پژوهش با هدف بررسی روابط بین شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب و کارآفرینی، انجام شود. روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی- هم‌بستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت است که براساس فرمول مورگان، 180 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده‌اند؛ ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبتی بین ابعاد جمع‌گرایی درون گروهی، قاطعیت، آینده‌گرایی، عملکردگرایی و نوع‌دوستی با کارآفرینی وجود دارد. ضمن این‌که، بین ابعاد اجتناب از عدم اطمینان و فاصله‌ی قدرت با کارآفرینی رابطه‌ی منفی وجود دارد و درنهایت، بین ابعاد جمع‌گرایی بین گروهی و برابری جنسیتی با کارآفرینی رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در راستای بهبود کارآفرینی، توصیه‌هایی به کارآفرینان برای شناخت و مدیریت عناصر فرهنگی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

نویسندگان [English]

  • علی‌اصغر فانی 1
  • جبار باباشاهی 2
  • مهدی افخمی اردکانی 3
  • محسن ابراهیمی 4
چکیده [English]

حضور در محیط متلاطم و بازار رقابتی و الزام به نوآوری، سازمان‌های پژوهشی را به‌سمت و سوی کارآفرینی سوق می‌دهد. الزام پژوهشگاه صنعت نفت به پیشگامی در حوزه فناوری و خلق ثروت از طریق توسعه و تجاری‌سازی فناوری باعث شده است که این پژوهش با هدف بررسی روابط بین شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب و کارآفرینی، انجام شود. روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی- هم‌بستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت است که براساس فرمول مورگان، 180 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده‌اند؛ ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبتی بین ابعاد جمع‌گرایی درون گروهی، قاطعیت، آینده‌گرایی، عملکردگرایی و نوع‌دوستی با کارآفرینی وجود دارد. ضمن این‌که، بین ابعاد اجتناب از عدم اطمینان و فاصله‌ی قدرت با کارآفرینی رابطه‌ی منفی وجود دارد و درنهایت، بین ابعاد جمع‌گرایی بین گروهی و برابری جنسیتی با کارآفرینی رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در راستای بهبود کارآفرینی، توصیه‌هایی به کارآفرینان برای شناخت و مدیریت عناصر فرهنگی پیشنهاد می‌شود.