دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 62، اسفند 1402 
مدل مفهومی شکل گیری استراتژی تحول دیجیتال در سازمان‌های خرده فروشی پوشاک

صفحه 82-115

10.22059/jed.2023.366608.654278

شکوه سادات علیزاده مقدم؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خدادادحسینی؛ ایوب محمدیان


تأثیر متقابل پاداش‌های پولی، انتظارات و کیفیت ایده‌پردازی: یک تحلیل تجربی

صفحه 116-142

10.22059/jed.2023.360337.654210

محمد اعتمادی؛ احسان چیت ساز؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ فراز قدرتی‌زاده