شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

خروج کارآفرینانه یکی از مهم‌ترین اجزای فرآیند کارآفرینی است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر خروج کارآفرینان ایرانی است. بیشتر پژوهش‌های تابه‌حال انجام شده در مورد خروج به بررسی عوامل اثرگذار روی خروج و یا اثرات خروج بر کسب‌وکارها و بر اقتصاد کلان پرداخته‌اند. از آنجایی که پژوهش جامعی در مورد عوامل خروج کارآفرینان وجود ندارد، پژوهش حاضر بر حسب هدف، بنیادی، بر حسب روش گردآوری اطلاعات رویکردی روایتی به بررسی عوامل و ریشه‌های خروج کارآفرینان پرداخته است. بازه زمانی ایت تحقیق 1393-1394 می باشد. جامعه اماری این تحقیق ت کارافرینان ایرانی بودند و تعداد 12 مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و با تحلیل داده ها که با روش کدگذاری و مقوله‌بندی انجام شد هفت عامل برای خروج کارآفرینان شناسایی شد. شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسب‌وکار، شناسایی فرصت‌های بهتر کسب‌وکار، مشکلات مالی، شرایط عاطفی، عدم برآورد چشم‌انداز مناسب، مشکلات مدیریتی و اداره کسب‌وکار و مشکلات شراکت به عنوان عوامل خروج در میان کارآفرینان مورد بررسی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian entrepreneurs’ exit routes: a narrative approach

نویسنده [English]

  • abdollah ahmadi kafeshani 1
آراستی، زهرا و منیژه غلامی (1389)، «علل شکست کارآفرینان در ایران»،  توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 8: 163- 184.‌
ایمانی‌پور، نرگس و مهدی کنعانی (1388)، «شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر»،  توسعه کارآفرینی، سال دوم، شمارة 4: 67- 83.‌
دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم: 69- 97.
محمدی الیاسی، قنبر و هادی نوتاش (1390)، «شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی»، توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شمارة 13: 31- 50.
نوتاش، هادی (1392)، «ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی»،  توسعه کارآفرینی، سال ششم، شمارة 6: 131- 149.‌
Boeker, W. & Wiltbank, R. (2005). “New venture evolution and managerial capabilities”, Organization Science, 16(2): 123- 133.
Cardon, M. S., Zietsma, C., Saparito, P., Matherne, B. P. & Davis, C. (2005). “A tale of passion: New insights into entrepreneurship from a parenthood metaphor”, Journal of Business Venturing, 20(1): 23- 45.
Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating, Quantitative and Qualitative Research, 2nd edition, CA: Sage Publications.
Decker, C. & Mellewigt, T. (2007). “Thirty years after Michael E. Porter: what do we know about business exit?” The Academy of Management Perspectives, 21(2): 41- 55.
DeTienne, D. R. (2010). “Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development”, Journal of Business Venturing, 25(2): 203- 215.
Dodd, S. D. (2002). “Metaphors and meaning: A grounded cultural model of US entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, 17(5): 519- 535.
Haveman, H. A. & Khaire, M. V. (2004). “Survival beyond succession? The contingent impact of founder succession on organizational failure”, Journal of Business Venturing, 19(3): 437- 463.
Headd, B. (2003). “Redefining business success: distinguishing betweenclosure and failure”, Small Business Economics, 23(1): 51- 61.
Kessler, R. (2006). Competency-based interviews, Career Press.
Leroy, H., Manigart, S. & Meuleman, M. (2007). Exit processes of micro-businesses: the decision to transfer, Unpublished manuscript.
Maertz, C. P. & Campion, M. A. (2004). “Profiles in quitting: Integrating process and content turnover theory”, Academy of Management Journal, 47(4): 566- 582.
Minor, N. (2003). Deciding to sell your business: The key to wealth and freedom, Business Enterprise Press.
Petty, J. (2000). Harvesting firm value: Process and results, Entrepreneurship, 71- 98.
Reynolds, P. D. & White, S. B. (1997). The entrepreneurial process: Economic growth, men, women, and minorities, Quorum Books, Westport, CT.
Ronstadt, R. (1986). “Exit, stage left why entrepreneurs end their entrepreneurial careers before retirement”, Journal of Business Venturing, 1(3): 323- 338.
Schutt, R. K. (2011). Investigating the social world: The process and practice of research, Pine Forge Press.
Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D. R. & Cardon, M. (2007). Human capital predictors of entrepreneurs’ exit paths, Working Paper.
Wennberg, K. (2008). Entrepreneurial Exit, Forthcoming In J. P. Dana (Ed.) Edward Elgar Encyclopedia of Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar.
Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D. R. & Cardon, M. S. (2010). “Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers”, Journal of Business Venturing, 25(4): 361- 375.