طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی بخش دانشگاهی و تجاری‌سازی آن‌ها از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های بنیادی است که با استفاده از رویکرد نظریة داده‌بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش اعضای هیئت‌علمی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه و متخصصان در حوزة تجاری‌سازی بوده‌اند. در این راستا، از رویکرد نمونه‌گیری نظری استفاده شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید. داده‌ها به روش مصاحبة عمیق گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندة 32 مقولة اصلی است که به‌صورت مدل پارادایمی ترسیم شده است. در هستة مدل پارادایمی، ایده‌پردازی قرار دارد. مؤلفه‌های اصلی تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی از نظر مشارکت‌کنندگان شامل ارزیابی فنی- اقتصادی طرح، شبکه‌سازی و پویایی حلقه‌های ارتباطی می‌شود. طراحی مجدد فرایندها و سازوکارهای اعتمادسازی نیز در مرتبة بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design a model for the commercialization of the research findings

نویسندگان [English]

  • Toran Norouzi 1
  • Sohrab Delangizan 2
  • bijan rezaee 3
1 M.A. Student of Management Entrepreneurship, Razi University of Kermanshah
2 Assistant Professor of Economics Department, Razi University of Kermanshah
3 Assistant Professor of Management Entrepreneurship Department, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The exploitation of the academic sector research findings, and commercializing them is an important priority. The purpose of this research was to design a model for the commercialization of research findings of the Department of Electrical Engineering of Razi University of Kermanshah. The study was a fundamental research which was conducted by the use of a grounded theory approach.Research field included the faculty members of the Electrical Engineering Department of Razi University of Kermanshah, and the experts in the field of commercialization. Theoretical sampling approach was used.The number of participants in research by the use of theoretical saturation reached (21 individuals). The data were collected through deep interviews. Research results indicated 32 main issues that were drawn as a paradigmatic model. What is in the center of the paradigmatic model is ideation (Idea Generation). The main components of research commercialization findings in terms of participants, Included: technical-economic assessment of the plans, networking, and dynamic linkages. Redesigning the processes and mechanisms for confidence-building were also placed in the next step.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of research results
  • Grounded theory
  • Technology development
  • Razi University of Kermanshah
بندریان، رضا، صدرایی، ساسان و رضا بهرادی (1387)، «نقدی بر کتابچة خلاصة عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سال‌های 1384 و 1385»، فصلنامة تخصصی رشد فناوری، دورة پنجم، شمارة 17: 51- 55.
پورعزت، علی‌اصغر، قلی‌پور، آرین و سمیرا ندیرخانلو (1389 الف)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها (براساس مقایسة روش‌های پنج دانشگاه معتبر جهان)»، فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال دوم، شمارة 7: 35-66.
پورعزت، علی‌اصغر، قلی‌پور، آرین و سمیرا ندیرخانلو (1389 ب)، «تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران»، فصلنامة سیاست علم و فناوری، سال دوم، شمارة 4: 65- 76.
حسن‌قلی‌پور، حکیمه، قلی‌پور، آرین و طاهر روشن‌دل‌اربطانی (1390)، «موانع تجاری‌سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال چهارم، شمارة 14: 165- 183.
رادفر، رضا، خمسه، عباس و حسام‌الدین مدنی (1388)، «تجاری‌سازی فناوری عامل مؤثر در توسعة فناوری و اقتصاد»، فصلنامة رشد فناوری، سال پنجم، شمارة 20: 12- 23.
زارع، هادی و آیدین سلام‌زاده (1391)، «شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی براساس الگوی ترکیبی EFQM و AHP»، فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال چهارم، شمارة 15: 85- 104.
فکور، بهمن (1385)، «مروری بر مفاهیم نظری تجاری‌سازی نتایج تحقیقات»، نشریة رهیافت، سال پانزدهم، شمارة 37: 24- 32.
Baldini, N., Grimaldi, R. & Sobrero, M. (2006). “Institutionalchangesandthecommercializationofacademicknowledge:AstudyofItalianuniversitiespatentingactivitiesbetween1965and2002”, Journal of Research Policy, 35(3): 518- 532.
Bandarian, R. (2007). “Evaluationofcommercialpotentialofanewtechnologyattheearlystageofdevelopmentwithfuzzylogic”, Journal of Technology Management & Innovation, 2(4): 73- 85.
Chang, Y. C., Yang, P. Y. & Chen, M. H. (2009). “Thedeterminantsofacademicresearchcommercialperformance:Towardsanorganizationalambidexterityperspective”, Journal of Research Policy, 38(6): 936- 946.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research, 3rd Edition, Sage Publications Inc, London.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). “Determiningvalidityinqualitative”, Inquiry Theory into practice, 39(3): 124- 130.
Etzkowitz, H. (2003).“Researchgroupsandquasi-firms:Theinventionoftheentrepreneurialuniversity”, Journal of Research Policy, 32(2): 109- 121.
Friedman, J. & Silverman, J. (2003). “Universitytechnologytransfer: Doincentives, management,andlocationmatter?”, Journal of Technology Transfer, 28(1): 17- 30.
Ghazinoori, S. R (2005). "Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran",  Management of Technology Iranian Conference, http: www. civilica.com/paper-MTIC02-MTIC02-052.HTML. 451-456.
Ismail, K. et al. (2015). “Entrepreneurialintention, entrepreneurialorientationoffacultyandstudentstowardscommercialization”, International Conference on Leadership, Journal of Technology and Innovation Management, Procedia- Social and Behavioral Sciences 181: 349- 355.
 Kumar, V. & Jain, P. K. (2003). “CommercializationofnewtechnologiesinIndia:Anempiricalstudyofperceptionsoftechnologyinstitutions”, Technovation, 23(2): 113- 120.
Ravi, K. et al. (2003). “Evaluatingthecommercialpotentialofemergingtechnologies”, Int. Journal of Technology Transfer and Commercialization, 2(1): 32- 50.
Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E. & Link, A. N. (2004). “Towardamodeloftheeffectivetransferofscientificknowledgefromacademicianstopractitioners:qualitativeevidencefromthecommercializationofuniversitytechnologies”, Journal of Engineering & Technology Management, 21(1- 2):115- 142.
Sohn, Y. & Moon, T. (2003). “StructuralequationmodelforpredictingTechnologyCommercializationsuccessindex(TCSI)”, Technological Forecasting & Social Change, 70(10): 885- 899.
Spilling, O. R. (2004). “Commercialization of knowledge –conceptuel framework”, 13th Nordic Conference on small Business (NCSB) Research.
Stephan, P. E. (2001). “Educationalimplicationsofuniversity-industrytechnologytransfer”, Journal of Technology Transfer, 26(2): 199- 205.
Toole, A. A. & Czarnitzki, D. (2007). “Exploring the relationship between scientist human capital and firm performance: The case of biomedicalacademicentrepreneursintheSBIRprogram”, Journal of economic Bihavior & organization, 63(9): 1- 35.