دوره و شماره: دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه) - شماره پیاپی 63، اسفند 1402 
مدل سنجش نوآوری اجتماعی در ایران

صفحه 252-271

10.22059/jed.2023.352601.654108

ایمان مستشارنظامی؛ محسن نظری؛ منوچهر انصاری