دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1395، صفحه 199-395 
2. طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذائی ایران

صفحه 219-237

حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان


9. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

صفحه 357-376

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی