شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت کارآفرینی و تفکر راهبردی (استراتژیک) برای موفقیت کسب‌وکارها و سازمان‌ها در دنیای پررقابت امروز، در پژوهش حاضر مختصات و ویژگی‌های تفکر راهبردی کارآفرینانه شناسایی می‌شود. تفکر راهبردی راهی برای حل مسائل راهبردی است که طی آن، رویکرد عقلایی و همگرا با فرایندهای تفکر خلاق و واگرا ترکیب می‌شوند. پژوهش پیش رو بر این پیش‌فرض استوار است که مفهوم تفکر راهبردی می‌تواند در کنار مفاهیمی همچون کارآفرینی و کارآفرینی راهبردی قرار گیرد و مفهوم جدیدی را به‌وجود آورد که موجب بهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد در بنگاه‌ها می‌شود. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد استقرایی و روش تحلیل مضمون (تم) با هدف توسعه‌ای است. فرایند پژوهش با برگزاری مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با یازده نفر از خبرگان حوزة تفکر راهبردی و کارآفرینی انجام گرفته است که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون پاسخ‌های ارائه‌شده و براساس اولویت‌بندی خبرگان، هفت مقولة اصلی به‌منزلة مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه تأیید شد که عبارت‌اند از: ابتکار عمل، غایتمندی، کیاست، شجاعت جسورانه، پویایی، پاک‌نظری، بهره‌گیری از معرفت تجربی. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Peculiarities of Entrepreneurial Strategic Thinking

نویسندگان [English]

  • kambiz Talebi 1
  • seyyed mojtaba Sajadi 2
  • Parisa Rasoulian 3
1 Associate Professor , faculty of entrepreneurship , University of Tehran
2 Assistant Professor, faculty of entrepreneurship, University of Tehran
3 MA, faculty of entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

According to the importance of entrepreneurship and strategic thinking for firms and organizations in order to succeed in this highly competitive world, the present study aims at identifying the peculiarities and characteristics of Entrepreneurial Strategic Thinking (EST). Strategic thinking is a way of solving strategic problems through which rational and convergent approaches are combined with creative thinking and divergent ones. This study is based on the presumption that the concept of strategic thinking could stand along the concepts of entrepreneurship and strategic entrepreneurship and create a new concept which would lead to performance improvement, growth and wealth creation. This study is a qualitative research with a inductive approach which used thematic analysis with developmental purposes. The research population includes strategic thinking and entrepreneurship experts. By use of the snowball technique, 11 experts have been chosen as the research sample. By coding process and accordingly with experts prioritizing, 7 categories were identified as peculiarities of EST including: Initiative, Teleology, Perspicacity, Boldly Bravery, Mobility, Clear-eyed and Utilizing of empirical knowledge. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • Entrepreneurship
  • Strategic Entrepreneurship
ابویی اردکان، محمد، لبافی، سمیه، آذرپور، سمانه و مهدیه جلال‌پور (1393)، «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان»، نشریه مدیریت اجرایی، دورۀ ششم، شمارة 11: 13- 34.
ببی، ارل (1388)، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمة رضا فاضل، جلد اول، چاپ ششم، سمت، تهران.
پورعزت، علی‌اصغر (1393)، مبانی مدیریت دولتی، انتشارات سمت، تهران.
تاج‌الدینی، مهدی و اسماعیل اقبالی (1387)، «تفکر استراتژیک با رویکرد کارآفرینانه»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
رضوی‌زاده، ندا و احمد محمدپور (1389)، «برساخت تفسیری تجربه زیسته خیران مدرسه‌ساز»، مجله راهبرد فرهنگ، دورۀ سوم، شماره 10 و 11: 41-66.
طباطبایی، سیدمحمد (1384)، اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران.
محمدی الیاسی، قنبر (1387)، «موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی»، نشریه توسعه کارآفرینی، سال اول، شمارة 1: 51- 85.
هچ، ماری جو و  ان آل. کانلیف (1389)، نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن، ترجمة حسن دانایی‌فرد، مهربان نشر، تهران.
Abraham, S. (2005). “Stretching strategic thinking”. strategy& Leadership, 33(5), 5-12.
Amit, R., & Zott, C. (2001).“Value creation in e-business”.Strategic Management Journal, 22(6-7), 493-520.
Andrews, K. R. (1980). The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Richard Irwin.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”, Qualitative Research, 1(3), 385- 405.
Berger, P. L; Luckman, T. (1966). The Social Construction of reality: a treatise in the sociology of khowledge, Penguin Books.
Bonn, I. (2001). “Developing strategic thinking as a core competency”. management decision, 39(1), 23-65.
Bonn, I. (2005).“Improving strategic thinking: a multilevel approach”.Leadership & Organization Development Journal.26 (5), 336-354.
Braun, v and Clarke, v (2006) “using thematic analysis in psychology”, qualitative research in psychology journal, 3(2), 1349-1364.
Day, J. D., & Wendler, J. C. (1998).“The new economics of organization”.The McKinsey Quarterly, 1(1), 5-18.
Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2001).“Emerging issues in strategy process research”. In MA. Hitt, RE. Freeman, & JS. Harrison (Eds.), Handbook of strategic management: 3–34. Oxford: Blackwell Publishers.
Goldman, E., Casey, A. (2010). “Building a Culture That Encourages Strategic Thinking”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(2), 3-21.
Heracleous, L. (1998). “Strategic Thinking or Strategic Planning”.Long Range Planning, 31(3), 481-487.
Hitt, MA., Ireland, RD., Camp, SM. & Sexton, DL. (2001). Strategic Entrepreneurship: Creating a new mindset. Oxford: Blackwell.
Ireland RD, Hitt MA, Camp SM, Sexton DL. (2001). Integrating entrepreneurship actions and strategic management actions to create firm wealth. Academy of Management Executive, 15(1), 49–63.
Jang, S., & Woo, W. (2005). Unified context representing user-centric context: Who, where, when, what, how and why. Gwangju: GIST U-VR Lab.
Liedtka, Jeanne M. (1998). “Strategic Thinking: can it be thought?”Long Range Planning, 31(1), 120-129.
Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, 72(1), 107–114.
Mintzberg, Q. (1998).The Strategy Process, New York: Prentice-Hall.
Murray, JA. (1984).“A concept of entrepreneurial strategy”.Strategic Management Journal. 5(1), 1-13.
Ohmae, k. (1982). The Mind Of The Strategist: The Art of Japanese Business, United States of America: McGraw-Hill.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000).“The promise of entrepreneurship as a field of research”.Academy of Management Review, 25(1), 217–236.
Teece, D. J. (1998). “Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets”. California Management Review, 40(3), 55-79.
Zabriskie, Noel B., & Huellmantel, Alan B. (1991).“Developing Strategic Thinking in Senior Management”.Long Range Planning, 24(6), 25-32.
Zahra, S. & Dess, G. (2001). “Entrepreneurship as a field of research: Encouraging dialog and debate”. Academy of Management Review,26(1),8-10.
Zahra, S., Rawhouser, B., Neubaum & Hayton (2008). “Globalization of Social Entrepreneurship”, Strategic Entrepreneurship Journal. 2(2), 117-131.
Williamson PJ. (1999). “Strategy as Options on the Future”. Sloan Management Review, 40(3), 117-126.
Wilson,lan (1994).“Strategic planning isn't dead— it changed”.Long Kanp Planning, 27(4), 12-24.