تاثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس های گردشگری مشارکت کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشکده کارآفرینی

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

دانش پیشین کارآفرین یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر فرایند تشخیص فرصت کارآفرینانه شناخته شده است. همچنین، صنعت گردشگری پتانسیل زیادی برای انجام‌دادن فعالیت‌های کارآفرینانه دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در میان کارآفرینان آژانس‌های گردشگری است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی– همبستگی است. به‌منظور گردآوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها، برای هریک از متغیرها از پرسشنامة استاندارد استفاده شد. داده‌های جامعة آماری شامل صاحبان 80 آژانس گردشگری در شهر شیراز می‌شود که در نمایشگاه سالانة گردشگری به‌عنوان کارآفرین مشارکت می‌کنند. 76 پرسشنامه به‌صورت تصادفی توزیع شد، از میان این تعداد پرسشنامة توزیع‌شده، 67 پرسشنامه تکمیل شد. سپس داده‌های پژوهش با نرم‌افزار PLS20 بر مبنای روش معادلات ساختاری تحلیل شد. براساس یافته‌های پژوهش، دو بعد دانش پیشین فناوری، بازار و مشتریان تأثیر بسزایی بر شناسایی فرصت دارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد افرادی که دانش بیشتری درمورد حوزة گردشگری دارند، امکان شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه برای آن‌ها بیشتر فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of prior knowledge on entrepreneurial opportunity recognition (the Case study of tourism agencies participating in tourism fairs in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Tayebe Nikraftar 1
  • Elahee Hosseini 2
1 Assistant Prof, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran
2 MSc, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In general, the entrepreneurial process is divided in two smaller process called "opportunity discovery" and "opportunity exploitation". The major focus of this research is the process of discovery. Prior knowledge of entrepreneurs was recognized as one of the main factors influencing opportunity recognition process. The tourism industry has great potential for entrepreneurial activity and those who are entering in this field have different levels of education and skill. The aim of this study is to identify the role of previous knowledge in the discovery of entrepreneurial opportunities. In order to evaluate the effect of previous knowledge to identify opportunities, four dimensions of prior knowledge identified based on literature review, then a conceptual model was developed and the assumptions were determined. The measures of and research and questions were determined based on literature review. The validity of its content was checked based on expert opinion.
Statistical data is collected from the entire community, including senior executives of 80 tourism agencies. 67 questionnaires were completed. The research results suggest that technology and market knowledge has a direct and significant impact on opportunity recognition. But market has no service knowledge has no effect on opportunity recognition. The results also showed a significant correlation between market knowledge and opportunity recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial opportunity
  • Prior knowledge
  • Tourism
محمدی الیاسی، قنبر، رکنی، ندا و طیبی، سیدکمیل (1390)، «نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی»، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 11: 7- 26.
مطرانلویی، پریسا. (1394)، «مروری بر وضعیت صنعت گردشگری و نقش بخش خصوصی»، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی.
Ardichvili, A, Cardozo, R & Ray, S. (2003). A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identificationand Development. Journal of Business Venturing, 18(1):105-112
 Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity: A Componential Conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 357–376.
Bandura, A. (1978). Social Learning Theory of Aggression. Journal of Communication, 28(3), 12-29
Chung,K.C. (2004),Entrepreneurial Opportunity Identification Through of Bisociative Mode of Thinking,Unpublished doctoral Dissertation, university of Hong kong.
Christensen, P. S. & Peterson, R. (1990) Opportunity Identification: Mapping the Sources of New Venture Ideas, in 10th Annual Babson Entrepreneurship Research Conference, Aarhus University Institute of Management, Denmark.
Corbett, A.C. (2007), Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities, Journal of Business Venturing, 22(1): 97-111.
Davidson, P., & Heunig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. J. Bus. Ventur., 18(3): 310-331.
Dimov, D. (2007). Beyond single-person, single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice:31(5), 713–731
Fiet,J.O. (2007). The systematic For Entrepreneurial Discoveries. Westport: Quorum Books.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1):39-50.
Gaglio, C. M., & Katz, J. (2001). The psychological basis of opportunity
identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2): 95–111.
Kelley, D., Singer, S. & Herrington, M. (2016). Global Entrepreneurship Monitor: 2015/16 Global Report, Wellesley, MA: Babson College.
Khilstrom, R. and Laffont, J. (1979). A general equilibrium entrepreneurial theory of firm formation based on risk aversion. Journal of Political Economy, 87(4), 719-748.
Lee, J. H. & Venkataraman, S. (2006). Aspiration, market offerings and the pursuit of entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 21(1): 97-118.
Marvel, M. (2006).Knowledge –Based view of the venture creation process. Unpublished dissertation doctoral, university of Illinois.
Marvel, M. R. & Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs’ human capital and its effects on innovation radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice: 31(6), 807- 828.
Mullins, J. W.& D. Forlani (2005). Missing the boat or sinking the boat: A study of new venture decision making. Journal of Business Venturing 20(1): 47-69.
Ozgen, E (2003). Entrepreneurial Opportunity Recognition: Information flow, social, and cognitive perspectives. Unpublished doctoral Dissertation, university of New-York, USA.
Ozgen,E& Baron,.R.A (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2): 174–192.
Renko, M. (2008), “The role of market knowledge in recognizing and exploiting entrepreneurial opportunities in technology intensive firms”, Florida International University, FIU Electronic Theses and Dissertations, paper 38, available at: http://digitalcommons.fiu.edu.
Roberts, E. (1991). Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond. Oxford University Press, New York.

Shane(2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual opportunity Nexus. Publisher: Edward Elgar.

Shane, S (2000). "Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities", Organization Science, 11(4), 448–469.
Shepherd, D. A., & DeTienne, D.R. (2005). The Impact of Prior Knowledge and Financial Reward on the Identification of Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(1), 91–112.
Smith B. R., Matthews C. H. & Schenkel M. T. (2009). Differences in Entrepreneurial Opportunities: The Role of Tacitness and Codification in Opportunity Identification. Journal of Small Business Management,47(1): 38-57.
Song, H. (2011). Tourism Supply Chain Management. Routledge, London& New York.
Tang, J., Kacmar, M. & Busenitz, L. (2012). Alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1): 77-94.
Tenenhaus, M.; Vinizi, V, E. Cgatelin, Y. M.; Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics and Data Analysis, 48 (1): 159-205.
Tumasjan, A., & Braun, R. (2012). In the eye of the beholder: How regulatory focus and self-efficacy interact in influencing opportunity recognition. Journal of Business Venturing, 27(6): 622–636.
Venkataraman S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research.Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth.
Von Hippel, W. (2007). Aging, Executive Functioning, and Social Control William.Association for Psychological Science, 16(5): 240-244.
Wickham, P. A. (2001). Strategic Entrepreneurship (Second ed.). Essex: Pearsons Education, UK.