دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1395، صفحه 397-595 
تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن

صفحه 453-472

10.22059/jed.2016.60121

سیما خدابنده لو؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ علی رستمیان


اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

صفحه 493-512

10.22059/jed.2016.60915

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ بهرام رضا امیری