شناسایی راهبرد‌‌های بازاریابی برای تأمین مالی شرکت‌های در مرحلة رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال صنعت غذایی استان تهران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش MBAدانشکده کارآفرینی

چکیده

توجه به تأمین مالی و ابزارهای بازاریابی برای تأمین مالی سهم بالایی در رفع مشکلات تأمین مالی شرکت‌ها و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها دارد. در این پژوهش، بعد از مرور تحقیق‌های صورت‌گرفته در زمینة بازاریابی و کاربرد آن در تأمین مالی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، ابتدا مؤلفه‌های بازاریابی تأمین مالی شناسایی و سپس براساس آن‌ها راهبرد‌‌های بازاریابی برای تأمین مالی تدوین شد. رویکرد پژوهش کیفی است. روایت‌های مصاحبه‌شوندگان به‌منظور تحقق اهداف مطالعه، به‌صورت کاربردی و با روش روایتی و ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته براساس پروتکل 5wh مستند شد و درنهایت یافته‌ها با نرم‌افزار Atlas ti دسته‌بندی و تحلیل شد. جامعة آماری شامل مدیران ارشد شرکت‌های فعال در مرحلة رشد صنعت غذایی استان تهران می‌شود که 12 نفر از مدیران ارشد به شیوة دردسترس برای نمونة آماری درنظر گرفته شده‌اند. کدگذاری داده‌ها در سه مرحله شامل کدگذاری اولیه، ثانویه و شناسایی مقوله‌ها انجام گرفت و نتایج پژوهش راهبرد‌‌های بازاریابی را برای تأمین مالی از جمله توسعة سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه‌گذاران فعلی و عقب‌نشینی در سرمایه‌گذاری و همچنین اقدامات بازاریابی را براساس سه عنصر بازاریابی تأمین مالی از جمله آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تمایز ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Financial Marketing Strategies of Growth-stage Companies:Case of Food Industry Companies in Tehran province

نویسنده [English]

  • Mehran Rezvani 1
1 ent
چکیده [English]

Paying attention to finance and financial marketing tools could significantly contribute to resolution of financial problems of the firms and avoid their bankruptcy. Following the review of previous works in the field of marketing and its application in financing, as well as conducting semi-structured interviews, firstly marketing elements for financing were identified and then marketing strategies for financing were developed accordingly. The approach of the study is qualitative. Narrative analysis method and semi-structured interviews were employed based on the 5w1h to document the narratives of interviewees in order to achieve the study goal. The findings were ultimately categorized and analyzed using Atlas ti software package. The statistical population was composed of senior executives of growth-stage companies of food industry in Tehran province and a sample size of 12 managers was selected by convenience sampling technique. Data coding was conducted in three stages: primary, secondary, and selective coding. Study results distinguished different marketing strategies for financing such as investment development, protecting current investors and retreating in investment; as well as the marketing actions based on three element of financial marketing such as marketing mix, market segmentation and differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial finance
  • financial marketing
  • marketing strategy
  • growth stage
آراستی، زهرا و منیره غلامی (1389)، «علل شکست کارآفرینان در ایران»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال دوم، شمارة 8: 163- 184.
ابوجعفری، روح‌اله (1390)، «تأمین مالی کسب‌وکارهای جدید در نظام‌های مالی رابطه‌‌‌‌مدار و قانون‌مدار»، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال هجدهم، شمارة 65: ص 105-134.
الوانی، سیدمهدی، آذر، عادل و حسن دانایی‌فرد (1390)، روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، نشر اشراقی.
بیگدلو، مهدی (1384)، منابع تأمین مالی کارآفرینان، پایان‌نامة ارشد، دانشگاه تهران.
پیلی، نورتون (1384)، راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی، ترجمة حسن نصیری قیداری، تهران: شرکت چاپ نشر بازرگانی.
ترکمانی، جواد و آمنه ذوقی‌پور (1386)، «عوامل مؤثر بر صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی»، فصلنامه اقتصاد و کشاورزی، جلد دوم، شمارة 1: 23- 33.
جعفرپور، محمود و مرتضی فیاضی (1389)، «شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات مالی، مرکز بازاریابی خدمات مالی: 1-15.
خداوردی، حسن (1387)، «متدولوژی پژوهش کیفی»،ره‌آورد سیاسی، پاییز 1387، شمارة 21: ص 41-62.
خنیفر، حسین، جمشیدی، ناصر و محمود رامشینی (1390)، «بررسی شاخص‌های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان»، نشریه توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شمارة 13: 51- 68.
راهنمای رودپشتی، فریدون (1392)، «مبانی بازاریابی تأمین مالی: جایگاه و اهمیت و ضرورت شناخت آن در مدیریت مالی مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال دوم، شمارة 6: ص 1-14.
سودهی، مهدی (1390)، بررسی روش‌های تأمین مالی در صنایع خودروسازی و ارتباط آن با سودآوری، پایان‌نامة ارشد، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
شافعی، رضا (1391)، «مطالعه تأثیرپذیری استراتژی‌های حضور در بازار از نگرش‌های مدیریتی و رابطه آن‌ها با انتخاب الگوی سنجه‌های بازاریابی»، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شمارة 4: ۸۲-۱۰۴.
قاسم‌خانی، بابک (1388)، «نقطه تلاقی بازاریابی و تأمین‌مالی»، فصلنامه تدبیر، 1388، شمارة 206: ص 84-87.
قدس، احسان (1391)، مقایسه و انتخاب روش‌های تأمین مالی مناسب در مؤسسات صنایع غذایی استان سمنان،پایان‌نامه ارشد، دانشکدة مدیریت.
کریمی، آصف و شهریار بوذرجمهری (1393)، «تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: ص 125-144.
گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت (1393)،  آمار شرکت های فعال و نیمه فعال صنعت غذایی استان تهران.
مؤیدفر، رزیتا، صامتی، مجید و سارا علومی (1392)، «اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شمارة 17: ص 69- 84.
نصیری، محسن (1390)، ارزیابی روش‌های تأمین مالی پروژه­های عمرانی شهرداریهای کشور، پایان‌نامة ارشد، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران
Balcaen, S. & Ooghe, H. (2006). “35 years of studies on business failure: An overview of the classic statistical methodologies and their related problems”, The British Accounting Review, 38(1): 63- 93.
Bosma, N. S. (2013). The global entrepreneurship monitor (GEM) and its impact on entrepreneurship research global report.
Brady, E., Brace‐Govan, J., Brennan, L. & Conduit, J. (2011). “Market orientation and marketing in nonprofit organizations. Indications for fundraising from Victoria”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 16(1): 84- 98.
Inderst, R. & Mueller, H. M. (2009). “Early-stage financing and firm growth in new industries”, Journal of Financial Economics, 93(2): 276- 291.
Kotler, P., Kartajaya, H. & Young, S. D. (2004). Attracting investors: A marketing approach to finding funds for your business, John Wiley & Sons.
Lee, D. S. & Markham, P. A. (2015). Fundraising-related market orientation among non-profit. A literature review and research agenda, Working Paper Series No. 7, Issue 3.
Lou, D. (2014). “Attracting investor attention through advertising”, Review of Financial Studies,  27(6), 1797-1829.
Muñoz-Leiva, F., Sánchez-Fernández, J., Liébana-Cabanillas, F. J. & López-Herrera, A. G. (2012). “Applying an automatic approach for showing up the hidden themes in financial marketing research (1961–2010)”, Expert Systems with Applications, 39(12): 11055- 11065.
Wells, L. T. & Wint, A. G. (2001). Marketing a country: Promotion as a tool for attracting foreign investment, IFC-International Finance Corporation.
Yu, W., Ramanathan, R. & Nath, P. (2014). “The impacts of marketing and operations capabilities on financial performance in the UK retail sector: A resource-based perspective”, Industrial Marketing Management, 43(1): 25-31.