بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل تمام شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان می‌شود که تعداد آن‌ها تا زمان انجام‌دادن پژوهش 248 بوده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 144 شرکت به‌دست آمد. به‌منظور گردآوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات، برای هریک از متغیرها از یک پرسشنامة استاندارد استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ظرفیت جذب از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر دارد، ولی تأثیر مستقیم ظرفیت جذب در دو بعد اکتساب و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه تأیید نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر، افزایش ظرفیت جذب دانش در شرکت‌ها به کارآفرینی سازمانی منجر می‌شود، اما این موضوع به‌معنای افزایش مستقیم عملکرد نوآورانه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of absorptive capacity’s knowledge on corporate entrepreneurship (Case of Isfahan Science & Technology Town)

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Isfahani 1
  • Reza Ansari 2
  • Reihaneh Molaee Khorasqani 3
1 professor at Isfahan university
2 professor at Isfahan university
چکیده [English]

The present study is performed to investigate the effect of absorptive capacity on corporate entrepreneurship and innovative performance in Isfahan Science and Technology Town’s Companies.  This study is practical in purpose and is a distractive survey one the form research methodology perspective and the statistical population was Isfahan Science and Technology Town’s Companies. A sample of 144 companies was selected through the Morgan sampling table. In order to collect the research data 3 standardized questioners have been employed. The research data were analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) in the Smart-PLS. The results show that there is a direct and significant relation between assumed factor and corporate entrepreneurship and innovative performance but the direct effect of absorptive capacity on innovative performance does not approved .In other words, it can be concluded that increasing the absorptive capacity, necessarily does not affect on innovative performance directly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorptive Capacity
  • Corporate entrepreneurship
  • Innovation performance
احمدپور داریانی، محمود (1391)،  کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها). تهران: نشر جاجرمی.
ایمانی‌پور، نرگس و مهدی زیودار (1387)، «بررسی رابطة گرایش به کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران)»، توسعه کارآفرینی، سال اول، شمارة 2 ، 11- 34.
حسینی، حمیده سادات (1386)، بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب‌وکارهای کوچک در شهرستان یزد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
رمضانیان، محمدرحیم و نرجس بساق‌زاده (1390)، «تأثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت‌های تولیدی قطعات خودرو»، مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 3، شمارة 9: 41- 68.
صنعتی، فاطمه (1388)، رابطة بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در نمایندگیهای ایران‌خودرو در اصفهان و شیراز، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قاسمیه، رحیم و حسن عبداللهی (1391)، «تبیین رابطة اقدامات کارآفرینانة شرکتی بر عملکرد سازمانی (یک مطالعة تجربی)». توسعه کارآفرینی، دورۀ 5، شمارة 3: 27- 46.
محمدی الیاسی، قنبر، چیت‌ساز، احسان و عباس گرامی (1389)، «شناسایی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکت‌های نوپا»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،دورۀ 6،شمارۀ 22: 27- 48.
مرادی، محمود، ولی‌پور، محمدعلی، یاکیده، کیخسرو، صفردوست، عاطیه و فرزانه عبداللهیان (1392)، «بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دورۀ 12، شمارۀ 13، 72- 103.
میرفخرالدینی، سیدحیدر، زارع احمدآبادی، حبیب و علیرضا دشتکی (1391)، «بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد»، فصلنامة علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دورۀ 4، شمارة 8: 46- 74.
میرکازهی ریگی، فیصل (1394)، «نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور»، اولین کنفرانس مدیریت کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، تهران: 1- 15.
Antoncic, B., and & Hisrich, R. D. (2001). “Intraprene urship: Construct refinement and crosscultural validation”, Journal of Business Venturing, 16(5): 495- 527.
Antoncic, B., & Scarlat, C. (2009). “Corporate entrepreneurship performance: Slovenia and Romania”, Journal of Management, 3 (1): 15- 38.
Birchall, J. (2004). “Coorperatives and the millennum development goals”, International Labour Organization, 4(8): 121-138.
Bojica, A. M. & Fuentes, M. D. (2012). “Knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: Insights fromSpanish SMEs in the ICT sector”, Journal of World Business, 47: 397- 408.
Burgess, C. (2013). “Factors influencing middle managers’ ability to contribute to corporate entrepreneurship”, International Journal of Hospitality Management, 32(11): 193- 201.
Cohen, W. M. & Levithal, D. A. (1990). “Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, 35(1): 128- 152.
Cohen, W. M. & Levithal, D. A. (1989). Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L. & Jennings, K. R. (1988). “Employee Participation: Diverse Forms and Different Outcomes”, Academy of Management Review, 13(1): 8- 16.
Damanpour, F. (1990). Innovation effectiveness, adoption and organizational performance, Wiley: Chichester.
García-Morales, V. J., Bolívar-Ramos, M. T. & Martín-Rojas, R. (2013). “Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship”, Journal of Business Research, 8(11):1- 10.
Glaeser, E. L. & Kerr, W. R. (2009). “Local industrial conditions and entrepreneurship: How much of the spatial distribution can we explain?”, Journal of Economics and Management Strategy, 18(3): 623- 663.
Goodalea, J. C., Kuratko, D. F., Hornsbyc, J. S. & Covin, J. G. (2011). “Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation”, Journal of Operations Management, 29(1-2): 116- 127.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). “Effects of innovation types on firm performance”, Production Economics, 133: 662– 676.
Jaumotte, F. & Pain, N. (2005). “Innovation in the Business Sector”, OECD Economics Department Working Papers (459). OECD Economics Department Working Papers
Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M. & Ioannou, G. (2011). “Absorptive capacity, innovation, andfinancial performance”, Journal of Business Research, 64(28): 1335- 1343.
Kuratko, D. F. (2009). “The entrepreneurial imperative of the 21st century”, Business Horizons, 52(5): 421- 428.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S. & Covin, J. G. (2014). “Diagnosing a firm’s internal environment for corporate entrepreneurship”, Business Horizons, 57(4): 37- 47.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G. & Hornsby, J. S. (2005). “A model of middle managers’ entrepreneurial behaviour”, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(6): 699- 716.
Lane, P. J., Koka, B. R. & Patha, S. (2006). “The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct”, The Academy of Management Review, 31(3): 833- 863.
Lendela, V. & Varmusb, M. (2014). “Evaluation of the innovative business performance”, Social and Behavioral Sciences, 129(11): 504– 511.
Lucia Șipoșa, G., Bîzoib, G. & Iones, A. (2014). “The impact of hampering innovation factors on innovation performance - european countries case”, Social and Behavioral Sciences, 124(3): 415– 424.
Martı´n-Rojas, R., Garcı´a-Morales, V. J. &Garcı´a-Sa´nchez, E. (2011). “The influence on corporate entrepreneurship of technological variables”, Industrial Management & Data Systems, 111(7): 984- 1005.
Martín-Rojas, R., García-Morales, V. J. & Bolívar-Ramos, M. T. (2013). “Influence of technological support, skills and competencies, and learning on corporate entrepreneurship in European technologyfirms”, Technovation, 33(8): 417- 430.
Molina, C. & Callahan, J. L. (2009). “Fostering organizational performance: The role of learning and intrapreneurship”, Journal of European Industrial Training, 33(1): 388- 400.
Peltola, S. (2012). “Can an old firm learn new tricks? A corporate entrepreneurship approach to organizational renewal”, Business Horizons, 55(7): 43- 51.
Roberts, N., Galluch, P. S., Dinger, M. & Grover, V. (2012). “Absorptive capacity and information systems research: Review, synthesis, and directions for future research”, Information Systems, 6(1): 25- 40.
Șipoș, G. L. & Bîzoi, C. G. (2014). Innovation in Supply Chain Management: compensating customers for quantitative, qualitative and temporal inconsistencies. Journal of Economics and Business, 8(1), 163-182.
 Souder, W. E. & Sherman, J. D. (1993). Managing new technology development, New York: McGraw-Hill Professional.
 Sun, P. C., Tsaib, R. J., Finger, G., Chend, Y. Y. & Yeh, D. (2009). “What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction”, Computers & Education, 50(4): 1183– 1202.
Turró, A., Urbano, D. & Peris-Ortiz, M. (2014). “Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship”, Technological Forecasting & Social Change, 88(4): 360- 369.
Wales, W. J., Lumpkin, G. T. &Ensley, M. D. (2006). “Linking new venture entrepreneurial orientetion to firm performance: A multidimensional model of organizational structure moderation”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 26(15): 11-36.
Wang, W. Y. & Chang, C. (2006). “Intellectual capital and performance in causal models: Evidence from the information technology industry in Taiwan”, Journal of Intellectual Capital, 6(2): 222- 236.
Yang, Z., Li‐Hua, R., Zhang, X. &Wang, Y. (2007). “Corporate entrepreneurship and market performance: An empirical study in China”, Journal of Technology Management in China, 2(2): 154- 162.
 Yusra, M., Rahim Othmanb, A. & Mohd Mokhtarc, S. S. (2012). “Assessing the relationship among Six Sigma, Absorptive”, Social and Behavioral Sciences, 65: 570– 578.