تحلیل رفتار کارآفرینانة کشاورزان در مواجهه با تغییر اقلیم (شواهدی از بخش‌های کامفیروز و کر استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بخش کشاورزی به‌دلیل نزدیکی به طبیعت، بیش از هر بخش دیگری از تغییر اقلیم تأثیر می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر، آثار تغییر اقلیم در معیشت کشاورزان نمود پیدا می‌کند و کشاورزان در راستای سازگاری با آن، به تحولات کارآفرینانه در معیشت خود نیازمندند. از این‌رو، تحقیق حاضر که ماهیتی توصیفی دارد، به‌دنبال تحلیل رفتار کارآفرینانة کشاورزان در مواجهه با تغییر اقلیم است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌های آن پیمایش است. جامعة مورد مطالعه، بخش‌های کامفیروز و کر (شهرستان مرودشت) از توابع استان فارس است که شامل 6843 کشاورز می‌شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و 364 کشاورز بررسی شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق «طبقه‌ای با انتساب متناسب» است. از درخت تصمیم به‌عنوان تکنیک تحلیل استفاده شد و برای انجام‌دادن آن از نرم‌افزار SPSS19 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد 109 نفر از 364 کشاورز، در مواجهه با تغییر اقلیم رفتار کارآفرینانه را انتخاب کرده‌اند. نتایج تحلیل درخت تصمیم بیان می‌کند درک تغییر اقلیم، آسیب‌پذیری و انسجام اجتماعی قدرت تفکیک رفتارهای مختلف کارآفرینانه را در بین کشاورزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of farmers’ entrepreneurial behavior in response to climate change (Evidence from Kamfiruz and Kor Sections, Fars Province)

نویسندگان [English]

  • muhammadreza akbari 1
  • ahmad Rezvanfar 2
  • Amir Alambeigi 3
1 دانشجوی دکتری کشاورزی دانشگاه تهران
2 . استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده [English]

The agricultural sector was affected by climate change more than every other sectors, because it is close to nature. In other words, the effects of climate change were been on the farmers’ livelihood. Farmers need to entrepreneurial changes for adaptation to climate change in their livelihood. Hence, investigation of farmers’ entrepreneurial behavior in response to climate change was the main purpose in this study. Kamfiruz and kor sections (6843 households) were been the study population. Morgan's table was used to determine the sample size, selected 364 head of households in the survey and stratified sampling with probability proportionate was sampling method. The farmers were classified into two categories based on the selected entrepreneurial behavior and did not select it for adaptation to climate change. Then, two categories compared with decision tree (by SPSS19) based on independent variables: Perception of climate change, vulnerability, social integration, age and area of the land owned. 109, out of 364, respondents revealed entrepreneurial behavior facing climate change. The results were shown entrepreneurial behavior as an adaptation behavior among farmers and included livestock, technical and service jobs. At the end, rural entrepreneurship development by relevant organizations and local people was suggested for adaptation to climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Adaptation
  • Entrepreneurial behavior
  • Decision Tree
  • Kamfiruz
ازکیا، مصطفی (1365)، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران، نشر اطلاعات.
درگاه ملی آمار (1394).  http:// www.amar.org.ir
رضایی، روح‌الله و سیدمحمود حسینی (1392)، «طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان»، توسعه کارآفرینی، دورة 6، شمارة 4: 54- 75.
علی‌میرزایی، عرفان، اسدی، علی و مریم طهماسبی (1390)، «موانع توسعة بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعة موردی: صنایع تکمیلی خرما)»، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 12: 165- 184.
رضوانی، محمدرضا و محمد نجارزاده (1387)، «بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعة نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان)»، توسعه کارآفرینی، سال اول، شمارة 2: 161- 182.
سیدزاده، سیامک (1385)، «اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر توسعه بخش کشاورزی: مورد محصولات دامی»، توسعه و بهره‌وری، سال اول، شمارة 2: 10- 20.
لهسائی‌زاده، عبدالعلی (1382)، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، انتشارات نوید شیراز.
Abbaspour, K. C., Faramarzi, M., Ghasemi, S. S. & Yang, H. (2009). “Assessing the impact of climate change on water resources in Iran”, Water Resources Research, 45(10).
Adger, W. N. et al. (2009). “Are there social limits to adaptation to climate change?”,CLimatic Change, 93(3- 4): 335- 354.
Aydinalp, C. & Cresser, M. S. (2008). “The effects of global climate change on agriculture”, American-Eurasian Journal of Agriculture & Environmental Sciences, 3(5): 672- 676.
Bast, J. L. (2010). Seven Theories of Climate Change, Heartland Institute.
Below, T. B. et al. (2012). “Can farmers’ adaptation to climate change be explained by socio-economic household-level variables?”, Global Environmental Change, 22(1): 223- 235.
Carter, S. (1999). “Multiple Business Ownership in the Firm Sector: Assessing the Enterprise and Employment Contributions of Farmers in Cambridge shire”, Journal of Rural Studies, 15(4): 417– 429.
Chaudhari, R. R., Hirevenkanagoudar, L. V., Hanchinal, S. N., Mokashi, A. N., Katharki, P. A. & Banakar, B. (2010). “A scale for measurement of entrepreneurial behaviour of dairy farmers”, Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 20(4).
Dang, H., Li, E., Nuberg, I. & Bruwer, J. (2014). “Understanding farmers’ adaptation intention to climate change: A structural equation modelling study in the Mekong delta, Vietnam”, Environmental Science & Policy, 41, 11- 22.
Deressa, T. T., Hassan, R. M. & Ringler, C. (2011). “Perception of and adaptation to climate change by farmers in the Nile basin of Ethiopia”, The Journal of Agricultural Science,  149(1): 31- 23.
Deressa, T. T., Hassan, R. M., Ringler, C., Alemu, T. & Yesuf, M. (2009). “Determinants of farmers’ choice of adaptation methods to climate change in the Nile Basin of Ethiopia”, Global Environmental Change, 19(2): 248- 255.
Drucker, P. F. (1994). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles, Butterworth Heinemann Ltd, Oxford.
Hall, C. M. (2006). “New Zealand tourism entrepreneur attitudes and behaviours with respect to climate change adaptation and mitigation”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 1(3): 229-237.
Hisrich, R. D., Peters, M. P. & Shepherd, D. A. (2008). Entrepreneurship, 9th  Edition, McGraw Hill, Boston.
IBM SPSS Decision Trees. (2012). http://www.ibm.com/software/analytics/ analytics/spss/training.
Keshavarz, M. & Karami, E. (2014). “Farmers' decision-making process under drought”, Journal of Arid Environments, 108: 43- 56.
Keshavarz, M., Karami, E. & Zibaei, M. (2013). “Adaptation of Iranian farmers to climate variability and change”, Regional Environmental Change, 14(3): 1- 12.
Kirzner, I. M. (1985). Discovery and the capitalist process, University of Chicago Press.
Lyngdoh, B. F. & Pati, A. P. (2013). “Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India”, Prajnan, 42(2).
Mertz, O., Mbow, C., Reenberg, A. & Diouf, A. (2009). “Farmers’ perceptions of climate change and agricultural adaptation strategies in rural Sahel”, Environmental Management, 43(5): 804- 816.
Momodu, A., Akinbami, C. & Obisanya, J. (2011). “Achieving food security and climate change mitigation through entrepreneurship development in rural Nigeria: Gender perspective”, African Journal of Environmental Science and Technology, 5(10): 834- 854.
Ntalen, F & Litondo, O. (2013). “An Investigation into the entrepreneurial behaviours and human capital formation among small-scale farmers in Kenya”, African Journal of Social Sciences, 3 (4): 122- 134.
Nyanga, P. H., Johnsen, F. H. & Aune, J. B. (2011). “Smallholder farmers’ perceptions of climate change and conservation agriculture: evidence from Zambia”, Journal of Sustainabe Development, 4: 73- 85.
Nyanga, P. H., Johnsen, F. H., Aune, J. B. & Kalinda, T. H. (2011). “Smallholder farmers' perceptions of climate change and conservation agriculture: evidence from Zambia”, Journal of Sustainable Development, 4(4): 73.
Okonya, J. S., Syndikus, K. & Kroschel, J. (2013). “Farmers’ perception of and coping strategies to climate change: Evidence from six agro-ecological zones of Uganda”,Journal of Agricultural Science, 5(8): 252.
Osbahr, H., Twyman, C., Adger, W. N. & Thomas, D. S. (2008). “Effective livelihood adaptation to climate change disturbance: scale dimensions of practice in Mozambique”, Geoforum, 39(6): 1951- 1964.
Paavola, J. (2008). “Livelihoods, vulnerability and adaptation to climate change in Morogoro, Tanzania”,Environmental Science & Policy, 11(7): 642- 654.
Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development,Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Smit, B., Burton, I., Klein, R. J. T & Street, R. (1999). The science of adaptation: A framework for assessment,Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 4: 199– 213.