شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌(ICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌دلیل تغییرات پرشتاب فناوری و چرخة کوتاه عمر فناوری‌ها، نوآوری اهمیت شایان‌توجهی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت کمی و با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است. پس از مطالعة متون متعدد، 11 عامل و 57 شاخص متناسب با شرایط این شرکت‌ها در کشور شناسایی شد. جامعة آماری/ پانل دلفی شامل 24 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری می‌شود که براساس تحصیلات و تجربیات شغلی و به ‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده‌ها از طریق پیمایش پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و تحلیل داده‌ها براساس آزمون ناپارامتری W کندال مطابق با روش دلفی و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS18 انجام گرفت. عوامل و شاخص‌های مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در این شرکت‌ها اولویت‌بندی شدند. این عوامل جست‌وجو و جذب دانش خارجی، مدیریت، چالش‌ها و رقابت‌های ایده، مشارکت مشتریان، بستر کاری مشارکتی، شبکه‌سازی و فرهنگ اشتراک دانش، همکاری، انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت، مشارکت کارکنان، ایجاد کسب‌وکار خطرپذیر و برون‌سپاری بودند. سپس مقدار ضریب تطابق کندال 719/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندة توافق قوی بین اعضای پانل و شرط لازم برای خاتمة دورهای دلفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Impact Factors on Open Innovation Success in ICT Firms

نویسندگان [English]

  • nazi davoodi 1
  • Morteza Akbari 2
  • Hamid Padash 2
چکیده [English]

Nowadays, innovation is one of the most important factors for a business to survive. Due to rapid changes and short life cycle of technology in Information and Communication Technology (ICT) companies, considerable attention is given to innovation. This study aims to identify and rank the impact factors on open innovation success in ICT firms. This practical research is quantitative and uses the Delphi method. By review the related literature, 11 factors and 57 indicators are recognized relevant for ICT firms in Iran. Statistical population includes 24 ICT and innovation expertise which are selected based on nonprobability and purposive sampling method and the education and professional experience. Questionnaire on a five-point Likert scale used for data collection and Kendall’s W nonparametric test used for data analysis according to Delphi method by means of SPSS18 as statistical software. As the result, factors are ranked based on impact on open innovation success in ICT firms. In the second round, the value of “Kendall's Coefficient of Concordance” was 0.719 which demonstrates complete convergence between panel members and meets the stop criterion of Delphi rounds. Considering the ranks of internal indicators of factors, suggestions for improving rank and performance of indicators are proposed in order to promote open innovation approach in ICT firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Open innovation Approaches
  • ICT firms
  • Open innovation success
  • Delphi method
حجازی، سید رضا، دیوان سالار، سمانه (1392)، «به‌کارگیری پارادایم نوآوری باز در جهت ارتقای توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان»، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران.
رمضانپور نرگسی، قاسم.، داوری، علی.، افراسیابی، راحله. و بهاره. زرگران یزد (1393)، «بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز»، فصلنامة مدیریت توسعه فناوری، دورة دوم، شمارة 1: 29-45.
صفدری رنجبر، مصطفی.، منطقی، منوچهر. و غلامرضا. توکلی (1393)، «نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت»، فصلنامة مدیریت رشد فناوری، سال دهم، شمارة 40: 10-17.
میرفخرالدینی، سیدحیدر.، دسترنج، میثم. و سلیم. کریمی تکلو (1394)، «طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هشتم، شمارة 27: 71- 98.
Ahn, J. M., Minshall, T. & Mortara, L. (2015). “Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs”, Journal of Innovation Management JIM 3, 23(2): 33-54.
Bigliardi, B., Dormio, A. I. & Galati, F. (2012). “The adoption of open innovation within the telecommunication industry”, European Journal of Innovation Management, 12 (1): 27- 54.
Brunswicker, S. & Ehrenmann, F. (2013). “Managing Open Innovation in SMEs: A Good Practice Example of a German Software Firm”, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 4(1): 33– 41.
Chesbrough, H. W. (2003). “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review, 44(3): 35- 41.
Chesbrough, H. W.‌ (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, in Open innovation: Researching a new paradigm, Oxford: Oxford University Press: 1- 12.
Chesbrough H. W. & Crowther, A. K. (2006). “Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries”, R&D Management, 36(3): 229– 236.
Cornell, B. T. (2012). Open Innovation Strategies for Overcoming Competitive Challenges Facing SMEs, University of Maryland University College: ‌11.
Dahlander, L. & Gann, D. M. (2010). “How open is innovation?”, Research Policy, 39(6): 699- 709.
Daniel, E. & White, A. (2005). The future of inter-organisational system linkages: Findings of an international Delphi study, Eur J Info Syst; 14 (2):188– 203.
Dess, G. G. & Picken, J. C. (2000). “Changing roles: Leadership in the 21st century”, Organizational Dynamics, 28(3): 18– 34.
Felin, T. & Zenger, T. R. (2014). “Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice”, Research policy, Vol 43, Issue 5, June 2014, Pages 914–925
Gassmann, O. & Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes‌, Presented at the R&D Management Conference (RADMA), Lisbon, Portugal, July 6- 9.
Gassmann, O., Enkel, E. & Chesbrough, H. (2010). “The future of open innovation”, R&D Management Journal, 40(3): 213- 221.
Herzog, P. (2008). Open and closed innovation: different cultures for different strategies, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden.
Jacobfeuerborn, B. (2014). An Informational Model of Open Innovation,Studies in Computational Intelligence 541,DOI: 10.1007/978-3-319-04714-0 0_2, Springer International Publishing Switzerland.
Krause, W., Schutte, C. & Du Preez, N. (2012). “Open Innovation in South African Small and Medium‐Sized Enterprises”, Proceedings of the International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE42), Cape Town, South Africa, CIE & SAIIE: 201‐ 210
Lichtenthaler, U. & Ernst, H. (2009). “Opening up the innovation process: the role of technology‌ Aggressiveness”, R&D Management, 39(1): 38- 54.
Lukač, D., Rogić, M., Rihter, J. D. & Chatzimichailidou, M. M. (2012). Open Innovation model in the ICT industry the case of the German telekom, Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH, Telecommunications Forum (TELFOR), 2012 20th.
Michelino, F., Cammarano, A., Lamberti, E. & Caputo, M. (2014). “Inbound and Outbound Open Innovation: Organization and Performances”, Journal of ‌Technolgy Management & Innovation, 9(3).
Michelino, F., Cammarano, A., Lamberti, E. & Caputo, M. (2015). “Business Models for Open Innovation: From Collaboration to Incorporation”, IBIMA Publishing, Journal of Innovation & Business Best Practice, Vol. 2015 (2015), Article ID 347216, 13 pages.
Reed, R., Barnes, S. & Jessup, L. (2012). “How Open Innovation Affects the Drivers of Competitive Advantage: Trading the Benefits of IP Creation and Ownership for Free Invention”, Management Decision, 50(1): 58- 73.
Schmidt, R. (1997). “Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques”, Decis Sci, July 1997. 28(3): 763– 774.
Van De Vrande, V. et al. (2009). “Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges”, Technovation, 29(6): 423– 437.
Van de Vrande, V. & De Man, A. P. (2011). ”A response to “Is open innovation a field ofstudy or a communication barrier to theory development?”, Technovation, 31(4): 185- 186.
Worrell, J. L., Di Gangi, P. M. & Bush, A. A. (2012). “Exploring the use of the Delphi method in accounting information systems research”, ElSEVIER: International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 14, Issue 3, September 2013, Pages 193–208
Zhang, J. & Zeng, J. (2009). “An Open Innovation Model for Business Innovation of Chinese Telecom Operators”, National Natural Science Foundation of China.