طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینی پورتفولیو در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به‌دنبال طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی و تحلیل اثر سرمایة اجتماعی، تجربه و دانش پیشین، منابع مالی و سرمایة انسانی فرد کارآفرین پورتفولیو بر پورتفولیوی کارآفرینی و همچنین تأثیر پورتفولیوی کارآفرینی بر تشخیص فرصت‌های جدید و رشد و توسعة کسب‌وکارهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمام کارآفرینان پورتفولیو در سطح شهر اصفهان می‌شود که پورتفولیوی کارآفرینی ایجاد کرده‌اند و تعداد آن‌ها تقریباً 280 نفر است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است. نتایج  بیان می‌کند سرمایة اجتماعی، دانش و تجربة پیشین و منابع دردسترس فرد کارآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر پورتفولیوی کارآفرینی دارد و پورتفولیوی کارآفرینی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد و توسعة کسب‌وکارها و تشخیص فرصت‌های جدید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Portfolio Entrepreneurship Model: Case Study of Isfahan’s Portfolio Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Arezoo Khajepoor 2
چکیده [English]

This research aims to design the Portfolio Entrepreneurship Model and to analyze the effect of social capital, prior experience and knowledge, the entrepreneur’s financial resources, as well as human capital on portfolio entrepreneurship and also to investigate the effect of portfolio entrepreneurship on recognition of new opportunities, as well as business growth and development. The research population includes all the portfolio entrepreneurs in Isfahan which their number is approximately 280. Simple random sampling method was used for sampling. The tool for data gathering was a questionnaire, compiled by the researchers, and its validity and reliability was confirmed. The results show that social capital, prior knowledge and experience, and the entrepreneur’s available resources have positive and significant impacts on portfolio entrepreneurship and portfolio entrepreneurship has a positive and significant impact on business growth and development, and opportunity recognition.
 Entrepreneurship portfolio, Social capital, Prior experience and knowledge, Opportunity recognition, Isfahan 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship portfolio
  • Social capital
  • Prior experience and knowledge
  • Opportunity recognition
  • Isfahan
ادیب، یوسف و مردان اربط فاطمه (1393)، «پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیدة کارآفرینی: یک مطالعة کیفی»، توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 447 – 465.
امینی نژاد، روجا، قلی پور، آرین و اسلامی بیدگلی، غلامرضا (1389)، «سرمایة اجتماعی کارآفرینان نوپا و تأمین مالی غیررسمی»، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 10: 49- 70.
حاجی زاده، علی، زالی، محمد رضا و بیگ پور، عفت (1393)، «بررسی رابطه دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه»، توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 4: 613- 633.
دهقانپور فراشاه، علی (1381)، «کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگی‌ها»، فصلنامه صنایع، شمارة 33: 3- 8.
کریمی، آصف و بوذرجمهری، شهریار (1393)، «تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، توسعه کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 467 -486.
محمدی الیاسی، قنبر، رکنی، ندا و طیبی، سید کمیل (1390)، «نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی»، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شمارة 11: 7– 26.
Alsos, G. A. & Kolvereid, L. (1998), “The Business Gestation Process of Novice, Serial and Parallel Business Founders”,Entrepreneurship Theory and Practice: 101– 114.
Alsos, G. A. & Ljunggren, E. C. (2006), “Types of portfolio entrepreneurs: Motivations, characteristics and performance”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 26(6), Article 10. PP: 6-10
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003), “A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development “, Journal of Business Venturing, 18(1): 105- 123.
Balunywa, W. (2009), Portfolio entrepreneurs and economic growth: The case of Uganda, PhD thesis , field  of Philosophy.
Burt, R. S. (2000), “The Network Structure of Social Capital”, Research in organizational behavior, 22: 75.
Carter, S., Tagg, S. & Dimitratos, P. (2004), “Beyond portfolio entrepreneurship: Multiple income sources in small firms”, Entrepreneurship & Regional Development, 16(6): 481- 500.
Castaño, M. S., Méndez, M. T. & Galindo, M. A. (2015), “The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship”, Journal of Business Research, 68(7):1496- 1500.
Chandler, G. N. & Hanks, S. H. (1998), “An Examination of Substitutability of Founders Human and Financial Capital in Emerging Business Ventures”, journal of business venturing, 13(5): 353– 369.
Cohen, D. & Soto, M. (2007), “Growth and human capital: Good data, good results”, Journal of economic growth, 12(1): 51- 76.
Donckels, R., Dupont, B. & Michel, P. (1987), “Multiple Business Starters.Who? Why? What?”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 5(1): 48– 63.
Gundry, L. & Welsch, H. (2001), “The ambitious entrepreneur: High growth strategies of women-owned enterprises”, Journal of Business Venturing, 16(5): 453- 470.
Honjo, Y. (2015), “Why are entrepreneurship levels so low in Japan?”, Japan & The World Economy, 36:88- 101.
Huovinen, J. & Tihula, S. (2007), “Entrepreneurial learning in the context of portfolio entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(3): 152- 171.
Iacobucci, D. & Rosa, P. (2003). The process of business group formation by habitual entrepreneurs: Entrepreneurial dynamics and organizational setting, paper presented at the BKERC 2003, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Babson Park, MA, June.
Iacobucci, D. & Rosa, P. (2005), “Growth, diversification and business group formation in entrepreneurial firms”, Small Business Economics, 25: 65- 82.
Lechner, C. & Leyronasm, C. (2009), “Small business group formation as an entrepreneurial development model”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3):645– 667.
Malfense Fierro, A. C. & Kiviluoto, N. (2011), “A longitudinal perspective of portfolio entrepreneurship: Portfolio creation and growth in a developing economy”, ICSB World Conference Proceedings:1- 20.
Marilyn, A. U., Foo, M. D. & Song, Zh. (2013), “Joint effects of prior start-up experience and coping strategies on entrepreneur’s psychological well-being”, Journal of Business Venturing, 28(5): 583– 597.
Morrish, S. C. (2008), Portfolio entrepreneurs: Pathways to growth and development, PhD thesis, Field of Business and Law, University of Canterbury.
Moyes, D., Ferri, P., Henderson, F. & Whittam, G. (2015), “The stairway to Heaven? The effective use of social capital in new venture creation for a rural business”, Journal of Rural Studies, 39: 11- 21.
Ozgen, E. (2003), Entrepreneurial opportunity recognition: Information flow, social, and cognitive perspective, PhD thesis.
Parker, S. C. (2014), “Who become serial and portfolio entrepreneurs?”, Small Business Economics, 43(4):887– 898.
Psych, D. & Plate, M. (2010), “Portfolio entrepreneurship as firm design– a process analysis of portfolio entrepreneurship practices in the context of family businesses”, WIFU Working Paper Series: 1- 15.
Ramírez, Y., Lorduy, C. & Rojas, J. A. (2007), “Intellectual capital management in Spanish universities”, Journal of Intellectual Capital, 8(4): 732- 748.
Sarasvathy, S. D. (2001), “Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency”, The Academy of Management Review, 26: 243– 263.
Scott, M. & Rosa, P. (1996), “Opinion: Has firm level analysis reached its limits? Time for a rethink”, International Small Business Journal, 14(4): 448- 469.
Shepherd, D. A. & DeTienne, D. R. (2005), “Prior knowledge, potential financial reward, and opportunity identification”, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(1): 91- 112.
Stam, W., Arzlanian. S. & Elfring, T. (2014), “Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators”, Journal of Business Venturing, 29(1): 152– 173.
Ucbasaran, D., Wright, M., Westhead, P. & Busenitz, L., (2003), “The impact of entrepreneurial experience on opportunity identification and exploitation: Habitual and novice entrepreneurs”, Firm Emergence and Growth, 6:231- 263.
Westhead, P. (2004), “Policy toward novice, serial and portfolio entrepreneurs”, Environment and Planning: Government and Policy, 22(6): 779- 798.
Westhead, P., Ucbasaran, D., Wright, M. & Binks, M. (2005), “Novice, Serial and Portfolio Entrepreneur Behaviour and Contributions”, Small Business Economics, 25(2): 109– 132.
Westhead, P. & Wright, M. (1996), “Novice, portfolio and serial founders: Are they different?”, Working Paper: 1- 43.
Wiklund, J. & Shepherd, D. A. (2008), “Portfolio entrepreneurs: Habitual and novice founders, new entry, and modes of organizing”, Entrepreneurship Theory and Practice, 32 (4): 701– 725.
Williams, D. R. (2013), “Human and financial capital as determinants of biopharmaceutical IPO de-listings”,Journal of Business Research, 66: 2612–2618.