دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1395 
3. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

صفحه 633-652

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان


10. شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

صفحه 769-788

هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده