تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در ترویج کارآفرینی و نیز مناسببودن دوران کودکی برای ایجاد نگرش عمیق دربارة کارآفرینی، باید برنامههای آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدفگذاری و اجرا شوند. یکی از روشهای آموزش کارآفرینی به کودکان مقطع ابتدایی، داستانسرایی است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان‌سرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان مقطع ابتدایی با استفاده از روش تحقیق کاربردی بهصورت کمی شبهآزمایشی در کل جامعة آماری دانش‌آموزان پایههای چهارم و پنجم ابتدایی دبستان دخترانة سلام منطقة 1 تهران (45 نفر آزمایشی و 40 نفر کنترل) انجام گرفت. میزان نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن قبل و پس از یک دورة آموزشی در هر دو گروه آزمایشی و کنترل سنجش شد. براساس نتایج، آموزش کارآفرینی با روش داستان‌سرایی در زمینة کارآفرینی موجب تقویت نگرش کارآفرینانة دانش‌آموزان و همچنین تقویت ابعاد آن شامل خلاقیت، میل به موفقیت، کنترل درونی و عزت نفس شده است. همچنین، داشتن خانوادة فعال در کسبوکار بر رابطة آموزش کارآفرینی به روش داستان‌سرایی در زمینة کارآفرینی و نگرش کارآفرینانة دانش­آموزان مقطع ابتدایی تأثیر داشته است. این یافتهها به تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی در دبستان کمک میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of entrepreneurship education by storytelling on Entrepreneurial Attitude of Primary School students

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Samira Ghoddosi 2
  • Afsaneh Bagheri 3
1 Associate professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Master student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Assistant professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurship education is very important in promoting entrepreneurship and childhood is the best period to create deep entrepreneurial attitude. Therefore, educational programs in primary school must be planned towards creating awareness and improving entrepreneurial attitude. Storytelling is one of the entrepreneurship education methods in primary school. In this study we aim to verify the effect of entrepreneurship education by storytelling on entrepreneurial attitude improvement in primary school students by a quasi-experimental research design. The Teacher-researcher implemented instructional program by storytelling method in experimental group. Participants are 85 students (45 experimental group, 40 control group) in Salam Fereshtegan Yasin School in Tehran. The results point out that entrepreneurship education by storytelling improves entrepreneurial attitude as well as its dimensions including creativity, need for achievement, internal locus of control, and self-esteem in students. Also the family involving in business moderates the relationship between entrepreneurship education by storytelling and students’ entrepreneurial attitude. These findings help to prepare and implement entrepreneurship education programs in primary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial attitude
  • Entrepreneurship education
  • storytelling
  • primary school
  • Quasi-experimental research design
اکبرپور، حسن و عالمه مهدویان (1394)، «بررسی شیوههای آموزش مبانی کارآفرینی و اقتصاد به دانش‌آموزان»، سومین همایش ملی مدرسه فردا.
باران اولادی، صادق، اعتمادی، احمد و ابوالفضل کرمی (1391)، «اثربخشی امیددرمانی بر انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر پایه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان»، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شمارة 48: 3- 9.
بهمنی، ندا (1392)، شناسایی محتوا و روش تدریس کارآفرینی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
پرسش، شهین، خالوعسکری، حسین و سمانه پیرمرادی (1394)، «اهمیت قصه و قصهگویی بر دانش‌آموزان»، اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامهریزی فرهنگی اجتماعی ایران.
جعفری مقدم، سعید و فخارزاده، آرزو (1389)، «توسعه نگرش کارآفرینانه در کتابهای درسی(مطالعه موردی: کتابهای فارسی دوره دبستان)»،  نشریه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 11: 31- 45.
دوان شولتز و سیدنی آلن شولتس (1392)، نظریههای شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر ویرایش، ویراست دهم، تهران.
رادبخش، ناهید، محمدیفر، محمدعلی و فرحناز کیان ارثی (1392)، «اثربخشی بازی و قصهگویی بر افزایش خلاقیت کودکان»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة دوم، شمارة 4: 177- 195.
رحماندوست، مصطفی (1381)، قصهگویی، اهمیت و راه و رسم آن، انتشارات رشد، تهران.
سبحانینژاد، مهدی و رضا همایی (1384)، «میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره راهنمایی کشور»، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال دوازدهم، شمارة 15: 1- 20.
شعبانی، نوشین (1380)، «تأثیر قصهگویی بر خلاقیت کودک»، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، دورة هفتم، شمارة 25: 86- 90.
صادق عمل نیک، مرتضی (1392)، «نقش خانواده در رشد و توسعه خلاقیت و کارآفرینی و حفظ محیط زیست»، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
صباغیان، حمید (1386)، «تأثیر قصه‌گویی بر میزان پرخاشگری کودکان دختر و پسر اول و دوم ابتدایی شهرستان مهریز»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
عابدی، احمد و سیدحمیدرضا عریضی سامانی (1382)، «تحلیل محتوای کتابهای درسی دورة ابتدایی بر حسب سازة انگیزة پیشرفت»، مجله نوآوری های آموزشی، سال دوم، شمارة 5: 29- 32.
عباسزاده، ندا و منیرالسادات صالح مجتهد (1394)، «اثربخشی قصهدرمانی بر عزت نفس دانش‌آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی»، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی.
محسنی، عادل، موسوی، سیدحسین و محمد جمالی (1392)، «نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان»، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، سال نوزدهم،  شمارة 3 (شمارة پیاپی 69): 63- 80.
نادری، نادر، امیری، صبا، دل­انگیزان، سهراب و حبیب جعفری (1394)، «الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفههای آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب‌و‌کار در هنرستان های کار دانش»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دورة دوم، شمارة 2: 17-34.
همتی، اسماعیل (1389)، تمرین خلاقیت، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران.
Arsalan, C., Dilmac, B. and Hamarta, E. (2009). “Coping With Stress and Triat Anxiety in Terms of Locus of Control: A Study with Turkish University Students”, Journal of Social Behavior and Personality, 37(6), 791-800.
Axelsson, K., & Hagglund, S., & Sandberg, A. (2015). “Entrepreneurial Learning in Education Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self”, Journal of Education and Training. 2(2), 40-58.
Chigunta, F. (2002). Youth Entrepreneurship: Meeting the Key Policy Challenges. Youth Employment Summit. 1-34.
Dakoumi, A.H. & Abdelwahed, Y. (2014). “Is Entrepreneurship for You? Effects of Storytelling on Entrepreneurial Intention”, Intenational Journal of Business and Management, 9(9), 176- 192
European Commission/EACEA/Eurydice, (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications office of the European Union.
Fayolle, A. and Gailly, B. (2015). “The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and Persistence”, Journal of Small Business Management, 53(1), 75-93
Fernandez, Todd M., Sliva Coutinho, Genisson, Wilson, Micheal D., Hoffmann, Stephen R. (2015). “Development of Entrepreneurial Attitudes Assessment Instrument for Freshman Students”, School of Engineering Education Graduate Student Series. 122nd ASEE Annual Conference & Exposition.
Gibb, A. (2006). “Entrepreneurship/enterprise education in school and colleges: Are we really building the onion or peeling it away?”, National Council for Graduate Entrepreneurship. Working paper, 039/2006, 1-34
Heilbrunn, S. (2010). “Advancing Entrepreneurship in An Elementary School: A Case Study”, International Education Studies, 3(2), 174- 184.
Hennessey, Beth Ann and Amabile, Teresa M. (1988). “Story-telling: A Method For Assessing Children's Creativity”, Journal of Creative Behavior, 22(4), 235-246.
Hussery, C. (2013). “The Importance Of Creativity In The Classroom”, edublog@serif.com.
Johansson, A. W. (2004), “Narrating the Entrepreneur”, International Small Business Journal, 22(3), 273-293.
Kozalinska, I. (2012). “Fundamental View of the Outcomes of Entrepreneurship Education”,Social Science Research Network (SSRN), No(90), 1-29.
Lope Pihie, Z.A., & Bagheri, A., (2010). “Entrepreneurial attitude and entrepreneurial efficacy of technical secondary school students”, Journal of Vocational Education and Training. 62(3),. 351-366.
Mccleland, C. David. (1961). “The achieving society, D. Van nostrane 32-Messina, M. 2005. Tools for personal growth. Handling fear of success. http://www.diratrible.com.
Miller, S., Pennycuff, L. (2008). “The Power of Story: Using Storytelling to Improve Litracy Learning”, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education. 1(1), 36-43.
Noel, J. Lindsay(2005). “Toward A Cultural Model of Indigenous Entrepreneurial Attitude”. Academy of Marketing Science Review. 20(5), 65-78.
Obisanya, J.F., Akinbami, C.A.O., and Fayomi, A.O. )2010(. “Entrepreneurship Education and Undergraduates’ Attitude to Self-Employment: a Case Study of Nigerian University”, IFE Psychologia, 18(2), 1-10.
Paco, A., Ferreira, J., Rodrigues, R., and Dinis, A. (2011). “Behaviours and entrepreneurial intention: Empirical findings about secondary students”, Journal of International Entrepreneurship, 9(1), 20-38.
Peter, B. (2010). “A short-term longitudinal study of children’s playground games in primary school: Implication’s for adjustment to school and social adjustment in the USA and the UK”, Social Development, 13(1), 107-123.
Pfeiffer, S., Oberman-Peterka, S. and Jeger, M. (2008). “Assessing entrepreneurship education programs in Croatia higher education area”, Erenet Profile, 3(3), 25-35.
Rabbior, G. (1990). Elements of a successful entrepreneurship/economic/education program. In Entrepreneurship Education: Current developments, future directions, ed. CA. Kent. New York: Quorum books.
Robinson, Peter B., Stimpson, David V., Huefner, Jonathan C., Hunt, H. Keith (1991). “An Attitude Approach to the Prediction of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice. 15(4), 13-31.
Rodrigues, R., M. Rposo, J. Ferreira, and A. Paco (2010). “Entrepreneurship education and the propensity for business creation: Testing a structural model”, International Joutnal of Entrepreneurship and Small Business, 9(1), 58-73.
Ruskovaara, E. Pihkala, T., Rytkola, T. and Seikkula-Leino, J. (2010). “Studying Teachers’ Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education”, Paper presented at the ESU Conference, Tartu.
Singer, S., Amoros, J.E. and Arreola, D.M. (2014). Global Entrepreneurship Monitor, Global report. Babson college, Wellesley, MA, Universidad del Desarrollo, Santiago, University Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur, Tecnologico de Monterrey, Monterrey, London Business School, London.
Szerb, L., and Imreh, S. (2007). “Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Attitudes of ungarian Students: An International Comparison”, 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking.Budapest, Hungary.
Tsz Ki, L. (2005). “Developing Creativity and Problem Solving ThroughStory Telling for Preschool Children”, Dissertation presented a part fulfillment of the requirements of the degree of Master of Education, the University of Hong Kong.