تصمیم‌گیری کارآفرینان در انتخاب صنعت: نقش شهود، احساس و منطق

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: این پرسش که کارآفرینان برای ورود یک صنعت خاص به چه عناصری توجه می‌کنند، پرسش مهمی در حوزه کارآفرینی است. از سوی دیگر، سبک تصمیم‌گیری افراد از سه الگوی منطقی، احساسی و شهودی پیروی می‌کند. این پژوهش برای پاسخگویی به این پرسش انجام شده است که کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی، به چه‌ عواملی برای ورود به یک صنعت توجه می‌کنند؟
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش دارای رویکردی آمیخته است و تلاش می‌کند تا به روشنگری بیشتری در نحوه تصمیم راهبردی انتخاب صنعت توسط کارآفرینان کمک کند. در این پژوهش، مدل تصمیم‌گیری کارآفرینان ابتدا با رویکرد کمی مورد سنجش قرار گرفته است. ابزار گردآوری در این مرحله از پژوهش، پرسشنامه چندگزینه‌ای است. در فاز دوم پژوهش، نحوه تصمیم‌گیری کارآفرینان برای ورود به یک صنعت با رویکردی کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مرحله برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران استارت‌آپ‌های مراکز نوآوری دانشگاه شیراز در نیمه دوم سال 1400 است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نحوه ورود کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی، دارای یکسری از مشابهت‌ها و تفاوت‌ها است. خوشه‌بندی کدهای استخراج شده در این پژوهش، در 21 مضمون دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی چه عواملی را برای انتخاب صنعت مورد توجه قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurs' decision-making in industry selection: explaining the role of intuition, emotion, and logic

نویسندگان [English]

  • Seyedyaghoub Hosseini 1
  • Zaeeme Nematolahi 2
  • Melika Falahzadeh 2
1 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective: The question of what elements entrepreneurs pay attention to enter a specific industry is important in the entrepreneurship literature. On the other hand, people's decision-making style follows three logical, emotional, and intuitive patterns. This research has been done to answer the question, what factors do entrepreneurs with a rational, emotional, and intuitive style pay attention to enter an industry?
 
Method: This research is applied research in terms of purpose and tries to help to shed more light on how entrepreneurs make a strategic decision to choose an industry. This research has a mixed method design (multiphase design). The decision-making model of entrepreneurs is assessed with a quantitative approach, and the tool for collecting is a questionnaire. The way entrepreneurs decide to enter a specific industry will be examined with a qualitative approach. The interview method has been used to obtain the required information at this stage.
 
Results: The research findings show that the way entrepreneurs enter with a logical, emotional, and intuitive style has a series of similarities and differences. The clustering of extracted codes in this research is categorized into 21 themes.
Conclusion: The results of the research showed what factors entrepreneurs with a logical, emotional and intuitive decision-making style consider for choosing an industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industry choice
  • rational decision making
  • emotional decision making
  • intuitive decision making