الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارآفرینی و تشخیص فرصت به‌شدت به یک‌دیگر گره خورده‌اند و یکی از بخش‌های مهم در فرایند کارآفرینی تشخیص فرصت می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت و طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق را کارآفرینان برتر ملی و کارآفرینان برتر استان تهران در سال‌های 1389 و 1390 تشکیل می‌دادند؛ تعداد این کارآفرینان 88 نفر بود. در این تحقیق از سرشماری استفاده شده و پرسش‌نامه برای کارآفرینان جامعه‌ی آماری ارسال شد که درنهایت 55 پرسش‌نامه عودت داده شده و به وسیله‌ی PLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد خلاقیت، خودکارآمدی، پیوندهای ضعیف اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر تشخیص فرصت دارند، اما تاثیر عواملی مانند دانش پیشین، پیوندهای قوی و کمک مربیان بر تشخیص فرصت تایید نشد. در مورد ترتیب تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، بیش‌ترین تاثیر را هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت دارد. پس از آن به ترتیب خلاقیت، پیوندهای ضعیف اجتماعی، و خودکارآمدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

نویسندگان [English]

  • شهریار عزیزی 1
  • علیرضا موتمنی 2
  • امیررضا عبداله‌پور 3
1
2
3
چکیده [English]

کارآفرینی و تشخیص فرصت به‌شدت به یک‌دیگر گره خورده‌اند و یکی از بخش‌های مهم در فرایند کارآفرینی تشخیص فرصت می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت و طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق را کارآفرینان برتر ملی و کارآفرینان برتر استان تهران در سال‌های 1389 و 1390 تشکیل می‌دادند؛ تعداد این کارآفرینان 88 نفر بود. در این تحقیق از سرشماری استفاده شده و پرسش‌نامه برای کارآفرینان جامعه‌ی آماری ارسال شد که درنهایت 55 پرسش‌نامه عودت داده شده و به وسیله‌ی PLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد خلاقیت، خودکارآمدی، پیوندهای ضعیف اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر تشخیص فرصت دارند، اما تاثیر عواملی مانند دانش پیشین، پیوندهای قوی و کمک مربیان بر تشخیص فرصت تایید نشد. در مورد ترتیب تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، بیش‌ترین تاثیر را هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت دارد. پس از آن به ترتیب خلاقیت، پیوندهای ضعیف اجتماعی، و خودکارآمدی قرار دارند.