شناسایی و اولویت بندی فرصت های کاربری خودروهای تجاری سبک در توسعه کلینیک‌های سیار پزشکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشکده کارافرینی

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کاربری در صنعت خودروسازی مربوط به نوع استفاده از کامیون یا کشنده است که روی خودروهای تجاری نصب می شوند و در همه حوزه‌ها از جمله در پزشکی کاربردهای مختلفی از قبیل شرایط بحرانی، مناطق محروم و مناطق توریستی را دارا است. این پژوهش درصدد است به شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های کاربری خودروها در توسعه درمانگاه‌های(کلینیک) سیار پزشکی بپردازد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها ز نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بوده و از نظریة تشخیص فرصت مبتنی بر شناسایی سمت تقاضای کالاها و خدمات استفاده کرده است. حجم نمونة در بخش کیفی 24 خبره و در بخش کمی 79 پرسشنامه (سئوال‌های بسته-پاسخ) است. روش جمع آوری و تحلیل داده‌های کیفی به صورت مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و تحلیل محتوا و کدگذاری باز و در بخش کمی، داده‌های گردآوری ‌شده از پرسشنامه و استفاده از تحلیل‌های آماری صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد فرصت‌ها در پنج حوزه اصلی کلینیک‌های سیار با کاربری مشاوره وآموزش، غربالگری، ایمن‌سازی، تخصصی و درمانی و آزمایشگاه شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunity Recognition and Prioritization of Light Commercial Vehicles in Mobile Medical Clinic Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Moradi1 1
  • Shahram Hosseinpour 2
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 M.A. Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Based on the usage types of commercial vehicles, these vehicles are divided into several groups which can provide various mobile services in health sectors in different circumstances such as deprived areas, tourist resorts and critical situations. Based on opportunity recognition theory of demand-side; this research is trying to identify and prioritize the opportunities of using vehicles in Iran mobile health clinics. The research population consists of healthcare experts and the data collected in qualitative part of research by the semi-structured interviews, were assessed by content analysis and open coding techniques and statistical techniques were applied to analyze collected data from the questionnaires in quantitative part. To prioritize the types of opportunities recognized in the qualitative phase, Friedman test was used. The results of this research reveals that many opportunities in mobile services in health core sector were categorized into five main areas including education and counseling, screening, immunization, specialized health and laboratory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity Recognition and Prioritizing
  • Medical Mobile Clinic
  • Application of Friedman Test
سازمان ملی استاندارد (1388)، استاندارد شمارة 11889، خودرو-کاربری (اتاق بار) خودروهای ناکامل گروه N آیین کار نصب (تهران).
کردنائیج، اسدالله، زالی، محمدرضا و سارا شرکاء (1389)، «شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة سوم، شمارة 7: 117- 140.
کردنائیج، اسدالله، خائف الهی، احمدعلی، زالی، محمدرضا و فرشته رفیعی (1391)، «تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی)»، نشریة چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شمارة 11: 101- 118.
طغرایی، محمدتقی، میگون پوری، محمدرضا و بهنام خوجم لی (1390)، «شناسایی و تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در بیمارستان‌های شهر اصفهان»، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.
Alsos, G. A. & Kaikkonen, V. (2004). “Opportunity recognition and prior knowledge: A study of experienced entrepreneurs”, In 13th Nordic Conference on Small Business Research: 1- 17.‌
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). “A theory of entrepreneurial opportunity identification and development”, Journal of Business Venturing, 18: 105– 123
Corner, P. D. & Ho, M. (2010). “How opportunities develop in social entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4): 635- 659.
Du Mortier, S., Michel, M., Berzig, A. & Perrin, P. (2006). “Mobile health units: Methodological approach”, International Committee of the Red Cross, Geneva, Switzerland.
Eckhardt, J. T. & Shane, S. A. (2003). “Opportunities and Entrepreneurship”, Journal of Management, 29(3): 333– 349.
Gaglio, C. M. & Katz, J. A. (2001). “The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness”, Small Business Economics, 16(2): 95- 111.‌
Hills, G. E. (1995). “Opportunity recognition by successful entrepreneurs: A pilot study”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 15: 105- 117.‌
Lumpkin, G. T. & Lichtenstein, B. B. (2005). “The role of organizational learning in the opportunity‐recognition process”, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4): 451- 472
Morrison, J. & Wilson, I. (1996). The strategic management response to the challenge of global change. Future Vision, Ideas, Insights, and Strategies, Bethesda, MD: The World Future Society. Available onlone: http://horizon.unc.edu/courses/papers/Scenario_wksp.asp
Shane, S. (2000). “Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities”, Organization Science, 11(4): 448- 469.‌
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of Management Review, 25(1): 217- 226.‌
Song, Z., et al. (2013). “Mobile clinic in Massachusetts associated with cost savings from lowering blood pressure and emergency department use”, Health Affairs, 32(1): 36- 44.
Timmons, J. A. & Spinelli, S. (1994). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century, 4th ed., Burr Ridge, IL: Irwin.‌
Ulwick, A. (2005). What customers want: using outcome-driven innovation to create breakthrough products and services, McGraw-Hill, New York.‌
Ulwick, A. (2002). “Turn customer input into innovation”, Harvard Business Review, 80(1): 91- 7.