دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1395 
3. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

صفحه 633-652

10.22059/jed.2017.61552

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان