دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1395، صفحه 1-200 
3. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 39-58

10.22059/jed.2016.59861

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


9. شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

صفحه 159-175

10.22059/jed.2016.59860

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ کامبیز طالبی