پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای کسب‌وکارهای نانو و بایو فناوری)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 داشجوی دکترای کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات کسب و کاری خود از راه ‌های ابتکاری تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. یکی از مهم ‌ترین راه‌ های ابتکاری تصمیم‌گیری کارآفرینان راه ابتکاری احساس است که اهمیت فراوانی در تصمیمات آن‌ها دارد. همچنین، رفتار بازاریابی کارآفرینانه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان است که تحت تأثیر ذهنیت، تصمیم‌گیری و نیز تفکر کارآفرینانه قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه انجام ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان نوپای دانش‌بنیان استان تهران تشکیل می‌دهند. روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی اکتشافی بوده و داده‌های پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل ‌شده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر که حاصل تحلیل داده‌ های حاصل از مصاحبه با ۲۰ کارآفرین است، افزایش سرعت در تصمیم‌گیری، افزایش میل به ریسک‌پذیری، بقا در بازار و نیز افزایش گرایش به نوآوری از مهم‌ترین پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Positive Consequences of Affect Heuristic in Entrepreneurial Marketing Behaviour (Case Study: Nascent Nano and Bio-Entrepreneurs)

نویسندگان [English]

  • pouria nouri 1
  • Narges Imanipour 2
  • Mohammad reza Zali 2
1 Phd Candidate of entrepreneurship Faculty of Entrepreneurship
2 Associate Professor وFaculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurs use decision heuristics in lots of their business-related decisions. One of the most important heuristics is affect heuristic which is of paramount importance in entrepreneurs’ decision making. Also, entrepreneurial marketing behavior is one of the most important entrepreneurial characteristics which is influenced by entrepreneurial mindset, decision making and thought. The paper’s main goal is to identify main the positive consequences of affect heuristic in entrepreneurs’ marketing behavior. According to our results which are based on qualitative content analysis and careful coding of the data gathered from interviewing 20 Iranian nascent techno-entrepreneurs stationed in Tehran province, increase in the tempo of decision making, increase in risk-taking propensity, surviving and remaining in the market, and increase in the propensity to innovation are the main positive consequences of affect heuristic in entrepreneurial marketing behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • Affect heuristic
  • Entrepreneurial marketing behavior
  • Tehran Province
عنبرانی، صالح و فرشته یزدانی فضل‌آبادی (۱۳۹۴)، «چندگانگی احساسات: چارچوبی از نقش احساسات در تصمیم‌گیری»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان.
مبارکی، محمدحسن، رضائیان، علی، مهرابی، روزا و امیر کلابی (۱۳۹۱)، «مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی»، نشریة توسعه کارآفرینی،سال چهارم، شمارة 15: ۷- ۲۴.
نوری، پوریا، احمدی کافشانی، عبدالله و نرگس ایمانی‌پور (۱۳۹۴)، «شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش ‌از اندازه در کارآفرینان ایرانی»، نشریة توسعه کارآفرینی،دورة هشتم، شمارة 1: ۱۰۱- ۱۱۷.
Alvarez, S. A. & Busenitz, L. W. (2001). “The entrepreneurship of resource-based theory”, Journal of Management, 27(6): 755– 775.
Ariely, D. (2008). Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions, HarperCollins, New York, NY.
Baron, R. A. (1998). “Cognitive mechanism in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people”, Journal of Business Venturing,13(4): 275- 294.
Baron, R. A. (2008). “The role of affect in the entrepreneurial process”, Academy of Management Review,33(2): 328– 340.
Baron, R. A., Hmieleski, K. M. & Henry, R. A. (2012). “Entrepreneurs’ dispositional positive affect:The potential benefits– and potential costs – of being up ”, Journal of Business Venturing,27(3): 310- 324.
Bryant, P. (2007). “Self-regulation and decision heuristics in entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation”, Management Decision,45(4): 732 -748.
Busenitz, L. W, & Barney, J. B. (1997). “Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision–making”, Journal of Business Venturing, 12(1): 9- 30.
Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J. & Drnovsek, M. (2009). “The nature and experience of entrepreneurialpassion”, Academy of Management Review, 34(3): 511– 532.
Cardon, M. S., Foo, M. D., Shepherd, D. & Wiklund, J. (2012). “Exploring the heart: entrepreneurialemotion is a hot topic”, Entrepreneurship Theory and Practice, 36(1): 1- 10.
Cossette, P. (2014). “Heuristics and cognitive biases in entrepreneurs:
A review of the research”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 27(5): 471- 496, It’s Available at: DOI: 10.1080/08276331.2015.1105732.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating, Quantitative and Qualitative Research, 2nd  Edition, CA: Sage Publications.
Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, 3rd   Edition, Merrill Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Cursue, P. & Vermeulen, P.)2008(. Entrepreneurial strategic decision making: A cognitive approach, Elsevier.
Davidsson, P. (2006). “Nascent entrepreneurship: empirical studies and
developments”, Foundations and Trends in Entrepreneurship,2(1): 1- 76.
Finucane, M. L., Alhakami, A., Slovic, P. & Johnson, S. M. (2000). “The Affect Heuristic in Judgment of Risks and Benefits”, Journal of Behavioral Decision Making, 13(1): 1– 17.
Foo, M. D., Uy, M. A. & Baron, R. A. (2009). “How do feelings influence effort? An empirical study ofentrepreneurs’ affect and venture effort”, Journal of Applied Psychology, 94(4): 1086– 1094.
Gigerenzer, G. & Goldstein, D. G. (2011). “The beauty of simple models: Themes in recognition heuristic research”, Judgment and Decision Making, 6(5): 392– 395.
Gilmore, A. (2011). “Entrepreneurial and SME marketing”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2): 137‐ 145.
Hills, G. E. & Hultman, C. M. (2006). “Research in marketing and entrepreneurship: a retrospective viewpoint”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(1): 8‐ 17.
Hills, G. E. & Hultman, C. (2013). “Entrepreneurial marketing: Conceptual and empirical research opportunities”, Entrepreneurship Research Journal, 3(4): 437– 448. It’s Available at:  doi:10.1515/erj-2013-0064.
Hills, G. E., Hultman, C. M., Kraus, S. & Schulte, R. (2010). “History, theory and evidence of entrepreneurial marketing– an overview”, Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management,11(1): 3- 18.
Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). “Three approaches to qualitative content analysis”, Qualitative health research, 15(9): 1277- 1288.
Jones, R. & Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration”, International Small Business Journal, 29(1): 25– 36. It’s Available at:  doi:10.1177/0266242610369743.
Koellinger, P., Minniti, M. & Schade, C. (2007). „I think I can, I think I can: Overconfidence and entrepreneurial behavior”, Journal of Economic Psychology, 28(4): 502-527.
Kraus, S., Harms, R. & Fink, M. (2010). “Entrepreneurial marketing: Moving beyond marketing in new ventures”, Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1): 19- 34.
Manimala, M. J. (1992). “Entrepreneurial Heuristics: A comparison between high PI and low PI venture”, Journal of Business Venturing, 7(6): 477- 504.
Milne, M. J. & Adler, R. W. (1999). “Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 12(2): 237- 256.
Moore, D. A. & Healy, P. J. (2008). “The trouble with overconfidence”, Psychological Review, 115(2): 502– 517.
Morgan, M., Gilmore, A., Harrigan, P., Lewis, G. &
Sethna, Z. (2015). “Exploring entrepreneurial marketing”, Journal of Strategic Marketing, 23(2): 94- 111. It’s Available at: DOI: 10.1080/0965254X.2014.914069.
Morrish, S., Miles, M. P. & Deacon, J. (2010). “Entrepreneurial marketing: Acknowledging the entrepreneur and customer-centric interrelationship”, Journal of Strategic Marketing, 18(4): 303– 316.
Palich, L. E. & Bagby, R. D. (1995). “Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking: Challenging conventional wisdom”, Journal of Business Venturing,10(6): 425– 438.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage, Thousand Oaks, CA.
Podoynitsyna, K., Van der Bij, H. & Song, M. (2012). “The role of mixed emotions inthe risk perception of novice and serial entrepreneurs”, Entrepreneurship: Theory &Practice, 36(1): 115- 140.
Schilling, J. (2006). “On the pragmatics of qualitative assessment: Designing the process for content analysis”, European Journal of Psychological Assessment, 22(1): 28- 37.
Shefrin, H. (2007). Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw- Hill/Irwin, New York.
Shepherd, D. A., Williams, T. A. & Patzelt, H. (2015). “Thinking about entrepreneurial decision making: Review and research agenda”, Journal of Management, 41(1): 11– 46.
Simon, H. A. (1969). The sciences of the artificial, MA: MIT Press, Cambridge.
Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis, Sage Publications, Newbury Park, CA.