دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1395، صفحه 397-595 
4. تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن

صفحه 453-472

سیما خدابنده لو؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ علی رستمیان


6. اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

صفحه 493-512

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ بهرام رضا امیری


9. طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

صفحه 553-572

توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی