کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
شناسایی مکانیزم های سازمانی استخدام و کارمندیابی کارآفرینانه، مشوق رفتار کارآفرینانه سازمانی (صنایع منتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22059/jed.2023.347249.654026

مجتبی ناهید؛ کمال سخدری؛ علی داوری


تاثیر فرهنگ مربیگری بر کارآفرینی سازمانی: تبیین جایگاه عوامل رفتاری درون سازمانی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 403-418

10.22059/jed.2022.339269.653906

حوریا اصل فلاح؛ بیت الله اکبری مقدم؛ محمد دوستار


طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-713

10.22059/jed.2014.53625

نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی


بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-66

10.22059/jed.2013.36653

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا


تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182

10.22059/jed.2013.36651

آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری


بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-64

10.22059/jed.2012.29470

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-105

10.22059/jed.2012.28542

نرگس ایمانی‌پور؛ سعیده محمدپور؛ آرین قلی‌پور


تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 45-64

10.22059/jed.2012.24654

محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی


نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 185-204

محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ عقیل ابوچناری


تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 107-126

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ بهروز زارعی؛ علی اسدی