شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی گروه کارآفرینی - دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی رازی کرمانشاه

3 دانشیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل و موانع توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی صورت گرفته است که به‌لحاظ هدف توسعه‌ای- کاربردی بوده و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. در این راستا، برای گردآوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعة مورد مطالعة پژوهش شامل مصاحبه‌های ضبط‌شده با کارآفرینان مدعو در برنامة هفتگی تلویزیونی پایش در سال 1394 است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 21 مصاحبه گزینش و بررسی شده است. فرایند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانة سودمندی اطلاعات قابل‌دسترس ادامه یافت. پس از پالایش کدهای اولیه (تلفیق کدهای همپوشان و مصداقی)، سه دسته عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان شناسایی شدند: 1. عوامل زمینه‌ای (الگوی نقش، تجربة قبلی و ویژگی‌های فردی)؛ 2. عوامل بازدارنده (عامل تأمین مالی، عامل فرهنگی- اجتماعی و قانونی)؛ 3. عوامل توانمندساز (شناسایی و تشخیص مناسب فرصت‌ها، دسترسی به شبکة اجتماعی، داشتن دانش و مهارت تخصصی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors of Entrepreneurship Development from the perspective of Iranian entrepreneurs (Case Study: Lived experiences of entrepreneurs invited to Payesh TV program)

نویسندگان [English]

  • shiva moradi 1
  • Bizhan Rezaee 2
  • Abdolhamid Papzan 3
1 PhD. Student of Entrepreneurship, University of Razi, Kermanshah
2 Assistante Professor Department of Agricultural Extension & Education, Agricultural College, Razi University, Kermanshah
3 Associate Professor Department of Agricultural Extension & Education, Agricultural College, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

This qualitative study was conducted to identify the factors and barriers of entrepreneurship development from the perspective of Iranian entrepreneurs. In terms of purpose, this study is applied- developmental and it is performed via descriptive phenomenological method. Qualitative content analysis was used to collect the data. The study population comprised of recorded interviews with the entrepreneurs invited to the Payesh TV program –a combined economic program produced and broadcast on Channel 1, IRIB- during 2015. A total number of 21 interviews were selected purposefully and analyzed by qualitative phenomenological research. Data collection process was continued until theoretical data saturation was reached and efficacy threshold of accessibility was obtained. The results of study showed three classes of factors identified from the perspective of the entrepreneurs, including: 1-background factors (role model, prior experience, and individual characteristics), 2- inhibiting factors (financing, socio-cultural, and legal factors) and, 3- empowering factors (opportunity identification and recognition, knowledge and expertise, and access to social networks).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Lived Experience
  • Iranian Entrepreneurs
احمدپور داریانی، محمود، داوری، علی و قاسم رمضانپور نرگسی (1389)، «محیط مساعد کسب‌وکار، پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره هفدهم، شماره 61: 89-65.
ادیب، یوسف و فاطمه مردان اربط (1393)، «پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیده کارآفرینی:‌ یک مطالعه کیفی»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 447- 465.
ارلوک، جیمز (1380)، پیش به سوی کارآفرینی، ترجمة میترا تیموری، نشر آموزه، تهران.
رستمی، فرحناز، گراوندی، شهپر و کیومرث زرافشانی (1390)، «پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب‌وکار»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة چهارم، شمارة 14: 87- 105.
رضوی، سیدمصطفی، فلاح حقیقی، نگین، رضوانفر، احمد و خلیل کلانتری (1391)، «تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان»، مدیریت دولتی، دورة چهارم، شمارة 10: 59- 78.
مرادی پردنجانی، مرادالله و ستار صادقی (1393)، «پدیدارشناسی؛ رویکردی فلسفی، تفسیری و روش‌شناختی به مطالعات کارآفرینی»، دو فصلنامه مطالعات روش‌شناسی دینی، سال اول، شمارة 2: 62- 72.
ACS, Z. J., Szerb, L. & Autio, E. (2015). Globalentrepreneurshipanddevelopmentindex, Edward Elgar, Cheltenham, UK /Northampton,MA, US, 4(10): 12-28.
Bann, C. L. (2007). Entrepreneuriallives: Aphenomenologicalstudyofthelivedexperienceoftheentrepreneur, includingtheinfluenceofvalues, beliefs, attitudes, andleadershipintheentrepreneurialjourney, Ph.D Thesis, Capella Univercity, It’s Available at
     http://gradworks.umi.com/3244893.
Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A. & Van De Bunt, G. G. (2010). “How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry”, Journal of Business Venturing, 25(3): 245- 260.
Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M. & Verheul, I. (2012). “Entrepreneurship and role models”, Journal of Economic Psychology, 33(2): 410- 424.
Dunkelberg, W. C. & Cooper, A. C. (1982). “Entrepreneurial typologies, frontiers of entrepreneurship research”, International Small Business Journal. 64-53: (1)14.
Dvir, D., Sadeh, A. & Malach-Pines, A. (2010). “The fit between entrepreneur’s personalities and the profile of the ventures they manage and business success: An exploratory study”,  The Journal of High Technology Management Research, 21(1): 43- 51.
Gartner, W. B. (2007). “Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in theory development”, EntrepreneurshipTheoryandPractice, 25(4): 27– 39.
Global Entrpreneurship Monitor, (2008). Global Report, GEM Global Report, Entrepreneurship Monitor. Retrieved from GEM Consortium: It’s Available at http://www.gemconsortium.org/report.
Global Entrepreneurship Monitor Report, (2014). GEM Global Report, Entrepreneurship Monitor. Retrieved from GEM Consortium, It’s Available at http://www.gemconsortium.org/report.
Gimeno, J., Folta, T. B., Cooper, A. C. & Woo, C. Y. (1997). “Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underper forming firms”, Administrative science quarterly, 7(3): 750- 783.
Hemme, F., Morais, D. G., Bowers, M. T. & Todd, J. S. (2016). “Extending sport-based entrepreneurship theory through phenomenological inquiry”, Sport Management Review, 11(4): 45- 54.
Howorth, C., Tempest, S. & Coupland, C. (2005). “Rethinking entrepreneurship methodology and definitions of the entrepreneur”, Journal of small Business and Enterprise development, 12(1): 24- 40.
Huang, M. A. C., Camacho Jr, J. D., Depositario, D. P. T. & Bello, A. L. (2016). “Factors Affecting Entrepreneurship Decision in Los Banos, Laguna, Philippines”, Journal of Economics, Management and Agricultural Development, 2(1):14- 29.
Janssen-Selvadurai, C. H. (2010). On becoming: The lived learning experiences of female entrepreneurs, USA, New York University.
Kelley, D. J., Singer, S. & Herrington, M. (2015- 2016). Globalentrepreneurshipmonitor  globalreport, Global Entrepreneurship Research Association, London Business School:1- 89.
Lechner, C., Kirschenhofer, F. & Dowling, M. (2016). “The influence of social capital on opportunity emergence and exploitation: A comparison of portfolio and serial entrepreneurs”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1): 28- 40.
Liñán, F. & Chen, Y. W. (2009). “Development & cross‐cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intention”, Entrepreneurship theory and practice, 33(3): 593- 617.
Mizanoor Rahman Howlader, Mohammad, (2008). “Factors influencing entrepreneurship development in Barisal metropolitan city: Problems and Perspect”, It’s Available at: https://www.scribd.com/doc/14300797
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods, Sage Publications, Thousand Oaks, Berkeley, California.
Nair, K. R. G. & Pandey, A. (2006). “Characteristics of entrepreneurs: An empirical analysis”, Journal of Entrepreneurship, 15(1): 47- 61.
Neergaard, H. & Ulhoi, J. P. (Eds.), (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Osemeke, M. (2012). “Entrepreneurial development and interventionist agencies in Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, 3(8): 14- 25.
Phillips, B. (1991). Entrepreneurship: InterpretationofAutobiographies, Ph.D Thesis, The University of Arizona, It’s Available at http://arizona.openrepository.com/
Polkinghorne, D. E. (1989). Phenomenological research methods, In: Existential-phenomenological perspectives in psychology, Plenum Press, New York.
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
Racine, W. P. (2009). Aqualitativestudyofmotivationsandlivedexperiences: NewventurecreationofenvironmentalentrepreneursinOhio, Ph.D Thesis, Capella University, It’s Available at http://gradworks.umi.com/3359029.
Reaves, B. B. (2008). Entrepreneurialsuccess: Aphenomenologicalstudy of thecharacteristics ofsuccessfulfemaleentrepreneurs, Ph.D Thesis, University of Phoenix, It’s Available at
     http://pqdtopen.proquest.com/3338362.
Ronstadt, R. (1988). “The corridor principle”, Journal of Enterprising Culture, 3(5): 31– 40.
Schumpeter, J. A. (1965). Economic theory and entrepreneurial history, In Aitken, H. G. (Ed.), Explorations in Enterprise, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus, Edward Elgar Publishing.
Van Manen, M. (1990). Researching lived experiences, State University of New York Press, Albany.
Zahra, S. & Sapienza, H. (2006). “Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda”, Journal of Management Studies, 43(4): 917- 955.