شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ای در صنعت کاشی و سرامیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 مدیر آموزشی دفترکارگزاری بیمه کد 642

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشورها، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر بر تعالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک است. این تحقیق از منظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است، روش پژوهش کمی و از منظر نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی می‌باشد. برای نیل به هدف پژوهش از رویکرد تلفیقی تحلیل استراتژیک و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نخست به منظور شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید با مطالعات عمیق کتابخانه ای و سپس با هدف جمع آوری داده های کیفی با تعدادی ازکارشناسان این صنعت مصاحبه های آزاد و هدایت شده صورت گرفت. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات مستندتر از دو پرسشنامه ارجحیت بندی و سنجش اهمیت نسبی عوامل موثر استفاده گردید. بنابر تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیق، قدرت در توان تکنولوژیکی بالا و ارزش افزوده بالا محصولات در بین عوامل داخلی و فرصت دسترسی به بازارهای منطقه ای بالقوه و تهدید پیوستن به سازمان تجارت جهانی مهمترین عوامل خارجی موثر بر تعالی کسب و کارهای کوچک و متوسط این صنعت بود.همچنین استراتژی برتر برای سرآمدی در این صنعت استراتژی تدافعی (WT) انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Prioritization of Effective Factors on Excellence of SMEs with SWOT-AHP Approach

نویسنده [English]

  • Habibollah Salarzehi 2
2 Associate Professor, Management Department, University of Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

The main aim of this study is to recognize and prioritize the effective factors of a SME’s excellence. The research population consists of experts or Activists in ceramic and tile industry selected via purposeful conjecture based on judgmental sampling .The required data of this study were collected by two methods of library studies and survey studies.  In order to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats facing the ceramic tile industry in the Province of Yazd which leads to devising appropriate strategies for excellence of those businesses, data were collected by interviews and questionnaires and AHP techniques then were used to prioritize the obtained factors. The results showed that high technical power and high VAT of products are the main internal factors which affect organizational excellence of SMEs.  Access to regional and potential markets of Iraq and Afghanistan is the most important opportunity and joining the WTO is the main threat affecting the excellence of small and medium businesses in the ceramic and tile industry of Yazd Province. Based on these results, the suggested strategy to achieve excellence of SMEs is WT strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Excellence
  • SWOT Model
  • Strategy Analysis
  • Analytic Hierarchy Process AHP
  • Ceramic and Tile Industry
  • Yazd province
آراستی، زهرا، حیدری، هومان و محمدحسین مبارکی (1393)، «ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی سخنران میهمان»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 389- 406.
احمدپور داریانی، محمود (1378)، کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ ششم، تهران: انتشارات پردیس پنجاه و هفت.
باقرصاد، وجیه، زالی، محمدرضا، رضوی، سیدمصطفی و سعیده سعید بنادکی (1392)،«تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة ششم، شمارة 4: 21- 36.
داوری، علی و آرش رضازاده (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
زالی، محمدرضا، مدهوشی، مهرداد و اسدالله کردنائیج (1386)، «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)»، فصلنامة مدرس علوم انسانی (ویژه‌نامة مدیریت)، سال سوم، شمارة 11: 81- 112.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (1388)، استاندارد آموزش کارآفرینی KAB، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
عزیزی، محمد و مرتضی طاهری (1392)، «تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی‌های کارآفرینانة دانشجویان»، دو فصلنامة نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال دوم، شمارة4.
مرادی، محمدعلی، زالی، محمدرضا و راضیه پرنیان (1394)، «تأثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 1: 1- 19.
Abdul Aziz, A. R. & Jaafar, M. (2008). “Entrepreneurship education In developing country Exploration on its necessity in the construction Programme”, Journal of Engineering, Design and Technology, 6(2): 178-189.
Acs, Z. & Terjesen, S. )2013(. “Bornlocal:toward satheory of new venture's choice of internation alization”, Small Bussines Economy, 41: 521– 535.
Autio, E. & Acs, Z. (2010). “Intellectual property rights and the formation of entrepreneurial growth aspirations”, Strategic Entrepreneurship, 4(3): 234– 251.
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 179- 211.
Baker, J. K. (2010, January 23). Entrepreneurship Index. Retrieved from www.gemconsursium.org.
Cardon, M. S., Sudek, R. & Mitteness, Ch. (2009). “The impact of perceived entrepreneurial passion on angel investing”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 34(3): 78-98.
Chrisman, J. J., Hynes, T. & Fraser, S. (1995). “Faculty entrepreneurship and economic development: the case of the university of Calgary”, Journal of Business Venturing, 10(4): 267– 281.
Cronbach, L. J. (1951). “Coefficient alpha and the internal structure of tests”, Psychometrika, 16(3): 297- 334.
Davidsson, P. (1995). “Determinants of Entrepreneurial Intentions”, RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, 2(11):23-34.
Engle, R. L. et al. (2012). “Entrepreneurial intent A twelve-country evaluation of Ajzen’s model of planned behavior”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(1): 35- 57.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluationg structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research,43.5(9): 39-50.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning approach, Englewood cliffs: prentice hall publication: 85.
International Labour Organization, (2003). “InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development”, Job Creation and Enterprise Department International Labour Office, Geneva, 195.
Geisser, S. (1974). “A predictive approach to the random effect model”, Biometrika, 61(1):101– 107.
GEM (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2011 Executive Report, Babson College, Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
Gibb, A. A. (1987). “Enterprise culture - Its meaning and implications for education and training”, Journal of European Industrial Training, 11(3): 18– 38.
Henseler, J. & Chin, W. (2010). “A comparision of approaches for the analysis of interaction effects between latent variables using partial least squares path modeling”, Structural equation modeling,17(1): 82- 109.
Henseler, J., Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”, Advances in International Marketing, 20(3): 277-320.
Hynes, B., Costin, Y. & Birdthistle, N. (2011). “Practice-based learning in entrepreneurship education: A means of connecting knowledge producers and users”, Higher Education, Skills and Work-based Learning,1(1): 16 – 28.
Ismail, M. et al. (2009). “Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates”, International Journal of Business and Management, 4(10).
Järvi, T. (2012). “Teaching entrepreneurship in vocational education viewed
from the regional and field perspectives”, Journal of Vocational Education
and Training, 64(3): 365- 377.
Jones, C. (2006). “Enterprise education: Revi-siting whitehead to satisfy gibbs”, Education&Training, 48(5): 336- 347.
Karhunen, P. et al. (2008). Russian student's perceptions of entrepreneurship. Results of a survey in three St. Petersburg universities, entrepreneurship development e Project 2, HSE Mikkeli Business Campus Publications, No.38, Springer.
Linan, F. & Chen, Y. W. (2009). “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 593- 617.
Mushtaq, H. A., Niazi, C. S. K., Hunjra, A. I. & Rehman, K. U. (2011). “Planned behavior entrepreneurship and intention to create a new venture among young graduates”, Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6(3): 437- 456.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory, 2nd Ed, New York: McGraw-Hill.
Packham, G. et al. (2010). “Attitudes towards Entrepreneurship education: A comparative analysis”, Education þ Training, 52(8- 9): 568- 586, retrieved from www.emeraldinsight.com/0040-0912.htm
Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C. & Hunt, H. K. (1991). “An attitude approach to the prediction of entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory & Practice, 15(4): 13– 30.
Rothaermel, F. T., Agung, S. D. & Jiang, L., (2007). “University entrepreneurship: a taxonomy of the literature”, Industrial and Corporate Change 16(4): 691– 791
Schwarz, E. J., Wdowiak, M. A., Almer-Jarz, D. A. & Breitenecker, R. J. (2009). “The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent An Austrian perspective”, Education þ Training,51(4): 272- 291.
Shapero, A. (1984). The entrepreneurial event, In Kent, C. A. (Ed), The environment for entrepreneurship, Lexington, Mass: Lexington Books.
Sondari, Mery (2013). “Is Entrepreneurship Education Really Needed?: Examining the Antecedent of Entrepreneurial Career Intention”, The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship,and Small Business (IICIES 2013).
Stuart, T. E. & Ding, W. W. (2006). “When do scientists become entrepreneurs? The social structural antecedents of commercial activity in the academic life sciences”, American Journal of Sociology, 112(1): 97–144.
Stone, M. (1974). “Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions”, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, 36: 111– 147.
Thompson, E. R. (2009). “Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 669- 694.
Timmons, J. A. (1978). “Characteristics and role demand of Entrepreneurship”, American Journal of Small Business, 3(4): 233-257.
Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). “Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students?”, Journal of European Industrial Training, 33(2): 142- 159.
Valerio, A., Parton, B. & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world: dimensions for success, The World Bank, 3(1),485-499.
Valerio, A., Parton, B. & Robb, A. (2014). “Entrepreneurship education and training programs around the world: dimensions for success”, International Bank for Reconstruction and Development, 4(8): 11-35.
Wu, S. & Wu, L. (2008). “The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4): 752- 774.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration”, MIS Quarterly, 33(1):177- 196.