بررسی تاثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با توجه به نیاز روزافزون به آموزش‌های کوتاه مدت کارآفرینی، آموزش‌ ‌رسمی در این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردارگردیده است. از این‌رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش‌ ‌رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در فراگیران با تاکید بر نقش میانجی‌گری کسب مهارت‌های کارآفرینی پرداخته است. این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از نظرماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پ‍‍‍ژوهش شامل مربیان و فراگیران آموزش های رسمی کارآفرینی در آموزشگاه‌های آزاد فنی حرفه‌ای خراسان شمالی به تعداد 465 نفر می‌باشد که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 210 نفر انتخاب گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش نامه‌های استاندارد صورت پذیرفت و برای تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی در فرآیند آموزش ‌رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تاثیرمثبت دارد. همچنین دو عامل ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و انگیزه کارآفرینانه رابطه بین کسب مهارت‌های کارآفرینی و ایجاد قصد کارآفرینانه را تعدیل نموده و به نحو چشم‌گیری بر اثربخشی آموزش های ‌رسمی کارآفرینی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Formal Entrepreneurship Trainings on Entrepreneurial Intention

چکیده [English]

Due to the growing need for entrepreneurship short-term training, formal education in this area is of great importance. In terms of objective, this study is an empirical study, and the research methodology is descriptive-correlative. The research population includes 465 learners and instructors in professional training academies of North Khorasan Province. Two hundred and ten individuals were selected by Cochran's sample size formula and random sampling method. Measurement tool in this research was standard questionnaire and structural equation modeling technique (SEM) and SMART PLS 2 software were used for data analysis. The results show that the entrepreneurship skills mediate the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intention. The entrepreneurial personality and motivation  moderate the relation between entrepreneurial skills and entrepreneurial intention. The results also show that participation in informal education courses has significantly positive impact on creating the entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal Education of Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Skills
  • Entrepreneurs Personality Characteristics
  • Entrepreneurial Motivation
  • Entrepreneurial Intention
آراستی، زهرا، حیدری، هومان و محمدحسین مبارکی (1393)، «ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی سخنران میهمان»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 389- 406.
احمدپور داریانی، محمود (1378)، کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ ششم، تهران: انتشارات پردیس پنجاه و هفت.
باقرصاد، وجیه، زالی، محمدرضا، رضوی، سیدمصطفی و سعیده سعید بنادکی (1392)،«تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة ششم، شمارة 4: 21- 36.
داوری، علی و آرش رضازاده (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
زالی، محمدرضا، مدهوشی، مهرداد و اسدالله کردنائیج (1386)، «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)»، فصلنامة مدرس علوم انسانی (ویژه‌نامة مدیریت)، سال سوم، شمارة 11: 81- 112.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (1388)، استاندارد آموزش کارآفرینی KAB، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
عزیزی، محمد و مرتضی طاهری (1392)، «تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی‌های کارآفرینانة دانشجویان»، دو فصلنامة نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال دوم، شمارة4.
مرادی، محمدعلی، زالی، محمدرضا و راضیه پرنیان (1394)، «تأثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 1: 1- 19.
Abdul Aziz, A. R. & Jaafar, M. (2008). “Entrepreneurship education In developing country Exploration on its necessity in the construction Programme”, Journal of Engineering, Design and Technology, 6(2): 178-189.
Acs, Z. & Terjesen, S. )2013(. “Bornlocal:toward satheory of new venture's choice of internation alization”, Small Bussines Economy, 41: 521– 535.
Autio, E. & Acs, Z. (2010). “Intellectual property rights and the formation of entrepreneurial growth aspirations”, Strategic Entrepreneurship, 4(3): 234– 251.
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 179- 211.
Baker, J. K. (2010, January 23). Entrepreneurship Index. Retrieved from www.gemconsursium.org.
Cardon, M. S., Sudek, R. & Mitteness, Ch. (2009). “The impact of perceived entrepreneurial passion on angel investing”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 34(3): 78-98.
Chrisman, J. J., Hynes, T. & Fraser, S. (1995). “Faculty entrepreneurship and economic development: the case of the university of Calgary”, Journal of Business Venturing, 10(4): 267– 281.
Cronbach, L. J. (1951). “Coefficient alpha and the internal structure of tests”, Psychometrika, 16(3): 297- 334.
Davidsson, P. (1995). “Determinants of Entrepreneurial Intentions”, RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, 2(11):23-34.
Engle, R. L. et al. (2012). “Entrepreneurial intent A twelve-country evaluation of Ajzen’s model of planned behavior”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(1): 35- 57.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluationg structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research,43.5(9): 39-50.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning approach, Englewood cliffs: prentice hall publication: 85.
International Labour Organization, (2003). “InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development”, Job Creation and Enterprise Department International Labour Office, Geneva, 195.
Geisser, S. (1974). “A predictive approach to the random effect model”, Biometrika, 61(1):101– 107.
GEM (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2011 Executive Report, Babson College, Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
Gibb, A. A. (1987). “Enterprise culture - Its meaning and implications for education and training”, Journal of European Industrial Training, 11(3): 18– 38.
Henseler, J. & Chin, W. (2010). “A comparision of approaches for the analysis of interaction effects between latent variables using partial least squares path modeling”, Structural equation modeling,17(1): 82- 109.
Henseler, J., Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”, Advances in International Marketing, 20(3): 277-320.
Hynes, B., Costin, Y. & Birdthistle, N. (2011). “Practice-based learning in entrepreneurship education: A means of connecting knowledge producers and users”, Higher Education, Skills and Work-based Learning,1(1): 16 – 28.
Ismail, M. et al. (2009). “Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates”, International Journal of Business and Management, 4(10).
Järvi, T. (2012). “Teaching entrepreneurship in vocational education viewed
from the regional and field perspectives”, Journal of Vocational Education
and Training, 64(3): 365- 377.
Jones, C. (2006). “Enterprise education: Revi-siting whitehead to satisfy gibbs”, Education&Training, 48(5): 336- 347.
Karhunen, P. et al. (2008). Russian student's perceptions of entrepreneurship. Results of a survey in three St. Petersburg universities, entrepreneurship development e Project 2, HSE Mikkeli Business Campus Publications, No.38, Springer.
Linan, F. & Chen, Y. W. (2009). “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 593- 617.
Mushtaq, H. A., Niazi, C. S. K., Hunjra, A. I. & Rehman, K. U. (2011). “Planned behavior entrepreneurship and intention to create a new venture among young graduates”, Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6(3): 437- 456.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory, 2nd Ed, New York: McGraw-Hill.
Packham, G. et al. (2010). “Attitudes towards Entrepreneurship education: A comparative analysis”, Education þ Training, 52(8- 9): 568- 586, retrieved from www.emeraldinsight.com/0040-0912.htm
Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C. & Hunt, H. K. (1991). “An attitude approach to the prediction of entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory & Practice, 15(4): 13– 30.
Rothaermel, F. T., Agung, S. D. & Jiang, L., (2007). “University entrepreneurship: a taxonomy of the literature”, Industrial and Corporate Change 16(4): 691– 791
Schwarz, E. J., Wdowiak, M. A., Almer-Jarz, D. A. & Breitenecker, R. J. (2009). “The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent An Austrian perspective”, Education þ Training,51(4): 272- 291.
Shapero, A. (1984). The entrepreneurial event, In Kent, C. A. (Ed), The environment for entrepreneurship, Lexington, Mass: Lexington Books.
Sondari, Mery (2013). “Is Entrepreneurship Education Really Needed?: Examining the Antecedent of Entrepreneurial Career Intention”, The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship,and Small Business (IICIES 2013).
Stuart, T. E. & Ding, W. W. (2006). “When do scientists become entrepreneurs? The social structural antecedents of commercial activity in the academic life sciences”, American Journal of Sociology, 112(1): 97–144.
Stone, M. (1974). “Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions”, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, 36: 111– 147.
Thompson, E. R. (2009). “Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 669- 694.
Timmons, J. A. (1978). “Characteristics and role demand of Entrepreneurship”, American Journal of Small Business, 3(4): 233-257.
Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). “Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students?”, Journal of European Industrial Training, 33(2): 142- 159.
Valerio, A., Parton, B. & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world: dimensions for success, The World Bank, 3(1),485-499.
Valerio, A., Parton, B. & Robb, A. (2014). “Entrepreneurship education and training programs around the world: dimensions for success”, International Bank for Reconstruction and Development, 4(8): 11-35.
Wu, S. & Wu, L. (2008). “The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4): 752- 774.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration”, MIS Quarterly, 33(1):177- 196.