دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1402 
شناسایی عوامل شکل گیری تمایل فرد به پیگیری ایده‌های کارآفرینانه

صفحه 79-96

10.22059/jed.2023.356467.654157

وجیهه وفایی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید مجتبی سجادی