شناسایی مولفه‌های مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نمونه‌های عملی تعامل شرکت‌های نوآور با سرمایه‌گذاران می‌باشد تا جنبه‌های دقیق‌تری از چالش‌های هر مرحله رشد را مشخص کند و نهایتا سرمایه‌گذاران بتوانند باتوجه به مرحله رشدیافتگی شرکت، قرارداد سرمایه‌گذاری خود را به بهترین شیوه ممکن تنظیم کنند. در ادبیات نظری سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بررسی چالش میان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، در چارچوب نظریه کارگزاری (بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و عدم همسویی منافع) می‌گنجد. از طرفی نزدیکترین رویکرد نظری در مطالعه تغییرات مولفه‌های شرکت در هر مرحله رشد، رویکرد ترکیب‌‌گرا به رشد سازمان می‌باشد. در این مطالعه‌ی کاربردی، با استفاده از روش نظریه مبتنی بر داده که شیوه‌ای توصیفی مبتنی بر استقرا برای ارائه نظریه‌ای در خصوص پدیده‌هاست، چالش‌های تعامل صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف رشد از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و گردآوری اطلاعات واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری و شناسایی ارتباط میان مقولات مختلف، نشان می‌دهد محصول، بازار، مهارت‌های کارآفرین و نوع ریسک در مراحل مختلف رشد کسب‌وکار تغییر می‌یابد و ضروری است رویکرد سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آن تغییر کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری جهت جلب اعتماد و شناخت کارآفرین در مرحله جنینی با مولفه‌های کسب‌وکار همخوانی بیشتری دارد. در مرحله نوپایی بکارگیری سازوکارهای پایش ونظارت در سرمایه‌گذاری ضروری هستند و در مرحله رشدیافتگی، ابعاد مختلف مشارکت بر حسب میزان مالکیت طرفین از کسب‌وکار تعیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Characteristic of Entrepreneurial Venture-backed Firms in Different Stages of Growth

نویسندگان [English]

  • mehrnaz heidari 1
  • parasto mohammadi 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to study real cases of startup and venture-backed firms to recognize aspects of growth in them, thereby investors can design contracts in different stages of firm’s development. Challenges between venture capitals and entrepreneurs are studied in the theoretical framework of agency theory (reducing information asymmetry and mitigating conflict of interest). Also the most relevant approach to the firm's growth is configuration perspective to growth. Using Grounded Theory procedure for analyzing data gathered from semi-structured interviews with entrepreneurs and their investors, it is perceived that the product, its market, entrepreneur’s abilities and business risks differs in every stage of growth and changing the investment approach is needed in regard. So, an investment approach to gain entrepreneur’s companion, best fits with firm's characteristics in seed stage. In startup stage, investors should use more monitoring and controlling tools. Finally, in growth stage, partnership aspects will depend on firm’s ownership.
Entrepreneurial venture-backed Firms, Stages of Growth, Venture Capital, Grounded Theory, Agency Theory 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial venture-backed Firms
  • Stages of Growth
  • Venture capital
  • Grounded theory
  • Agency theory
انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر (1394)، «الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ توسعة صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس، شمارة 14444.
دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (1390)، بررسی صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران، تهران: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شمارة 258/579553 – 30/08/1389.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شمارة ۱۰۰۷۷/۴۹۱- 20/2/1394.
محمدی، پرستو و مهرناز حیدری (1391)، «عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شیوه‌های مقابله با آن»، پنجمین کنفرانس توسعة نظام تأمین مالی در ایران، تهران.
Adizes, I. (1979). “Organizational passages-diagnosing and treating lifecycle problems of organizations”, Organizational Dynamics, 8(1): 3- 25.
Barney, J. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, Vol 17. No. 1.‌ 17(1): 99-119.
Bender, M. (2011). Spatial proximity in venture capital financing: A theoretical and empirical analysis of Germany, 1st Ed, Springer Fachmedien Wiesbaden, Germany.
Bibu, N. A. & Sala, D. C. (2014). “Aspects of fast growth in Romanian companies, The case of a successful company in Timis county”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124: 263- 271.
Birch, D. L. (1987). Job creation in America: How the smallest companies put the most people to work. Free Press New York.
Blank, S. & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company: K & S ranch, incorporated. K&S Ranch incorporated California.
Bouvard, M. (2012). “Real option financing under asymmetric information”, Review of Financial Studies, 27(1): 180-210.
Baygan, G. (2003), “Venture Capital Policy Review: United States”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2003/12, OECD Publishing, Paris
Carrizosa, M. T. (2007). A review of the literature of firm growth, Universitat Rovira I Virgili. “Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries”. Doctoral Thesis. Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia, 2006.
Churchill, N. C. & Lewis, V. L. (1983). The five stages of small business growth, Harvard Business Review.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 2nd Ed, Upper Saddle River, New Jersey, Merrill
Croce, A., Martí, J. & Murtinu, S. (2013). The impact of venture capital on the productivity growth of European entrepreneurial firms: Screening or value added effect?, Journal of Business Venturing, 28(4): 489- 510.
Cumming, D. J. & Johan, S. (2009). Venture capital and private equity contracting: An International Perspective, Elsevier Science.
Cumming, D. J. (2005). “Agency costs, institutions, learning and taxation in venture capital contracting”, Journal of Business Venturing, 20(5): 573-622.
Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset, Wiley.
Daunfeldt, SO., Elert, N. & Johansson, D. J . (2013). The economic contribution of high growth firms: Do policy implications depend on the choice of growth indicator?, Journal of Industry, Competition and Trade, Vol 14, Issue 3, 14(3): 337-365
Davidsson, P. & Wiklund, J. (2006). Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth entrepreneurship and the growth of the firm, Edward Elgar: 39- 61.
Delmar, F., Davidsson, P. & Gartner, W. B. (2003). “Arriving at the high-growth firm”, Journal of Business Venturing, 18(2): 189- 216.
Doh, S. & Kim, B. (2014). “Government support for SME innovations in the regional industries: The case of government financial support program in South Korea”, Research Policy, 43(9): 1557- 1569.
Eniola, A. A. & Entebang, H. (2015). “SME firm performance-financial innovation and challenges”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195: 334- 342.
Florin, J. (2005). “Is venture capital worth it? Effects on firm performance and founder returns”, Journal of Business Venturing, 20(1): 113- 135.
Gladstone, D. & Gladstone, L. (2002). Ventue capital handbook: An entrepreneur's guide to raising venture capital, Prentice Hall, New Jersey.
Graham, P. (2012). Startup Equals Growth. Essays, 2015, from http://www.paulgraham.com/growth.html
Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review: 50.
Gundry, L. K. & Welsch, H. P. (2001). The ambitious entrepreneur: High growth strategies of women-owned enterprises, Journal of Business Venturing, 16: 453- 470.
Gupta, P., Guha, S. & Krishnaswami, S. (2013). Firm growth and its determinants, [Springer open Journal], Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2(15):
http://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-2-15
Harrison, R. T. & Mason, C. M. (1996). “Developing the informal venture capital market: A review of the department of trade and industry's informal invesmtent demonstration projects”, Regional Studies, 30(8): 765-771
Kamali Dehghan, S. (2015). From Digikala to Hamijoo: The Iranian startup revolution. The Guardian. Retrieved from http://www.theguardian.com/technology/2015/may/31/amazon-iranian-style-digikala-other-startups-aparat-hamijoo-takhfifan
Kaplan, S. N. & Strömberg, P. (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts, The Review of Economic Studies, 70(2): 281- 315.
Kruger, M. (2004). Entrepreneurial theory and creativity, Chapter 2, University of Pretoria.
Mayer-Haug, K. et al. (2013). Entrepreneurial talent and venture performance: A meta-analytic investigation of SMEs, Research Policy, 42(6– 7): 1251- 1273.
Miller, D. & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle, Management Science, 30(10): 1161- 1183.
Park, K., & Jang, S. (2010). Firm growth patterns: Examining the associations with firm size and internationalization, International Journal of Hospitality Management, 29(3): 368- 377.
Penrose, E. T. (2009). The theory of the growth of the firm, Oxford University Press, New York.
Sahlman, W. A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations, Journal of Financial Economics, 27(2): 473- 521.
Scott, B. R. & Bruce. (1987). “Five stages of growth in small business”, Long Range Planning, 20(3): 45-52.
Strauss, A. & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, SAGE Publications.