هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه در بین کودکان 12-11 ساله شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مهارت‌های شناختی جنبة مهم و لازم برای موفقیت در زندگی است، اما برای عملکرد در زندگی اجتماعی کافی نیست و برای موفقیت در بازار کار و تحصیل، مهارت‌های غیرشناختی نیز اهمیت دارند. این مطالعه برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات روش توصیفی- پیمایشی و با هدف هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت‌های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه صورت گرفته است. 300 نفر از دانش‌آموزان پسر پایة ششم مدارس ابتدایی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای (نسبتی) نمونة آماری درنظر گرفته شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و آلفای کرونباخ صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد آزمون خودارزیابی مهارت‌های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه از روایی لازم برای سنجش مهارت‌های غیرشناختی کودکان 12 ساله برخوردار است. به‌علاوه، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های این آزمون، 56/0 تا 80/0 است که بیانگر پایایی خوب آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Standardizing non-cognitive skills self-assessment test associated with entrepreneurial intent and success among 11-12 year-old children in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Maryam Azizi 1
  • Manigeh Shehni Yeilagh 2
  • Ali Reza Haji Yakhchali 3
  • Seiros Allipour 3
1 PhD student of educational psychology, Shahid Chamran University
2 Professor of Education and Psychology Faculty, Shahid Chamran University
3 Assistant Professor of Education and Psychology Faculty, Shahid Chamran University
چکیده [English]

Cognitive skills are important and necessary in one's success in life, but performing is not adequate in social life, and in order to succeed in labor and education markets, non-cognitive skills are also of paramount importance. This research, in terms of  purpose, is applied, and in terms of data collection is a descriptive-survey , and aims at standardizing the non-cognitive skills self-assessment test associated with entrepreneurial intention and success. 300 male sixth grade primary schools students of Ahvaz city were selected as the sample by a multistage random sampling method (ratio). Confirmatory factor analysis and Cronbach᾽s alpha were used to analyze the data. The results of indicates that non-cognitive skills self-assessment test associated with entrepreneurial intention and success is valid for evaluating non-cognitive skills of 12 year old students. . Moreover, the results of Cronbach᾽s alpha coefficient indicated that reliability of this test is good (between 0.56 to 0.8 for each of scales).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Non-cognitive skills
  • Risk taking
  • Confirmatory Factor Analysis
آراستی، زهرا، و سعیدبنادکی، سعیده. (1392)، «ارزیابی برنامه‌های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی»، فصلنامة آموزش مهندسی ایرانی، سال پانزدهم، شمارة 57: 75- 89.  
بشلیده، کیومرث. (1393)، روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS (ویژه رشته‌های علوم انسانی)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
قاسمی، وحید. (1392)، مدل‌سازیمعادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AmosGraphics، چاپ دوم، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
محمدی، محمود، و عسگری، غلامرضا. (1390)، «تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 4: 129- 148.
یدالهی فارسی، جهانگیر، و رضوی، سیدمصطفی. (1391)، «نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌و‌چهارم، شمارة 79: 103- 115.   
Adedeji, J. O., & Judith, C. O. (2014).“Self-efficacy, tolerance for ambiguity and need for achievement as predictors of entrepreneurial orientation among entrepreneurs in Ekiti State, Nigeriaˮ,European Journal of Business and Management, 6(17),240-251.
Ahlin, B.,Drnovsek, M., &Hisrich, R.D. (2014).“Entrepreneurs’ creativity and firm innovation: the moderating role of entrepreneurial self-efficacyˮ,Small Bus Econ, 43(1),101–117.
Barakat, S., Boddington, M., &Vyakarnam, S. (2014).“Measuring entrepreneurial self-efficacy to understand the impact of creative activities for learning innovationˮ,The International Journal of Management Education, 12(3), 1-13.
Borghans, L., Duckworth, A.L., Heckman. J.J., &Weel, B. (2008). “The economics and psychology of personality traitsˮ,Journal of Human Resources, 43(4), 972-1059.
Brownson, C. D. (2014). “Entrepreneurship education: Nurturing creative innovations via active learningˮ,Management and Administrative Sciences Review,3(6), 839-844.
Brunello, G., & Schlotter, M. (2011). Non-cognitive skills and personality traits: Labour market relevance and their development in education and training systems. Institute for the Study of Labour, IZA Discussion Papers, IZA DP No.5743.. Available at: http://ftp.iza.org/dp5743.pdf.
Cunha, F., & Heckman, J. J. (2007).“The technology of skill formationˮ, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Papers, No. 2550. Available at: www.nber.org/papers/w12840.pdf.
Cunha, F., Heckman, J. J., &Lochner, L. (2005).“Interpreting the evidence on life cycle skill formationˮ, Discussion paper in economic, University College London, ISSN, 1350-6722. Available at:www.nber.org/papers/w11331.
Cunha, F., Heckman, J. J., &Schennach, S. (2010).“Estimating the technology of cognitive and non-cognitive skill formationˮ,Econometrica, 78(3), 883-931.
Gutman, L.M., &Schoon, I. (2013).“The impact of non-cognitive skills on outcomes for young people: Literature reviewˮ,Available at: https://v1.educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/Noncognitive_skills_literature_review_1.pdf.
Heckman, J. J. (2011). Effective child development strategies. The Pre-K Debates: Current Controversies and Issues, Paul H. Brookes Publishing Co., Baltimore.
Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour economics, 19(4), 451-464.
Huber, L. R., Sloof, R., &Praag, M. V. (2012). “The effect of early entrepreneurship education: Evidence from a randomized field experimentˮ, IZA Discussion Paper, No. 6512. Available at: http://ftp.iza.org/dp6512.pdf.
Huber, L. R., Sloof, R., &Praag, M. V. (2014).“The effect of early entrepreneurship education: Evidence from a randomized field experimentˮ,European Economic Review,72, 76-97.
Ibrahim, N. A., & Mas’ud, A. (2016). “Moderating role of entrepreneurial orientation on the relationship between entrepreneurial skills, environmental factors and entrepreneurial intention: A PLS approachˮ, Management Science Letters, 6(3), 225-236.
Kang, C., & Sam-Ho Lee, S.H. (2015).“Being knowledgeable or sociable? Different patterns of human capital development and evaluation in cognitive and non-cognitive skillsˮ,The Korean Economic Review, 1(31), 57-87.
Moberg, K. (2014). “Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary levelˮ,The International Journal of Management Education,12(3), 1-17.
Nordman, C.J., Sarr, L.R., & Sharma, S. (2015). “Cognitive, non-cognitive skills and gender wage gaps: Evidence from linked employer-employee data in Bangladeshˮ, Available at:
Pfeiffer, F., &Reub, K. (2007). “Age-dependent skill formation and returns to educationˮ, ZEW Discussion Papers, No. 07-015.Available at: http:// ftp.iza.org/dp2882.pdf.
Rosen, J.A., Glennie, E.J., Dalton, B.W., Lennon, J.M., &Bozick, R.N. (2010). “Noncognitive skills in the classroom: New perspectives on educational researchˮ,Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512833.pdf.
Shinnar, R. S., Hsu, D. K., & Powell, B. C. (2014). “Self-efficacy, entrepreneurial intentions, and gender: Assessing the impact of entrepreneurship education longitudinallyˮ,The International Journal of Management Education, 12(3), 1-10.
Wardaszko, M., Wittenzellner, H., Holzmann, P., & Winniczuk, A. (2016). “Influencing attitudes towards entrepreneurship with digital game-based educational experience in secondary educationˮ, Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 43(1), 240-248.