شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل Tدانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ذهنیت‌ها و عقاید کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به‌صورت آمیخته– اکتشافی و با استفاده از روش کیو انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش هشت نفر از کارآفرینان برتر شهر سمنان بودند که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع‌آوری شد و پس از ارزیابی و جمع‌بندی فضای گفتمان، از میان 96 عبارت کیو، درنهایت 43 عبارت به‌عنوان نمونه عبارات کیو، پس از نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات حاصل از مرتب‌سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد. تحلیل توزیع نشان داد می‌توان دو الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‌کنندگان تحقیق درمورد بازاریابی کارآفرینانه شناسایی کرد که درمجموع 491/67 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این دو الگوی ذهنی به‌ترتیب «قابلیت‌های بازاریابی» و «ارتباطات» نام‌گذاری شدند. اهمیت و اولویت‌بندی عوامل شناسایی‌شده براساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و درنهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد تا در موفقیت شرکت‌های کارآفرین مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and categorizing the mentality of entrepreneurs to entrepreneurial marketing by using Q-methodology

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki Minbashrazgah 1
  • Vahid Sharafi 2
1 Faculty Member of Semnan University
2 semnan
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and categorize the mentality of entrepreneurs towards entrepreneurial marketing. Q-methodology has been applied as a mixed method in this study. The participants (n=8) were top entrepreneurs of Semnan who were familiar with the topic. Given the appraisal and summarization of concourse, 96 short statements were selected as Q-phrases, and after a survey of experts, 43 Q-samples were chosen. Afterwards, the information was analyzed using factor analysis. Distribution analysis showed that 2 distinct subjective perspectives in entrepreneurial marketing in small & medium sized enterprises were identified by participants which explained 67.491 percent of total variance. These 2 subjective perspectives were called as "Marketing Capabilities" and "Communications". The importance and priority of the identified factors were determined based on subjective perspectives. Finally, guidelines for the use of these factors have been suggested to be effective in entrepreneurial companies' success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • Entrepreneurs
  • Entrepreneurial Marketing
  • Maring cbilitie
  • Q-methodology
خوشگویان فرد، علیرضا (1386)، روش‌شناسی کیو، انتشارات مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، تهران.
رضوانی، مهران، خدادادحسینی، حمید، آذر، عادل و پرویز احمدی (1388)، «مفهوم‌پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی»، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شمارة 5: 31- 53.
زرین جوی الوار، سهیلا و احسان عباسپور (1391)، «نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه»، فصلنامه زن و فرهنگ، سال سوم، شمارة 12: 81- 92.
سید امیری، نادر و طناز مشایخی (1393)، بازاریابی کارآفرینانه (درآمدی بر بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط)، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
طغرایی، محمدتقی و مهران رضوانی (1391)، «نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک»، تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شمارة 3: 87- 106.
قرائی‌پور، رضا و هلیا داروغه (1394)، «تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط»، همایش ملی پژوهش‌های علوم مدیریت، تهران، گروه پژوهشی بوعلی. http://www.civilica.com/Paper-IRMCONF01-IRMCONF01_089.html
بردبار کوچصفهانی، آرش و سهیل خانی رودآبادی (1391)، «فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه و افزایش سهم فروش»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، http://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01-KNOWLEDGEBASE01_176.html
مهذبی، مهدی، عابدی، فاطمه و مهران جهانی (1393)، «بازاریابی کارآفرینانه»، دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، http://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01-KNOWLEDGEBASE01_176.html
Anabel, F. Joaquı, A.(2015). Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation,. International Business Review 24 (2):148–156.
Bäckbro, J. & Nyström, H. (2006). Entrepreneurial marketing: Innovative valuecreation, MA Thesis, JÖNKÖPING International Business School.
 Beverland, M. B. & Lockshin, L. S. (2006). Crafting a niche in a crowded market: the case of Palliser Estate Wines of Martinborough (New Zealand), In Weinstein, A. & Dalgic, T. (Eds), Handbook of Niche Marketing, Principles and Practice, Routledge, London, 13(4): 159- 90.  
Blake, D. David, W. Adam, R.(2015). Entrepreneurial inception: The role of imprinting in entrepreneurial action, Journal of Business Venturing 30(1): 11–28.
Blankson, C. & Stokes, D. (2007).“Marketing practices in the UK small business sector”, Marketing Intelligence and Planning Journal, 20(1): 49–61.
Carson,D. and Coviello,N.,(1997). “The Marketing/Entrepreneurship Interface: A Distinct Paradigm  for  Research  and  Education”, University  of  Illinois  at  Chicago, journal of Management Decision,12(2) 59–67.
Collinson, E. (2002). “Editorial: The Marketing/ Entrepreneurship Interface”, Journal of Marketing Management,18(4): 337- 340.
Gillian, S. Jay, W. Peter L.(2012)” Advancing entrepreneurial Marketing Evidence from born global firms”, European Journal of Marketing, 46(3/4): 542-561.
Gilmore, A. (2010). “Reflections on methodologies for research at the marketing/entrepreneurship interface”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 12(1): 11- 20.
Gruber, M. (2004). “Marketing in new ventures: theory and empirical evidence”, Schmalenbach Business Review: ZFBF, 56(2): 164- 199.
Hacioglua, S. Erenb, M. Sule, E. Celikkand, a.(2013)”The effect of  entrepreneurial Marketing on firms innovative performance in Turkish SME,s.”, Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of The 8th International Strategic Management Conference.
Hills, G. E., Hultman, C. M. & Miles, M. P. (2008). “The evolution and development of entrepreneurial marketing”, Journal of Small Business Management, 46(1): 99- 112.
Hills, J. & Wright, L. T. (2000). “Defining the scope of entrepreneurial marketing: a qualitative approach”, Journal of Enterprising Culture, 8(1):23- 46.
Jones, R. Rowley, J. (2011),”Entrepreneurial marketing in small businesses”. International Small Business Journal 29(1): 25-36.
Martine, M. (2009). “The entrepreneurial marketing mix”, Qualitative Market Research: International Journal, 12(4): 391- 403.
Miller, D. (1983). “The correlates of entrepreneurship in three types of firms”, Management Science, 29(7): 770- 791.
Ming, C. Yu, C. Ya, Lo.(2015). Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs,. Journal of Business Research, 68(2):906–910.
Morris, M. H., Schindehutte, M. & LaForge, R. W. (2002). “Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives”, Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4): 1- 19.
Moriarty, J., Jones, R., Rowley, J. & Kupiec, T. (2008). “Marketing in Small Hotels:a Qualitative Study”, Marketing Intelligence & Planning, 26(3): 293- 315.
Shaw, E. (2004). “Small firm networking: an insight into contents and motivating factors”, International Small Business Journal, 24(1): 5- 29.
Sole, M. (2013).“Entrepreneurial marketing:conceptual exploration and link to performance”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 15(1): 23- 38.
Sussie, C. M. (2011). “Entrepreneurial marketing: a strategy for the twenty-first century?”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2): 110- 119.
Thomas, L. Painbe, S. Barton, H.(2011), “Entrepreneurial marketing within the French wine industry.”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,19(2): .238-260.
Wallnöfer, M. Hacklin, F.(2012),” The business model in entrepreneurial marketing: A communication perspective on business angels' opportunity interpretation.”, Journal of Industrial Marketing Management,42(1): 755–764.