تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد -دانشگاه مفید قم

4 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

مکتب اتریش با انتشار اولین کتاب منگر در سال 1871 بنیان نهاده شد. عوامل گوناگونی از جمله مهاجرت اندیشمندان اتریشی به خارج از اتریش و تأکید بر مکانیسم بازار در مقابل ایدة خروج از بحران از سوی کینز موجب افول مکتب اتریش در دهة 1930 شد، اما عوامل دیگری به‌ویژه همان ‌تأکید بر مکانیسم بازار و پایبندی به آن سبب احیای مجدد آن از دهة 1970 به بعد شد. در این پژوهش، کلیات مکتب اتریش با استفاده از تحلیل کیفی اسناد کتابخانه‌ای بررسی شده و سپس با مکتب نئوکلاسیک مقایسه شده است. درنتیجه، مکتب اتریش کلیتی یکپارچه به‌شمار نمی‌رود، اما اعضای این مکتب بر اصولی مانند فردگرایی روش‌شناختی، ذهن‌گرایی ‌روش‌شناختی، نهایی‌گرایی، ساختار زمانی مصرف و تولید و نظریة ارزش تأکید دارند و انسجام نظری این مکتب به همین موضوع برمی‌گردد. شایان توجه است، درحالی‌که اندیشمندان فعال در علم اقتصاد متعارف (به‌ویژه نئوکلاسیک‌ها) در غفلت از دستاوردهای حاصل از مطالعات بین‌رشته‌ای از جمله علوم ‌شناختی، به بازتولید نظریه‌های ایستا خو گرفته‌اند، اندیشمندان مکتب اتریش در تولید و استفاده از این دستاوردها و به‌کارگیری پویایی‌های برآمده از آن‌ها در نظریه‌پردازی پیشگام‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Austrian school: Its emergence and evolution

نویسندگان [English]

  • sima khodabandehloo 1
  • mahmood motavaseli 2
  • ali nikoonesbati 3
  • ali rostamiaan 4
1 MA. Of Economic Development and Planning- Tehran university
2 Professor of economic faculty-Tehran university
3 MA. Of Economic - Mofid university
4 PhD student of entrepreneurship-Tehran university
چکیده [English]

With the publication of the first book by Menger, the Austrian school was established in 1871. While different factors such as migration of the Austrian scholars to foreign countries and focus on market mechanisms against the ideas of down drift from crisis led to the decline of this school in 1930s, it reemerged in 1970s due to the same factors, too. The purposes in this research– by using library documents- are reflection on the general of, Austrian school and also comparing it with neoclassical school. As a result, the Austrian school is not regarded to be a total integration, but some principles such as methodological individualism, methodological mentalism, finalism ,time structure of consumption and production and value theory are concentrated in this school and theoretical cohesion of the school comes from this point. While key scholars of conventional economics (especially neoclassic) were accustomed to reproducing static theories ,neglecting the outcomes of interdisciplinary studies such as cognitive studies, the Austrian school thinkers became pioneers of using these ideas  in practice 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austrian school
  • The basic principles
  • Comparing with neoclassical school
  • Cognitive sciences
استرنبرگ، رابرت (1387)، روان‌شناسی شناختی، ویرایش چهارم، ترجمة کمال خرازی و الهه حجازی، انتشارات سمت و پژوهشکده علوم شناختی.
برو، رابرت، جی (1384)، هیچ‌چیز مقدس نیست: عقاید اقتصادی در هزاره جدید، ترجمة شهرزاد خوانساری، انتشارات پایگان.
بلاگ، مارک (1375)، اقتصاددانان بزرگ جهان، ترجمة حسن گلریز، نشر نی، تهران.
تفضلی، فریدون (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی، از افلاطون تا دوره معاصر، چاپ دوم، نشر نی.
چاونس، برنارد (1390)، اقتصاد نهادی، ترجمة محمود متوسلی، علی نیکونسبتی، زهرا فرضی‌زاده میاندهی، انتشارات دانشگاه تهران.
دادگر، یدالله (1383)، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه مفید، قم.
گیلیس، دانالد (1381)، فلسفه علم در قرن بیستم، ترجمة حسن میانداری، انتشارات سمت.
متوسلی، محمود (1394). نگاهی معرفت شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعه اقتصادی. توسعه کارآفرینی، 8(3)، 413-431.
متوسلی، محمود (1395). پیش درآمدی بر فرایند خلق بی بدیل (ناولتی) در توسعه اقتصادی و کارآفرینی. توسعه کارآفرینی.
وان، کرن آی، (1385)، علم اقتصاد اتریشی، ترجمة غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی، تهران.
هوئرتا دسوتو، خئسوس (1394). اقتصاد مکتب اتریش؛ نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه. ترجمه محمود متوسلی و مهرزداد سعیدی کیا. تهران: نشر چشمه.
Baumol, W. J., Litan, R. E., Schramm, C. J. & Strom, R. J. (2011). Innovative entrepreneurship and policy: Toward initiation preservation of growth, Chapter 1, In: The Economics of Small Businesses, An International Perspective, In Calcagnini, G. & Favaretto, I. (Eds), Springer- Verlag Berlin -Heidelberg: 3 – 23.
Bechtel, W., Abrahamsen, A. & Graham, G. (1999). The life of cognitive science, In Blackwell Companionto Cognitivescience, Blackwell.
Boehm, S. & Caldwell, B. (1992). Austrian Economics: Tension And New Direction, springer science + business media, llc: 215- 236.
Boettke, P. & Leeson, P. (2002). The Austrian School of Economics: 1950- 2000, In Biddle, J. & Samuels, W. (Eds), Blackwell, Companion to the History of Economic Thought, Blackwell Publication.
Butler, E. (2010). Austrian Economics Primer, mises institute.
Calldwell, B. (2004). Some reflection on F.A Hayek`s the sensory order, Journal of Bioeconomic, No(6): 239- 254.
Camerer, C. F. (2012). Behavioral Economics, in Behavioral Economics: A New Horizon, In Krishna Kishore Puranam, Ravi Kumar Jainb,  edited by Kishore Puranam,Krishna & Kumar Jainb, ravi, The Icfai University Press: 35- 79.
De Soto, J. (2008).The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity, Editorial Síntesis: 2- 3.
Rodriguez Garcia-Brazales, Angel (2002). “Austrian Economics as a Progressive Paradigm:Explaining More Complex Economic Phenomena”,The Review of Austrian Economics, 15(4): 335– 357.
Giersch, H. (1984). “The American economic review”, Papers and Proceedings of the 96th Annual Meeting of the American Economic Association, 74(2): 103- 109.
Hayek, F. A. (1952). The counter-revolution of science, Indianapolis: Liberty Press: 44- 53.
Holcombe, R. G. (1999). Introduction: The Austrian School Past and Present, In 15 Great Austrian Economists, In Holcombe, R. G. Ludwig Von Mises Institute.
Kirzner, I. M. (1992). The Austrian School of Economics, The Meaning of Market Process, Essays in the Development of Modern Austrian Economics, Routledge.
Kirzner, I. M. (2008). Austrian economics, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, In Durlauf, Steven N & Blume, Lawrence E (Eds), Palgrave Macmillan, Vol 1: 313- 318.
klein, P. G. (2008). “The Mundane Economics of the Austrian School”, Working Paper Mises Institute, vol 11, No.3.
Lamberts, K. (2005). Mathematical modeling of cognition, In: Handbook of Cognition, In lambert, koen & goldstone, robert j (Eds), Sage Publications.
Machlup, F. (1982). Austrian Economics, Encyclopedia of Economics, McGraw-Hill, New York.
Meier, G. M. (2005). Biography of a subject: An evolution of development economics, Oxford University Press.
Menger, C. (2004). Principle of Economics, Translated by: Dingwall, james & Hoselitz. Bert.F, Ludwing Von Mises Institute.
Pierce, W. D. (2000). Behaviorism, In: Encyclopedia of Sociology, 2nd Edition, In Borgatta, Edgar F & Montgomery, Rhonda J .V, Macmillan Reference.
Schumpeter, J. A. (1981). History of Economic Analysis, Rutledge.
Steele, G. R. (2002). Hayek’s Sensory Order, Theory & Psychology, Sage Publications, Vol .12, Issue:3, pp: 387- 409.
Thagard, P. (2007). Introduction to the Philosophy of psychologyand Cognitive Science, In: Handbook of the Philosophy of Science, Philosophy of Psychology and Cognitive Science, Elsevler.
Kirzner, I. M. (1973) Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago.
Rothbard, M. N. (1962). Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles. Scholars Edition, Auburn, Ala.
Hayek, F. A, (1948) Individualism and Economic Order, University of Chicago Press.
Mises, L. V. (1949)). Human Action: A Treatise on Economics, Mises Institute.
Lachmann, L. M. (1956). Capital and Its Structure, London: G. Bell & Sons.