نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نفوذ فناوری اط?عات در فرایندها و نظام‌های منابع انسان? رو?کرد جد?دی را باعنوان مد?ر?ت منابع انسان? الکترونیکی ایجاد کرده است. از سوی دیگر سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم کنند تا خلاقیت کارکنان بارور شده، و بتوانند به‌راحتی، به‌صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیت‌های نوآورانه‌ی خود را به اجرا درآورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نقشی محوری است. هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نوآوری بانک صادرات می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد تحقیق آمیخته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش در بخش کیفی مدیران ارشد ادارات مرکزی بانک صادرات و در بخش کمی، کلیه‌ی پرسنل شاغل دراین ادارات هستند. ابزار جمع‌آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش‌نامه بوده است. در بخش کمی 230 پرسش‌نامه توزیع شد که در نهایت 200 مورد قابل استفاده بود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زیرسیستم‌های الکترونیکی پرداخت و پاداش براساس عملکرد، مدیریت عملکرد و مدیریت آموزش، بیش‌ترین تاثیر را در تشویق پرسنل به نوآوری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

نویسندگان [English]

  • نرگس ایمانی‌پور 1
  • سعیده محمدپور 2
  • آرین قلی‌پور 3
1
2
3
چکیده [English]

امروزه نفوذ فناوری اط?عات در فرایندها و نظام‌های منابع انسان? رو?کرد جد?دی را باعنوان مد?ر?ت منابع انسان? الکترونیکی ایجاد کرده است. از سوی دیگر سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم کنند تا خلاقیت کارکنان بارور شده، و بتوانند به‌راحتی، به‌صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیت‌های نوآورانه‌ی خود را به اجرا درآورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نقشی محوری است. هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نوآوری بانک صادرات می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد تحقیق آمیخته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش در بخش کیفی مدیران ارشد ادارات مرکزی بانک صادرات و در بخش کمی، کلیه‌ی پرسنل شاغل دراین ادارات هستند. ابزار جمع‌آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش‌نامه بوده است. در بخش کمی 230 پرسش‌نامه توزیع شد که در نهایت 200 مورد قابل استفاده بود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زیرسیستم‌های الکترونیکی پرداخت و پاداش براساس عملکرد، مدیریت عملکرد و مدیریت آموزش، بیش‌ترین تاثیر را در تشویق پرسنل به نوآوری دارند