شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عامل توسعه به فرد یا گروهی اشاره دارد که در فرایند توسعة خوشه نقشی محوری دارد و در اجرای پروژة توسعة خوشه نقش سکانداری و تسهیلگری را عهده‌دار است. موفقیت پروژة توسعة خوشه به‌طور مستقیم به شایستگی‌های عامل توسعه بستگی دارد. شایستگی‌های عامل توسعه به دو بخش شایستگی‌های عمومی و فرایندی تقسیم می‌شود. شایستگی‌های عمومی به مجموعة دانش، مهارت‌ها و ویژگی‌هایی اشاره دارد که انتظار می‌رود عاملان ‌توسعه در همة مراحل توسعة خوشه از آن‌ها برخوردار باشند و به‌منظور دستیابی به عملکرد مناسب از خود بروز دهند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های عمومی عاملان ‌توسعة خوشه‌های کسب‌وکار ایران انجام گرفته است. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی- روایتی است. نمونة آماری این تحقیق براساس روش نمونه‌گیری هدفمند شامل 15 نفر از عاملان ‌توسعة خوشه‌های کسب‌وکار منتخب ایران بوده است که افراد نمونه تا مرحلة دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. یافته‌های این تحقیق براساس روش کدگذاری به‌دست آمده‌اند و نشان می‌دهند شایستگی‌های عمومی عامل توسعه عبارت‌اند از: مهارت مذاکره و چانه‌زنی، مهارت اداری، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، مهارت شبکه‌سازی اجتماعی مؤثر، مهارت تأثیرگذاری و متقاعدسازی، مهارت نهادسازی، مهارت ارائه و دریافت بازخورد و بهبود مستمر، مهارت الگوسازی و الگوبرداری، مهارت به‌کارگیری فنون یاددهی- یادگیری، تصمیم‌گیری مبتنی‌بر حل مسئله و مهارت به‌کارگیری فنون اطلاع‌رسانی و تبلیغات خوشه.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the general competencies of Iranian cluster development agents

نویسندگان [English]

  • hadi notash 1
  • ghanbar mohammadi elyasi 2
  • mortaza rezaee -zadeg 3
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran,
3 Assistant Professor, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstract
Cluster development agent (CDA) is a person or a group who has a central leading role and critical function in all stages of cluster development process. CDA as an important agent of change, has full authority in executing the cluster development project, where he has a leading and facilitating role throughout the cluster developing path. Therefore, it could be claimed that the success of the cluster development project directly depends on the CDA's competencies. CDA's competencies could be divided into two different categories: general and process-based competencies. General competencies refer to a set of knowledge, skills and traits which a CDA is expected to possess at all stages of cluster development process in order to illustrate an appropriate performance. The current study aims to identify CDAs’ general competencies in Iranian industrial clusters. This exploratory study has been done implementing qualitative narrative interviews with a sample of 15 CDAs who were purposefully selected and participated in the study. The interviews had been continued till when the theoretical saturation has been granted. Findings of the current study highlighted the CDA's general competencies as following: Negotiation and bargaining skill, Administrative skills, Professional ethics observance, Effective social networking skill, Influencing and persuasion skills, Institutionalizing skill, feedback giving and acceptance skills, role modeling and benchmarking skills, the teaching-learning skills, problem-based decision-making, information and cluster advertising skills. These findings are discussed and their implementations are outlined in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cluster
  • cluster development process
  • cluster development agent
  • Competency
حافظ‌نیا، محمدرضا (1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
Brenner, T. (2004). Local industrial clusters: existence, emergence and evolution: Routledge.
Christensen, J. L., & Stoerring, D. (2012). Facilitating cluster evolution in peripheral regions: The role of clusterpreneurs. Interactive learning for innovation: A key driver within clusters and innovation systems, 137-160.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research: Chicago: Aldine.
Hailu, H. K. (2010). Success Factors in Micro and Small Enterprises Cluster Development: Case of Gullele Handloom Clusters in Ethiopia. University of South Africa.
Ingstrup, M. B. (2010). The role of cluster facilitators. International Journal of Globalisation and Small Business, 4(1), 25-40.
Ingstrup, M. B., & Damgaard, T. (2013). Cluster facilitation from a cluster life cycle perspective. European Planning Studies, 21(4), 556-574.
Ittyerah, A. C. (2009). Evaluation Study of Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme. Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
Jang, S., & Woo, W. (2005). Unified context representing user-centric context: Who, where, when, what, how and why.
Kessler, R. (2006). Competency-based interviews: Career Pr Inc.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75): Sage.
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for" intelligence.". American psychologist, 28(1), 1.
Milojković, D., & Stojković, N. (2012). Training for cluster facilitators in function of cluster development in Serbia. New Challenges in Changing Labour Markets, 327.
Moberg, D. J., & Seabright, M. A. (2000). The development of moral imagination. Business ethics quarterly, 10(04), 845-884.
Nauwelaers, C. (2001). Path-dependency and the role of institutions in cluster policy generation. Cluster policies–cluster development, 93-107.
Nezakati, H., & Tabatabaei, S. M. (2009). Cluster Development Plan Framework Management Issues and Challenges Implications to Malaysian Industries, chapter 4, Cluster Development Plan Framework (pp. 42-68): UPM Press.
Ö. Sölvell, G. Lindqvist, & C. Ketels. (August, 2003). The Cluster Initiative Green Book. Garamond, Arial Narrow: Book Antiqa.
Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis (Vol. 30): Sage.
Sureephong, P., Chakpitak, N., Buzon, L., & Bouras, A. (2008). Cluster development and knowledge exchange in supply chain. arXiv preprint arXiv:0806.0519.
UNIDO (Ed.) (2013). The unido Approach to Cluster Development, Key Principles and Project Experiences for Inclusive Growth. Vienna International Centre: Clusters and Business Linkages Unit.
Yeung, A. K. (1996). Competencies for HR professionals: An interview with Richard E. Boyatzis. Human Resource Management (1986-1998), 35(1), 119.